logotype
คาถาธรรมบท ปัณทิตวรรคที่ ๖

๗๖. นิธีนํว ปวตฺตารํ, ยํ ปสฺเส วชฺชทสฺสินํ,
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ, ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช,
ตาทิสํ ภชมานสฺส, เสยฺโย โหติ น ปาปิโย. (:)


บุคคลพึงเห็นบุคคลใดผู้มักชี้โทษ เหมือนบุคคลผู้บอกขุมทรัพย์

มักกล่าวข่มขี่ มีปัญญา พึงคบบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเช่นนั้น

เพราะว่าเมื่อคบบัณฑิตเช่นนั้น มีแต่คุณที่ประเสริฐโทษที่ลามกย่อมไม่มี.

๗๗.

โอวเทยฺยานุสาเสยฺย, อสพฺภา จ นิวารเย,
สตํ หิ โส ปิโย โหติ, อสตํ โหติ อปฺปิโย. (:)

 

บุคคลพึงกล่าวสอน พึงพร่ำสอน

และพึงห้ามจากธรรมของอสัตบุรุษ

ก็บุคคลนั้น ย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษทั้งหลาย

แต่ไม่เป็นที่รักของพวกอสัตบุรุษ.

๗๘.

น ภเช ปาปเก มิตฺเต, น ภเช ปุริสาธเม,
ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ, ภเชถ ปุริสุตฺตเม. (:)

บุคคลไม่ควรคบมิตรเลวทราม

ไม่ควรคบบุรุษอาธรรม์

ควรคบมิตรดี ควรคบบุรุษสูงสุด.

๗๙.

ธมฺมปีติ สุขํ เสติ, วิปฺปสนฺเนน เจตสา,
อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม, สทา รมติ ปณฺฑิโต. (:)

บุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข

บัณฑิตย่อมยินดีในธรรม ที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อ.

๘๐.

อุทกญฺหิ นยนฺติ เนตฺติกา,

อุสุการา นมยนฺติ เตชนํ,
ทารุํ นมยนฺติ ตจฺฉกา,

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา. (:)

ก็พวกคนไขน้ำย่อมไขน้ำไป

พวกช่างศรย่อมดัดลูกศร

พวกช่างถากย่อมถากไม้

บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตน.

๘๑.

เสโล ยถา เอกฆโน, วาเตน น สมีรติ,
เอวํ นินฺทาปสํสาสุ, น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตา. (:)

ภูเขาหินล้วน เป็นแท่งทึบย่อมไม่หวั่นไหวเพราะลมฉันใด

บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น.

๘๒.

ยถาปิ รหโท คมฺภีโร, วิปฺปสนฺโน อนาวิโล,
เอวํ ธมฺมานิ สุตฺวาน, วิปฺปสีทนฺติ ปณฺฑิตา. (:)

ห้วงน้ำลึกใสไม่ขุ่นมัว แม้ฉันใด

บัณฑิตย์ทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใส ฉันนั้น.

๘๓.

สพฺพตฺถ เว สปฺปุริสา จชนฺติ,

น กามกามา ลปยนฺติ สนฺโต,
สุเขน ผุฏฺฐา อถวา ทุกฺเขน,

น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ. (:)

สัตบุรุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงโดยแท้

สัตบุรุษทั้งหลายหาใคร่กามบ่นไม่

บัณฑิตทั้งหลายผู้อันสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้ว

ย่อมไม่แสดงอาการสูงๆ ต่ำๆ.

๘๔.

น อตฺตเหตุ น ปรสฺส เหตุ,

น ปุตฺตมิจฺเฉ น ธนํ น รฏฺฐํ,
น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธิมตฺตโน,

ส สีลวา ปญฺญวา ธมฺมิโก สิยา. (:)

บัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตน

ไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งผู้อื่น ไม่พึงปรารถนาบุตร

ไม่พึงปรารถนาทรัพย์ ไม่พึงปรารถนาแว่นแคว้น

ไม่พึงปรารถนาความสำเร็จแก่ตนโดยไม่ชอบธรรม

บัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญา ประกอบด้วยธรรม.

๘๕.

อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ, เย ชนา ปารคามิโน,
อถายํ อิตรา ปชา, ตีรเมวานุธาวติ. (:๑๐)

ในหมู่มนุษย์ ชนผู้ที่ถึงฝั่งมีน้อย

ส่วนหมู่สัตว์นอกนี้ย่อมเลาะไปตามฝั่งทั้งนั้น.

๘๖.

เย จ โข สมฺมทกฺขาเต, ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน,
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ, มจฺจุเธยฺยํ สุทุตฺตรํ. (:๑๑)

ก็ชนเหล่าใดแล ประพฤติตามธรรม

ในธรรมอันพระสุคตเจ้าตรัสแล้วโดยชอบ

ชนเหล่านั้นข้ามบ่วงมารที่ข้ามได้โดยยาก

แล้วจักถึงฝั่ง.

๘๗.

กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺปหาย, สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺฑิโต,
โอกา อโนกมาคมฺม, วิเวเก ยตฺถ ทูรม. (:๑๒)

บัณฑิตออกจากอาลัยแล้ว

อาศัยความไม่มีอาลัย

ละธรรมดำแล้วพึงเจริญธรรมขาว.

๘๘.

ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย, หิตฺวา กาเม อกิญฺจโน,
ปริโยทเปยฺย อตฺตานํ, จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต. (:๑๓)

บัณฑิตพึงปรารถนาความ

ยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้โดยยาก

ละกามทั้งหลายแล้วไม่มีกิเลสเครื่องกังวล

พึงชำระตนให้ผ่องแผ้ว จากเครื่องเศร้าหมองจิต.

๘๙.

เยสํ สมฺโพธิยงฺเคสุ, สมฺมา จิตฺตํ สุภาวิตํ,
อาทานปฏินิสฺสคฺเค, อนุปาทาย เย รตา,
ขีณาสวา ชุติมนฺโต, เต โลเก ปรินิพฺพุตา. (:๑๔)

 

ปณฺฑิตวคฺโค ฉฏฺโฐ นิฏฺฐิโต.

 

ชนเหล่าใดอบรมจิตด้วยดีโดยชอบ

ในองค์แห่งธรรมสามัคคีเป็นเครื่องตรัสรู้

ชนเหล่าใดไม่ถือมั่น ยินดีแล้วในการสละคืนความถือมั่น

ชนเหล่านั้นมีอาสวะสิ้นแล้ว

มีความรุ่งเรืองปรินิพพานแล้วในโลก.

จบปัณฑิตวรรคที่ ๖

 

img1
img2
img3

You Are here: Home Pali Devotional Hymns

Main Menu

Pali Devotional Hymns

Print E-mail

1. Introduction


2. Nava Guṇa Gāthā

 

Arahaṃ arahoti nāmena,

arahaṃ pāpaṃ na kāraye,

arahattapphalaṃ patto,

arahaṃ nama te namo.

 

Sammāsambuddha-ñāṇena,

sammāsambuddha-desanā,

sammāsambuddha-lokasmiṃ,

sammāsambuddha te namo.

 

Vijjācaraṇasampanno,

tassa vijjā pakāsitā,

atītānāgatuppanno,

vijjācaraṇa te namo.

 

Sugato sugatattānaṃ,

sugato sundarampi ca,

nibbānaṃ sugatiṃ yanti,

sugato nāma te namo.

 

Lokavidūti nāmena,

atītānāgate vidū,

saṅkhārā-sattamokāse,

lokavidū nāma te namo.

 

Anuttaro ñāṇasīlena,

yo lokassa anuttaro,

anuttaro pūjalokasmiṃ,

taṃ namassāmi anuttaro.

 

Sārathī sārathī devā,

yo lokassa susārathī,

sārathīpūjalokasmiṃ,

taṃ namassāmi sārathī.

 

Deva-yakkha-manussānaṃ,

loke aggaphalaṃ dadaṃ,

adantaṃ damayantānaṃ,

purisājañña te namo.

 

Bhagavā bhagavā yutto,

bhaggaṃ kilesa-vāhato,

bhaggaṃ saṃsāra-muttāro,

bhagavā nāma te namo,

 

3. Narasīha Gāthā

 

Cakka-varaṅkita-rattasupādo,

Lakkhaṇa-mandita-āyatapaṇhī,

cāmara-chatta-vibhūsita-pādo,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

Sakya-kumāravaro sukhumālo,

lakkhaṇa-vitthata-puññā-sarīro,

lokahitāya-gato naravīro,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

puñña-sasaṅkani-bhommukha-vaṇṇo,

deva-narāna-piyo naranāgo,

mattagajinda-vilāsitagāmī,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

Khattiya-sambhava-aggakulīno,

deva-manussa-namassita-pādo,

sīla-samādhi-patiṭṭhita-citto,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

āyata-tuṅga-susaṇṭhita-nāso,

gopamukkho abhīnila-sunetto,

indadhanū abhinīla-bhamūkho,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

Vaṭṭa-sumaṭṭa-susaṇṭhita-gīvo,

sīhahanū migarāja-sarīro,

kañcana-succhavi-uttama-vaṇṇo,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

Suniddha-sugambhīra-mañjusu-ghoso,

hiṅgula-bandhu-suratta-sujivho,

vīsati vīsati seta-sudanto,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

Añjana-vaṇṇa-sunila-sukeso,

Kañcana-paṭṭa-visuddha-lalaṭo,

osadhi-pandara-suddha-su-uṇṇo,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

Gacchati nīöapathe viya cando,

tāragaṇa-pariveṭhita-rūpo,

sāvaka-majjhagato samanindo,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

4. Paṭicca-Samuppāda

 

Avijjā-paccayā saṅkhārā,

saṅkhāra-paccayā viññāṇaṃ,

viññāṇa-paccayā nāna-rūpaṃ,

nāma-rūpa-paccayā saḷāyatanaṃ,

saḷāyatana-paccayā phasso,

phassa-paccayā vedanā,

vedanā-paccayā taṇhā,

taṇhā-paccayā upādānaṃ,

upādāna-paccayā bhavo,

bhava-paccayā jāti,

jāti-paccayā jarā maraṇaṃ soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsā sambhavanti.

evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

 

Avijjāyatveva asesa-virāga-nirodhā saṅkhāra-nirodho,

saṅkhāranirodhā viññāṇa-nirodho,

viññāṇa-nirodhā nāma-rūpa-nirodho,

nāma-rūpanirodhā saḷāyatana-nirodho,

saḷāyatana-nirodhā phassa-nirodho,

phassa-nirodhā vedanā-nirodho,

vedanā-nirodhāa taṇhā-nirodho,

taṇhā-nirodhā upādāna-nirodho,

upādāna-nirodā bhava-nirodho,

bhava-nirodhā jāti-nirodho,

jāti-nirodhā jarā maraṇaṃ soka-parideva-dukkha-domansāupāyāsā nirujjhanti.

Evametassa kevakassa dukkhakkhandhassa nirodhao hoti.

 

5. Jayamaṅgala Gāthā

 

( 1)

Bāhuṃ sahassamabhinimmitasāvudhantaṃ,

krīmekhalaṃ uditaghorasasenamāraṃ,

dānādidhammavidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

( 2)

Mārātirekamabhiyujjhitasabbarattiṃ,

ghorampanāḷavakamakkhamathaddhayakkhaṃ,

khantīsudantavidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

( 3)

Nāḷāgiriṃ gajavaraṃ atimattabhūtaṃ,

dāvaggicakkamasanīva sudāruṇantaṃ,

mettambusekavidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

( 4)

Ukkhittakhaggamatihatthasudāruṇantaṃ,

dhāvantiyojanapathaṅgulimālavantaṃ,

iddhībhisaṅkhatamano jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

( 5)

Katvāna kaṭṭhamudaraṃ iva gabbhinīyā,

ciñcāya duṭṭhavacanaṃ janakāyamajjhe,

santena somavidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

( 6)

Saccaṃ vihāya matisaccakavādaketuṃ,

vādābhiropitamanaṃ atiandhabhūtaṃ,

paññāpadīpajalito jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

( 7)

Nandopanandabhujagaṃ vibudhaṃ mahiddhiṃ,

puttena therabhujagena damāpayanto,

iddhūpadesavidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

( 8)

Duggāhadiṭṭhibhujagena sudaṭṭahatthaṃ,

brahmaṃ visuddhijutimiddhibakābhidhānaṃ,

ñāṇāgadena vidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

( 9)

Etāpi buddhajayamaṅgala-aṭṭhagāthā,

yo vācano dinadine sarate matandī,

hitvānanekavividhāni cupaddavāni,

mokkhaṃ sukhaṃ adhigameyya naro sapañño.

 

6. Caturārakkha Bhāvanā

 

Namāmi buddhaṃ guṇa-sāgarantaṃ,

sattā sadā hontu sukhī averā,

kāyo jiguccho sakalo dugandho,

gacchanti sabbe maraṇaṃ ahañca.

 

Namāmi dhammaṃ sugatena desitaṃ,

sattā sadā hontu sukhī averā,

kāyo jiguccho sakalo dugandho,

gacchanti sabbe maraṇaṃ ahañca.

 

Namāmi saṅghaṃ munirāja-sāvakaṃ,

sattā sadā hontu sukhī averā,

kāyo jiguccho sakalo dugandho,

gacchanti sabbe maraṇaṃ ahañca.

 

7. Chattamānavaka Gāthā

 

Yo vadataṃ pavaro manujesu,

sakyamunī bhagavā katakicco,

pāragato balaviriyasamaṅgi,

taṃ sugataṃ saraṇatthamupemi.

 

Rāgavirāgamanejamasokaṃ,

dhammamasaṅkhatamappaṭikūlaṃ,

madhuramimaṃ paguṇaṃ suvibhattaṃ,

dhammamimaṃ saraṇatthamupemi.

 

Yattha ca dinnamahapphalamāhu,

catusu sucīsu purisayugesu,

aṭṭha ca puggaladhammadasā te,

Saṅghamimaṃ saraṇatthamupemi.

 

8. Forty-Six Verses (Dhammapada)

 

1.

Manopubbaṅgamā dhammā

manoseṭṭhā manomayā

manasā ce paduṭṭhena

bhāsati vā karoti vā

tato naṃ dukkhamanveti

cakkaṃva vahato padaṃ.

 

2.

Manopubbaṅgamā dhammā,

manoseṭṭhā manomayā,

manasā ce pasannena,

bhāsati vā karoti vā,

tato naṃ sukhamanveti,

chāyāva anupāyinī.

 

7.

Subhānupassiṃ viharantaṃ,

indriyesu asaṃvutaṃ,

bhojanamhi amattaññuṃ,

kusītaṃ hīnavīriyaṃ,

taṃ ve pasahati māro,

vāto rukkhaṃva dubbalaṃ.

 

8.

Asubhānupassiṃ viharantaṃ,

indriyesu susaṃvutaṃ,

bhojanamhi ca mattaññuṃ,

saddhaṃ āraddhavīriyaṃ,

taṃ ve nappasahati māro,

vāto selaṃva pabbataṃ.

 

361.

kāyena saṃvaro sādhu,

sādhu vācāya saṃvaro,

manasā saṃvaro sādhu,

sādhu sabbattha saṃvaro,

sabbattha saṃvuto bhikkhu,

sabbadukkhā pamuccati.

 

364.

dhammārāmo dhammarato,

dhammaṃ anuvicintayaṃ,

dhammaṃ anussaraṃ bhikkhu,

saddhammā na parihāyati.

 

366.

Appalābhopi ce bhikkhu,

salābhaṃ nātimaññati,

taṃ ve devā pasaṃsanti,

suddhājīviṃ atanditaṃ.

 

367.

Sabbaso nāmarūpasmiṃ,

yassa natthi mamāyitaṃ,

asatā ca na socati,

sa ve bhikkhūti vuccati.

 

368.

Mettāvihārī yo bhikkhu,

pasanno buddhasāsane,

adhigacche padaṃ santaṃ,

saṅkhārūpasamaṃ sukhaṃ.

 

381.

Pāmojjabahulo bhikkhu,

pasanno buddhasāsane,

adhigacche padaṃ santaṃ,

saṅkhārūpasamaṃ sukhaṃ.

 

382.

Yo have daharo bhikkhu,

yuñjati buddhasāsane,

so imaṃ lokaṃ pabhāseti,

abbhā muttova candimā.

 

79.

Dhammapīti sukhaṃ seti,

vippasannena cetasā,

ariyappavedite dhamme,

sadā ramati paṇḍito.

 

81.

Selo yathā ekaghano,

vātena na samīrati,

evaṃ nindāpasaṃsāsu,

na sammiñjanti paṇḍitā.

 

21.

Appamādo amataṃ padaṃ,

pamādo maccuno padaṃ,

appamattā na mīyanti,

ye pamattā yathā matā.

 

22.

Etaṃ visesato ñatvā,

appamādamhi paṇḍitā,

appamāde pamodanti,

ariyānaṃ gocare ratā.

 

252.

Sudassaṃ vajjamaññesaṃ,

attano pana duddasaṃ,

paresaṃ hi so vajjāni,

opunāti yathābhusaṃ,

attano pana chādeti,

kaliṃva kitavā saṭho.

 

165.

Attanā va kataṃ pāpaṃ,

attanā saṅkilissati,

attanā akataṃ pāpaṃ,

attanā va visujjhati,

suddhi asuddhi paccattaṃ,

nāñño aññaṃ visodhaye.

 

121.

Māvamaññetha pāpassa,

na mattaṃ āgamissati,

udabindunipātena,

udakumbhopi pūrati,

āpūrati bālo pāpassa,

thokaṃ thokaṃpi ācinaṃ.

 

122.

Māvamaññetha puññassa,

na mattaṃ āgamissati,

udabindunipātena,

udakumbhopi pūrati,

āpūrati dhīro puññassa,

thokaṃ thokaṃpi ācinaṃ.

 

315.

Nagaraṃ yathā paccantaṃ,

guttaṃ santarabāhiraṃ,

evaṃ gopetha attānaṃ,

khaṇo vo mā upaccagā,

khaṇātītā hi socanti,

nirayamhi samappitā.

 

50.

Na paresaṃ vilomāni,

na paresaṃ katākataṃ,

attano va avekkheyya,

katāni akatāni ca.

 

51.

Yathāpi ruciraṃ pupphaṃ,

vaṇṇavantaṃ agandhakaṃ,

evaṃ subhāsitā vācā,

aphalā hoti akubbato.

 

52.

yathāpi ruciraṃ pupphaṃ,

vaṇṇavantaṃ sagandhakaṃ,

evaṃ subhāsitā vācā,

saphalā hoti sukubbato.

 

53.

Yathāpi puppharāsimhā,

kayirā mālāguḷe bahū,

evaṃ jātena maccena,

kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ.

 

25.

Uṭṭhānenappamādena,

saññamena damena ca,

dīpaṃ kayirātha medhāvī,

yaṃ ogho nābhikīrati.

 

100.

Sahassam api ce vācā,

anatthapadasañhitā,

ekaṃ atthapadaṃ seyyo,

yaṃ sutvā upasammati.

 

101.

Sahassamapi ce gāthā,

anatthapadasañhitā,

ekaṃ gāthāpadaṃ seyyo,

yaṃ sutvā upasammati.

 

103.

Yo sahassaṃ sahassena,

saṅgāme mānuse jine,

ekañca jeyyamattānaṃ,

sa ve saṅgāmajuttamo.

 

146.

Ko nu hāso kimānando,

niccaṃ pajjalite sati,

andhakārena onaddhā,

padīpaṃ na gavesatha.

 

153.

Anekajātisaṃsāraṃ,

sandhāvissaṃ anibbisaṃ,

gahakārakaṃ gavesanto,

dukkhā jāti punappunaṃ,

 

154.

gahakāraka diṭṭhosi,

puna gehaṃ na kāhasi,

sabbā te phāsukā bhaggā,

gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ,

visaṅkhāragataṃ cittaṃ,

taṇhānaṃ khayamajjhagā.

 

89.

Yesaṃ sambodhiyaṅgesu,

sammā cittaṃ subhāvitaṃ,

ādānapaṭinissagge,

anupādāya ye ratā,

khīṇāsavā jutimanto,

te loke parinibbutā.

 

207.

Bālasaṅgatacārī hi,

dīghamaddhāna socati,

dukkho bālehi saṃvāso,

amitteneva sabbadā,

dhīro ca sukhasaṃvāso,

ñātīnaṃva samāgamo.

 

259.

Na tāvatā dhammadharo,

yāvatā bahu bhāsati,

yo ca appampi sutvāna,

dhammaṃ kāyena passati,

sa ve dhammadharo hoti,

yo dhammaṃ nappamajjati.

 

423.

Pubbenivāsaṃ yo vedi,

saggāpāyañca passati,

atho jātikkhayaṃ patto,

abhiññā vosito muni,

sabbavosita vosānaṃ,

tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.

 

188.

Bahuṃ ve saraṇaṃ yanti,

pabbatāni vanāni ca,

ārāmarukkhacetyāni,

manussā bhayatajjitā,

 

189.

netaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ,

netaṃ saraṇamuttamaṃ,

netaṃ saraṇamāgamma,

sabbadukkhā pamuccati.

 

190.

Yo ca buddhañca dhammañca,

saṅghañca saraṇaṃ gato,

cattāri ariyasaccāni,

sammappaññāya passati,

 

191.

dukkhaṃ dukkhasamuppādaṃ,

dukkhassa ca atikkamaṃ,

ariyañcaṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ,

dukkhūpasamagāminaṃ.

 

192.

etaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ,

etaṃ saraṇamuttamaṃ,

etaṃ saraṇamāgamma,

sabbadukkhā pamuccati.

 

273.

Maggānaṭṭhaṅgiko seṭṭho,

saccānaṃ caturo padā,

virāgo seṭṭho dhammānaṃ,

dipadānañca cakkhumā.

 

274.

eseva maggo natthañño,

dassanassa visuddhiyā,

etañhi tumhe paṭipajjatha,

mārassetaṃ pamohanaṃ.

 

276.

tumhehi kiccaṃ ātappaṃ,

akkhātāro tathāgatā,

paṭipannā pamokkhanti,

jhāyino mārabandhanā.

 

109.

Abhivādanasīlissa,

niccaṃ vuḍḍhāpacāyino,

cattāro dhammā vaḍḍhanti,

āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

 

182.

Kiccho manussapaṭilābho,

kicchaṃ maccāna jīvitaṃ,

kicchaṃ saddhammassavanaṃ,

kiccho buddhānamuppado.

 

194.

Sukho buddhānaṃ uppādo,

sukhā saddhammadesanā,

sukhā saṅghassa sāmaggī,

samaggānaṃ tapo sukho.

*More Info : www.buddhanet.net

Share this post

Last Updated on Tuesday, 25 June 2013 22:40