logotype
คาถาธรรมบท พราหมณวรรคที่ ๒๖

๓๘๓.

ฉินฺท โสตํ ปรกฺกมฺม, กาเม ปนูท พฺราหฺมณ,
สงฺขารานํ ขยํ ญตฺวา, อกตญฺญูสิ พฺราหฺมณ. (๒๖:)

 คาถาธรรมบท พราหมณวรรคที่ ๒๖

ดูกรพราหมณ์ ท่านจงพยายามตัดกระแส

ตัณหาเสีย จงบรรเทากามทั้งหลายเสีย

ดูกรพราหมณ์ ท่านรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้ว

จะเป็นผู้รู้นิพพานอันปัจจัยอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้.

 

๓๘๔.

ยทา ทฺวเยสุ ธมฺเมสุ, ปารคู โหติ พฺราหฺมโณ,
อถสฺส สพฺเพ สํโยคา, อตฺถํ คจฺฉนฺติ ชานโต. (๒๖:)

 

เมื่อใด พราหมณ์เป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้ง ๒ ประการ

เมื่อนั้น กิเลสเป็นเครื่องประกอบทั้งปวงของ

พราหมณ์นั้นผู้รู้แจ้ง ย่อมถึงความสาบสูญไป.

 

๓๘๕.

ยสฺส ปารํ อปารํ วา, ปาราปารํ น วิชฺชติ,
วีตทฺทรํ วิสญฺญุตฺตํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:)

 

ฝั่งก็ดี ธรรมชาติมิใช่ฝั่งก็ดี ฝั่งและ

ธรรมชาติมิใช่ฝั่ง ย่อมไม่มีแก่ผู้ใด

เรากล่าวผู้นั้นซึ่งมีความกระวนกระวายไป

ปราศแล้ว ผู้ไม่ประกอบแล้ว ว่าเป็นพราหมณ์.

๓๘๖.

ฌายึ วิรชมาสีนํ, กตกิจฺจํ อนาสวํ,
อุตฺตมตฺถํ อนุปฺปตฺตํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:)

 

เรากล่าวบุคคลผู้เพ่งฌานปราศจากธุลี

นั่งอยู่ผู้เดียว ทำกิจเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ

บรรลุประโยชน์อันสูงสุดนั้น ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๓๘๗.

ทิวา ตปติ อาทิจฺโจ, รตฺติมาภาติ จนฺทิมา,
สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ, ฌายี ตปติ พฺราหฺมโณ,
อถ สพฺพมโหรตฺตึ, พุทฺโธ ตปติ เตชสา. (๒๖:)

 

พระอาทิตย์ย่อมส่องแสงสว่างในกลางวัน

พระจันทร์ย่อมส่องแสงสว่างในกลางคืน

กษัตริย์ทรงผูกสอดเครื่องครบย่อมมีสง่า

พราหมณ์ผู้เพ่งฌานย่อมรุ่งเรือง

ส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรือง

ด้วยพระเดชตลอดวันและคืนทั้งสิ้น.

 

๓๘๘.

พาหิตปาโป หิ พฺราหฺมโณ,

สมจริยา สมโณติ วุจฺจติ,
ปพฺพาชยมตฺตโน มลํ,

ตสฺมา ปพฺพชิโตติ วุจฺจติ. (๒๖:)

 

บุคคลผู้มีบาปอันลอยแล้วแล เรากล่าวว่าเป็นพราหมณ์

เรากล่าวบุคคลว่าเป็นสมณะเพราะประพฤติสงบ

บุคคลผู้ขับไล่มลทินของตน เรากล่าวว่าเป็นบรรพชิต เพราะการขับไล่นั้น.

 

๓๘๙.

น พฺราหฺมณสฺส ปหเรยฺย, นาสฺส มุญฺเจถ พฺราหฺมโณ,
ธิ พฺราหฺมณสฺส หนฺตารํ, ตโต ธิ ยสฺส มุญฺจติ. (๒๖:)

 

พราหมณ์ไม่พึงประหารพราหมณ์

พราหมณ์ไม่พึงปล่อยเวรแก่พราหมณ์นั้น

เราติเตียนบุคคลผู้ประหารพราหมณ์

เราติเตียนบุคคลผู้ปล่อยเวรแก่พราหมณ์

กว่าบุคคลผู้ประหารนั้น.

 

๓๙๐.

น พฺราหฺมณสฺเสตทกิญฺจิ เสยฺโย,

ยทานิเสโธ มนโส ปิเยหิ,
ยโต ยโต หึสมโน นิวตฺตติ,

ตโต ตโต สมฺมติเมว ทุกฺขํ. (๒๖:)

 

การเกียจกันใจจากสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลาย

ของพราหมณ์ เป็นคุณประเสริฐหาน้อยไม่

ใจประกอบด้วยความเบียดเบียนย่อมกลับจากวัตถุใดๆ

ทุกข์ย่อมสงบได้หมดจากวัตถุนั้นๆ.

 

๓๙๑.

ยสฺส กาเยน วาจาย, มนสา นตฺถิ ทุกฺกตํ,
สํวุตํ ตีหิ ฐาเนหิ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:)

 

เรากล่าวบุคคลผู้ไม่มีกรรมชั่วทางกาย วาจา ใจ

ผู้สำรวมแล้วจากฐานะทั้ง ๓ ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๓๙๒.

ยมฺหา ธมฺมํ วิชาเนยฺย, สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิตํ,
สกฺกจฺจํ นํ นมสฺเสยฺย, อคฺคิหุตฺตํว พฺราหฺมโณ. (๒๖:๑๐)

 

บุคคลพึงรู้แจ้งธรรมอันพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากบุคคลใด

พึงนอบน้อมบุคคลนั้นโดยเคารพ

เหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาไฟ ฉะนั้น.

 

๓๙๓.

น ชฏาหิ น โคตุเตน, น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ,
ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ, โส สุจี โส จ พฺราหฺมโณ. (๒๖:๑๑)

 

บุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ เพราะการเกล้าชฎา

เพราะโคตร เพราะชาติหามิได้

สัจจะและธรรมะมีอยู่ในผู้ใด

ผู้นั้นเป็นผู้สะอาดอยู่ ผู้นั้นเป็นพราหมณด้วย.

 

๓๙๔.

กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ, กินฺเต อชินสาฏิยา,
อพฺภนฺตรนฺเต คหณํ, พาหิรํ ปริมชฺชสิ. (๒๖:๑๒)

 

ดูกรท่านผู้มีปัญญาทราม

จะมีประโยชน์อะไรด้วยการเกล้าชฎาแก่ท่าน

จะมีประโยชน์อะไร ด้วยผ้าสาฎกที่ทำด้วยหนังชะมดแก่ท่าน

ภายในของท่านรกชัฏ ท่านย่อมขัดสีแต่อวัยวะภายนอก.

 

๓๙๕.

ปํสุกูลธรํ ชนฺตุํ, กิสนฺธมนิสนฺถตํ,
เอกํ วนสฺมึ ฌายนฺตํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๑๓)

 

เรากล่าวบุคคลผู้ทรงผ้าบังสุกุล ซูบผอม

สะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น ผู้เดียวเพ่ง (ฌาน)

อยู่ในป่านั้น ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๓๙๖.

น จาหํ พฺราหฺมณํ พฺรูมิ, โยนิชํ มตฺติสมฺภวํ,
โภวาที นาม โส โหติ, ส เว โหติ สกิญฺจโน,
อกิญฺจนํ อนาทานํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๑๔)

 

ก็เราไม่กล่าวผู้ที่เกิดแต่กำเนิด

ผู้มีมารดาเป็นแดนเกิด ว่าเป็นพราหมณ์

ผู้นั้นเป็นผู้ชื่อว่าโภวาที (ผู้กล่าวว่าท่านผู้เจริญ)

ผู้นั้นแลเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวล เรากล่าวบุคคล

ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่ถือมั่นนั้น ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๓๙๗.

สพฺพสํโยชนํ เฉตฺวา,โย เว น ปริตสฺสติ,
สงฺคาติคํ วิสํยุตฺตํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๑๕)

 

เรากล่าวผู้ที่ตัดสังโยชน์ทั้งหมดได้

ไม่สะดุ้ง ผู้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องข้อง

ไม่ประกอบแล้ว ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๓๙๘.

เฉตฺวา นทฺธึ วรตฺตญฺจ, สนฺทานํ สหนุกฺกมํ,
อุกฺขิตฺตปลิฆํ พุทฺธํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๑๖)

 

เรากล่าวบุคคลผู้ตัดความโกรธดุจชะเนาะ

ตัดตัณหาดุจหนังหัวเกวียน และตัดทิฐิดุจเงื่อน

พร้อมทั้งอนุสัยดุจสายเสียได้ ผู้มีอวิชชาดุจลิ่ม

สลักอันถอนแล้ว ตรัสรู้แล้ว ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๓๙๙.

อกฺโกสํ วธพนฺธญฺจ, อทุฏฺโฐ โย ติติกฺขติ,
ขนฺตีพลํ พลาณีกํตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๑๗)

 

เรากล่าวผู้ไม่ประทุษร้าย อดกลั้นได้ซึ่งการด่า

การทุบตีและการจองจำ ผู้มีกำลัง คือ ขันติ

ผู้มีหมู่พลเมืองคือขันติว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๐๐.

อกฺโกธนํ วตวนฺตํ, สีลวนฺตํ อนุสฺสทํ,
ทนฺตํ อนฺติมสารีรํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๑๘)

 

เรากล่าวบุคคลผู้ไม่โกรธ มีวัตร

มีศีลไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้น

ฝึกตนแล้ว มีร่างกายตั้งอยู่

ในที่สุดนั้น ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๐๑.

วาริ โปกฺขรปตฺเตว, อารคฺเคริว สาสโป,
โย น ลิมฺปติ กาเมสุ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๑๙)

 

เรากล่าวผู้ที่ไม่ติดในกามทั้งหลาย

ดุจน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัว

ดังเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่บน

ปลายเหล็กแหลมนั้น ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๐๒.

โย ทุกฺขสฺส ปชานาติ, อิเธว ขยมตฺตโน,
ปนฺนภารํ วิสญฺญุตฺตํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๒๐)

 

เรากล่าวผู้ที่รู้แจ้งความสิ้นทุกข์ของตนในธรรมวินัยนี้

มีภาระอันปลงแล้ว พรากแล้ว ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๐๓.

คมฺภีรปญฺญํ เมธาวึ, มคฺคามคฺคสฺส โกวิทํ,
อุตฺตมตฺถํ อนุปฺปตฺตํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๒๑)

 

เรากล่าวบุคคลผู้มีปัญญาลึกซึ้ง เป็นนักปราชญ์

ผู้ฉลาดในมรรคและมิใช่มรรค

ผู้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดนั้น ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๐๔.

อสํสฏฺฐํ คหฏฺเฐหิ, อนาคาเรหิ จูภยํ,
อโนกสารึ อปฺปิจฺฉํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๒๒)

 

เรากล่าวผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคน ๒ พวก คือ

คฤหัสถ์และบรรพชิต ผู้ไม่มีความอาลัยเที่ยวไป

ผู้มีความปรารถนาน้อยนั้น ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๐๕.

นิธาย ทณฺฑํ ภูเตสุ, ตเสสุ ถาวเรสุ จ,
โย น หนฺติ น ฆาเตติ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๒๓)

 

เรากล่าวผู้ที่วางอาชญาในสัตว์ทั้งหลาย

ผู้ที่สะดุ้งและมั่นคง ไม่ฆ่าเอง ไม่ใช้ผู้อื่นให้ฆ่า

ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๐๖.

อวิรุทฺธํ วิรุทฺเธสุ, อตฺตทณฺเฑสุ นิพฺพุตํ,
สาทาเนสุ อนาทานํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๒๔)

 

เรากล่าวบุคคลผู้ไม่ผิดในผู้ผิด

ผู้ดับเสียในผู้ที่มีอาชญาในตน

ผู้ไม่ยึดถือในขันธ์ที่ยังมีความยึดถือนั้น

ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๐๗.

ยสฺส ราโค จ โทโส จ, มาโน มกฺโข จ ปาติโต,
สาสโปริว อารคฺคา, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๒๕)

 

เรากล่าวผู้ที่ทำราคะ โทสะ มานะ

และมักขะให้ตกไป ดุจเมล็ดพันธุ์ผักกาด

ที่เขาให้ตกไปจากปลายเหล็กแหลมนั้น

ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๐๘.

อกกฺกสํ วิญฺญาปนึ, คิรํ สจฺจํ อุทีรเย,
ยาย นาภิสเช กญฺจิ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๒๖)

 

เรากล่าวบุคคลผู้เปล่งวาจาไม่หยาบคาย

อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นรู้แจ่มแจ้งกันได้ เป็นคำจริง

ผู้ไม่ทำใครๆ ให้ขัดใจกันนั้น ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๐๙.

โยธ ทีฆํ วา รสฺสํ วา, อณุํ ถูลํ สุภาสุภํ,
โลเก อทินฺนํ นาทิยติ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๒๗)

 

เรากล่าวผู้ที่ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้

ในโลกนี้ ยาวก็ตาม สั้นก็ตาม น้อยก็ตาม มากก็ตาม

งามก็ตาม ไม่งามก็ตาม ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๑๐.

อาสา ยสฺส น วิชฺชนฺติ, อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ,
นิราสยํ วิสํยุตฺตํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๒๘)

 

เรากล่าวผู้ไม่มีความหวังในโลกนี้และในโลกหน้า

ไม่มีตัณหา ไม่ประกอบด้วยกิเลส ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๑๑.

ยสฺสาลยา น วิชฺชนฺติ, อญฺญาย อกถงฺกถี,
อมโตคธํ อนุปฺปตฺตํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๒๙)

 

เรากล่าวผู้ที่ไม่มีความอาลัย

ไม่เคลือบแคลงสงสัยเพราะรู้ทั่ว

หยั่งลงสู่อมตะ บรรลุโดยลำดับ

ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๑๒.

โยธ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ, อุโภ สงฺคํ อุปจฺจคา,
อโสกํ วิรชํ สุทฺธํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๓๐)

 

เรากล่าวผู้ละทิ้งบุญและบาปทั้งสอง

ล่วงกิเลสเครื่องขัดข้องในโลกนี้

ผู้ไม่มีความโศก ปราศจากธุลี บริสุทธิ์

ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๑๓.

จนฺทํว วิมลํ สุทฺธํ, วิปฺปสนฺนมนาวิลํ,
นนฺทิภวปริกฺขีณํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๓๑)

 

เรากล่าวผู้ที่มีความเพลิดเพลินในภพสิ้นแล้ว

ผู้บริสุทธิ์ มีจิตผ่องใส ไม่ขุ่นมัว เหมือนพระจันทร์

ปราศจากมลทินนั้น ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๑๔.

โย อิมํ ปลิปถํ ทุคฺคํ, สํสารํ โมหมจฺจคา,
ติณฺโณ ปารคโต ฌายี, อเนโช อกถงฺกถี,
อนุปาทาย นิพฺพุโต, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๓๒)

 

เรากล่าวผู้ล่วงทางลื่น ทางที่ไปได้ยาก

สงสาร และโมหะนี้เสียได้ เป็นผู้ข้ามแล้ว

ถึงฝั่ง เพ่ง (ฌาน) ไม่หวั่นไหว ไม่มีความ

เคลือบแคลงสงสัย ดับแล้วเพราะไม่ถือมั่น

ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๑๕.

โยธ กาเม ปหนฺตฺวาน, อนาคาโร ปริพฺพเช,
กามภวปริกฺขีณํ ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๓๓)

 

เรากล่าวผู้ละกามทั้งหลายในโลกนี้

เป็นผู้ไม่มีเรือน งดเว้นเสียได้

มีกามและภพหมดสิ้นแล้ว ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๑๖.

โยธ ตณฺหํ ปหนฺตฺวาน, อนาคาโร ปริพฺพเช,
ตณฺหาภวปริกฺขีณํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๓๔)

เรากล่าวผู้ตัณหาในโลกนี้

เป็นผู้ไม่มีเรือน งดเว้นเสียได้

มีตัณหาและภพหมดสิ้นแล้ว ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๑๗.

หิตฺวา มานุสกํ โยคํ, ทิพฺพํ โยคํ อุปจฺจคา,
สพฺพโยควิสํยุตฺตํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๓๕)

 

เรากล่าวผู้ละโยคะของมนุษย์

ล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ พรากแล้ว

จากโยคะทั้งปวง ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๑๘.

หิตฺวา รติญฺจ อรติญฺจ, สีติภูตํ นิรูปธึ,
สพฺพโลกาภิภุํ วีรํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๓๖)

 

เรากล่าวผู้ละความยินดี และความไม่ยินดีได้

เป็นผู้เย็นไม่มีกิเลสเป็นเหตุเข้าไปทรงไว้

ครอบงำเสียซึ่งโลกทั้งปวง

ผู้แกล้วกล้า ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๑๙.

จุตึ โย เวทิ สตฺตานํ, อุปปตฺติญฺจ สพฺพโส,
อสตฺตํ สุคตํ พุทฺธํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๓๗)

 

เรากล่าวผู้รู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย

โดยประการทั้งปวง ผู้ไม่ข้องอยู่ ไปดี

ตรัสรู้แล้ว ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๒๐.

ยสฺส คตึ น ชานนฺติ, เทวา คนฺธพฺพมานุสา,
ขีณาสวํ อรหนฺตํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๓๘)

 

เรากล่าวผู้ที่เทวดา คนธรรพ์และมนุษย์

รู้คติของเขาไม่ได้ มีอาสวะสิ้นแล้ว

เป็นพระอรหันต์ ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๒๑.

ยสฺส ปุเร จ ปจฺฉา จ, มชฺเฌ จ นตฺถิ กิญฺจนํ,
อกิญฺจนํ อนาทานํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๓๙)

 

เรากล่าวผู้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล

ในขันธ์ที่เป็นอดีต ในขันธ์ที่เป็นอนาคต

และในขันธ์ที่เป็นปัจจุบัน ไม่มีความกังวล

ไม่มีความยึดถือว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๒๒.

อุสภํ ปวรํ วีรํ, มเหสึ วิชิตาวินํ,
อเนชํ นฺหาตกํ พุทฺธํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๔๐)

เรากล่าวผู้องอาจ ประเสริฐ แกล้วกล้า

แสวงหาคุณอันใหญ่ ชนะเสร็จแล้ว ไม่หวั่นไหว

ล้างกิเลส ตรัสรู้แล้ว ว่าเป็นพราหมณ์.

 

๔๒๓.

ปุพฺเพนิวาสํ โย เวทิ, สคฺคาปายญฺจ ปสฺสติ,
อโถ ชาติกฺขยํ ปตฺโต, อภิญฺญา โวสิโต มุนิ,
สพฺพโวสิตโวสานํ, ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ. (๒๖:๔๑)

 

 

พฺราหฺมณวคฺโค ฉพฺพีสติโม นิฏฺฐิโต.

เรากล่าวผู้ที่รู้ปุพเพนิวาส เห็นสวรรค์และอบาย

และได้ถึงความสิ้นไปแห่งชาติ อยู่จบพรหมจรรย์เพราะรู้ยิ่ง

เป็นมุนีอยู่จบพรหมจรรย์ทั้งปวงแล้ว ว่าเป็นพราหมณ์.

จบพราหมณวรรคที่ ๒๖

 

 

 

img1
img2
img3

You Are here: Home พระปริตรธรรม (พระคันธสาราภิวงศ์)

Main Menu

c-พระปริตรธรรม (บาลี) พระคันธสาราภิวงศ์

Print E-mail

โดย พระคันธสาราภิวงศ์ วัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เว็บไซต์ : http://www.wattamaoh.org/home/

พระปริตตธรรม

มหานมัสการ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ไตรสรณคมน์

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

สมาทานศีล ๕

) ปาณาติปาตา เวรมณิสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ.

) อทินฺนาทานา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ.

) กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ.

) มุสาวาทา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ.

) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ.

ชุมนุมเทวดา

. สมนฺตา จกฺกวาเฬสุ, อตฺราคจฺฉนฺตุ เทวตา,

สทฺธมฺมํ มุนิราชสฺส, สุณนฺตุ สคฺคโมกฺขทํ.

. ธมฺมสฺสวนกาโล อยํ ภทนฺตา. (๓ ครั้ง)

. สพฺเพสุ จกฺกวาเฬสุ, ยกฺขา เทวา จ พฺรหฺมโน,

ยํ อมฺเหหิ กตํ ปุญฺญํ, สพฺพสมฺปตฺติสาธกํ.

. สพฺเพ ตํ อนุโมทิตฺวา, สมคฺคา สาสเน รตา,

ปมาทรหิตา โหนฺตุ, อารกฺขาสุ วิเสสโต.

. สาสนสฺส จ โลกสฺส, วุฑฺฒิ ภวตุ สพฺพทา,

สาสนมฺปิ จ โลกญฺจ, เทวา รกฺขนฺตุ สพฺพทา.

. สทฺธึ โหนฺตุ สุขี สพฺเพ, ปริวาเรหิ อตฺตโน,

อนีฆา สุมนา โหนฺตุ, สห สพฺเพหิ ญาติภิ.

. ราชโต วา โจรโต วา, มนุสฺสโต วา อมนุสฺสโต วา, อคฺคิโต วา อุทกโต วา, ปิสาจโต วา ขาณุกโต วา, กณฺฏกโต วา นกฺขตฺตโต วา, ชนปทโรคโต วา อสทฺธมฺมโต วา, อสนฺทิฏฺฐิโต วา อสปฺปุริสโต วา, จณฺฑ หตฺถิ อสฺส มิค โคณ กุกฺกุร อหิ วิจฺฉิก มนิสปฺปทีปิ อจฺฉ ตรจฺฉ สุกร มหึส ยกฺข รกฺขสาทีหิ นานาภยโต วา นานาโรคโต วา นานาอุปทฺทวโต วา อารกฺขํ คณฺหนฺตุ.

พระพุทธคุณ ๙

อิติปิโส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ,

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู,

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ,

สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา.

พระธรรมคุณ ๖

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม,

สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก,

เอหิปสฺสิโก โอปนายิโก,

ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ.

พระสังฆคุณ ๙

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา,

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ,

อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย,

ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย,

อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส.

บทขัดเมตตปริตร

. ยสฺสานุภาวโต ยกฺขา, เนว ทสฺเสนฺติ ภึสนํ,

ยมฺหิ เจวานุยุญฺชนฺโต, รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต.

. สุขํ สุปติ สุตฺโต จ, ปาปํ กิญฺจิ น ปสฺสติ,

เอวมาทิคุณูเปตํ, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เส.

เมตตปริตร (ขุ.ขุ.๒๕/๑๐)

. กรณียมตฺถกุสเลน,

ยนฺต สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ,

สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ,

สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี.

. สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ,

อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ,

สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ,

อปฺปคพฺโภ กุเลสฺวนนุคิทฺโธ.

. น จ ขุทฺทํ สมาจเร กิญฺจิ,

เยน วิญฺญู ปเร อุปวเทยฺยุํ,

สุขิโน ว เขมิโน โหนฺตุ,

สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.

. เยเกจิ ปาณภูตตฺถิ,

ตสา วา ถาวรา วนวเสสา,

ทีฆา วา เย ว มหนฺตา,

มชฺฌิมา รสฺสกา อณุกถูลา.

. ทิฏฺฐา วา เย ว อทิฏฺฐา,

เย ว ทูเร วสนฺติ อวิทูเร,

ภูตา ว สมฺภเวสี ว,

สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.

. น ปโร ปรํ นิกุพฺเพถ,

นาติมญฺเญถ กตฺถจิ น กญฺจิ,

พฺยาโรสนา ปฏีฆสญฺญ,

นาญฺญมญฺญสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย.

. มาตา ยถา นิยํ ปุตฺต-,

มายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข,

เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ,

มานสํ ภาวเย อปริมาณํ.

. เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมิ,

มานสํ ภาวเย อปริมาณํ,

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ,

อสมฺพาธํ อเวรมสปตฺตํ.

. ติฏฺฐํ จรํ นิสินฺโน ว,

สยาโน ยาวตาสฺส วิตมิทฺโธ,

เอตํ สตึ อธิฏฺเฐยฺย,

พฺรหฺมเมตํ วิหารมิธ มาหุ.

๑๐. ทิฏฺฐิญฺจ อนุปคมฺม,

สีลวา ทสฺสเนน สมฺปนฺโน,

กาเมสุ วิเนยฺย เคธํ,

น หิ ชาตุคฺคพฺภเสยฺยํ ปุนเรติ.

บทขัดขันธปริตร

. สพฺพาสีวิสชาตีนํ, ทิพฺพมนฺตาคทํ วิย,

ยํ นาเสติ วิสํ โฆรํ, เสสญฺจาปิ ปริสฺสยํ.

. อาณาเขตฺตมฺหิ สพฺพตฺถ, สพฺพทา สพฺพปาณินํ,

สพฺพโสปิ นิวาเรติ, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.


ขันธปริตร (ขุ.ชา. ๒๗/๒๕๕)

. วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ เอราปเถหิ เม,
ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺตํ
, เมตฺตํ กณฺหาโคตมเกหิ จ.

. อปาทเกหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ ทฺวิปาทเกหิ เม,
จตุปฺปเทหิ เม เมตฺตํ
, เมตฺตํ พหุปฺปเทหิ เม.

. มา มํ อปาทโก หึสิ, มา มํ หึสิ ทฺวิปาทโก,
มา มํ จตุปฺปโท หึสิ
, มา มํ หึสิ พหุปฺปโท.

. สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา, สพฺเพ ภูตา จ เกวลา,
สพฺเพ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ
, มา กญฺจิ ปาปมาคมา.

. อปฺปมาโณ พุทฺโธ, อปฺปมาโณ ธมฺโม,
อปฺปมาโณ สงฺโฆ
, ปมาณวนฺตานิ สิรีสปานิ,
อหิ วิจฺฉิกา สตปที
, อุณฺณานาภี สรพู มูสิกา.

. กตา เม รกฺขา, กตํ เม ปริตฺตํ, ปฏิกฺกมนฺตุ ภูตานิ,
โสหํ นโม ภควโต
, นโม สตฺตนฺนํ สมฺมาสมฺพุทฺธานํ.บทขัดโมรปริตร

. ปูเรนฺตมฺโพธิสมฺภาเร, นิพฺพตฺตํ โมรโยนิยํ,

เยน สํวิหิตารกฺขํ, มหาสตฺตํ วเนจรา.

. จิรสฺสํ วายมนฺตาปิ, เนว สกฺขึสุ คณฺหิตุํ,

พฺรหฺมมนฺตนฺติ อกฺขาตํ, ปริตฺตนฺตมฺภณาม เห.

โมรปริตร (ขุ.ชา. ๒๗/๑๖๗)

. อุเทตยญฺจกฺขุมา เอกราชา,

หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปฺปภาโส,

ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปฐวิปฺปภาสํ,

ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ ทิวสํ.

. เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม,

เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ,

นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา,

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา,

อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร จรติ เอสนา.

. อเปตยญฺจกฺขุมา เอกราชา,

หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปฺปภาโส,

ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปฐวิปฺปภาสํ,

ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ รตฺตึ.

. เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม,

เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ,

นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา,

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา,

อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยิ.


บทขัดอาฏานาฏิยปริตร

. อปฺปสนฺเนหิ นาถสฺส, สาสเน สาธุสมฺมเต,

อมนุสฺเสหิ จณฺเฑหิ, สทา กิพฺพิสการิภิ,

. ปริสานํ จตสฺสนฺนํ, อหึสาย จ คุตฺติยา,

ยํ เทเสสิ มหาวีโร, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.

อาฎานาฏิยปริตร (ที.ปา. ๑๑/๒๐๗)

. วิปสฺสิสฺส จ นมตฺถุ, จกฺขุมนฺตสฺส สิรีมโต,

สิขิสฺสปิ จ นมตฺถุ สพฺพภูตานุกมฺปิโน.

. เวสฺสภุสฺส จ นมตฺถุ, นฺหาตกสฺส ตปสฺสิโน,

นมตฺถุ กกุสนฺธสฺส, มารเสนปฺปมทฺทิโน.

. โกนาคมนสฺส นมตฺถุ, พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต,

กสฺสปสฺส จ นมตฺถุ, วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ.

. องฺคีรสสฺส นมตฺถุ, สกฺยปุตฺตสฺส สิรีมโต,

โย อิมํ ธมฺมํ เทเสสิ สพฺพทุกฺขา ปนูทนํ.

. เย จาปิ นิพฺพุตา โลเก, ยถาภูตํ วิปสฺสิสุํ,

เต ชนา อปิสุณาถ, มหนฺตา วีตสารทา.

. หิตํ เทวมนุสฺสานํ, ยํ นมสฺสนฺติ โคตมํ,

วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ, มหนฺตํ วีตสารทํ.

. เอเต จญฺเญ จ สมฺพุทฺธา, อเนกสตโกฏิโย,

สพฺเพ พุทฺธา อสมสมา, สพฺเพ พุทฺธา มหิทฺธิกา.

. สพฺเพ ทสพลูเปตา, เวสารชฺเชหุปาคตา,

สพฺเพ เต ปฏิชานนฺติ, อาสภํ ฐานมุตฺตมํ.

. สีหนาทํ นทนฺเต เต, ปริสาสุ วิสารทา,

พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺเตนฺติ, โลเก อปฺปฏิวตฺติยํ.

๑๐. อุเปตา พุทฺธธมฺเมหิ, อฏฺฐารสหิ นายกา,

พาตฺตึสลกฺขณูเปตา-, สีตานุพฺยญฺชนาธรา.

๑๑. พฺยามปฺปภาย สปฺปภา, สพฺเพ เต มุนิกุญฺชรา,

พุทฺธา สพฺพญฺญุโน เอเต, สพฺเพ ขีณาสวา ชินา.

๑๒. มหปฺปภา มหาเตชา, มหาปญฺญา มหพฺพลา,

มหากรุณิกา ธีรา, สพฺเพสานํ สุขาวหา.

๑๓. ทีปา นาถา ปติฏฐา จ, ตาณา เลณา จ ปาณินํ,

คตี พนฺธู มหสฺสาสา, สรณา จ หิเตสิโน.

๑๔. สเทวกสฺส โสกสฺส, สพฺเพ เอเต ปรายนา,

เตสาหํ สิรสา ปาเท, วนฺทามิ ปุริสุตฺตเม.

๑๕. วจสา มนสา เจว, วนฺทาเมเต ตถาคเต,

สยเน อาสเน ฐาเน, คมเน จาปิ สพฺพทา.

๑๖. สทา สุเขน รกฺขนฺตุ, พุทฺธา สนฺติกรา ตุวํ,

เตหิ ตฺวํ รกฺขิโต สนฺโต, มุตฺโต สพฺพภเยหิ จ.

๑๗. สพฺพโรคา วินิมุตฺโต, สพฺพสนฺตา ปวชฺชิโต,

สพฺพเวรมติกฺกนฺโต, นิพฺพุโต จ ตุวํ ภว.

๑๘. เตสํ สจฺเจน สีเลน, ขนฺติเมตฺตาพเลน จ,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๑๙. ปุรตฺถิมสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ ภูตา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๐. ทกฺขิณสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ เทวา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๑. ปจฺฉิมสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ นาคา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๒. อุตฺตรสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ ยกฺขา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๓. ปุรตฺถิเมน ธตรฏฺโฐ, ทกฺขิเณน วิรุฬฺหโก,

ปจฺฉิเมน วิรูปกฺโข, กุเวโร อุตฺตรํ ทิสํ.

๒๔. จตฺตาโร เต มหาราชา, โลกปาลา ยสสฺสิโน,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๕. อากาสฏฺฐา จ ภุมฺมฏฺฐา, เทวา นาคา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๖. อิทฺธิมนฺโต จ เย เทวา, วสนฺตา อิธ สาสเน,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๗. สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ, สพฺพโรโค วินสฺสตุ,

มา เต ภวตฺวนฺตราโย, สุขี ทีฆายุโก ภว.

๒๘. อภิวาทนสีลิสฺส, นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน,

จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ, อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ.


บทขัดโพชฌังคปริตร

. สงฺสาเร สงฺสรนฺตานํ, สพฺพทุกฺขวินาสเน,

สตฺต ธมฺเม จ โพชฺฌงฺเค, มารเสนปฺปมทฺทเน.

. พุชฺฌิตฺวา เย จิเม สตฺตา, ติภวา มุตฺตกุตฺตมา,

อชาติมชราพฺยาธึ, อมตํ นิพฺภยํ คตา.

. เอวมาทิคุณูเปตํ, อเนกคุณสงฺคหํ,

โอสถญฺจ อิมํ มนฺตํ, โพชฺฌงฺคํ ตํ ภณาม เห.

โพชฌังคปริตร 

. โพชฺฌงฺโค สติสงฺขาโต, ธมฺมานํ วิจโย ตถา,

วิริยํ ปีติ ปสฺสทฺธิ-, โพชฺฌงฺคา จ ตถาปเร.

. สมาธุเปกฺขา โพชฺฌงฺคา, สตฺเตเต สพฺพทสฺสินา,

มุนินา สมฺมทกฺขาตา, ภาวิตา พหุลีกตา.

. สํวตฺตนฺติ อภิญฺญาย, นิพฺพานาย จ โพธิยา,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา.

. เอกสฺมึ สมเย นาโถ, โมคฺคลฺลานญฺจ กสฺสปํ,

คิลาเน ทุกฺขิเต ทิสฺวา, โพชฺฌงฺเค สตฺต เทสยิ.

. เต จ ตํ อภินนฺทิตฺวา, โรคา มจฺจึสุ ตงฺขเณ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา.

. เอกทา ธมฺมราชาปิ, เคลญฺเญนาภิปีฬิโต,

จุนฺทตฺเถเรน ตํเยว, ภณาเปตฺวาน สาทรํ.

. สมฺโมทิตฺวาน อาพาธา, ตมฺหา วุฏฺฐาสิ ฐานโส,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา.

. ปหีนา เต จ อาพาธา, ติณฺณนฺนมฺปิ มเหสินํ,

มคฺคาหตา กิเลสาว, ปตฺตานุปตฺติธมฺมตํ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา.

สัพพมงคลคาถา

๑ ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพพุทฺธานุภาเวน, สทา โสตฺถิ ภวนฺตุ เม.

. ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพธมฺมานุภาเวน, สทา โสตฺถิ ภวนฺตุ เม.

. ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพสงฺฆานุภาเวน, สทา โสตฺถิ ภวนฺตุ เม.

ชยปริตร

. มหาการุณิโก นาโถ, หิตาย สพฺพปาณินํ,

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา, ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เม สพฺพทา.

. ชยนฺโต โพธิยา มูเล, สกฺยานํ นนฺทิวฑฺฒโน,

เอวเมว ชโย โหตุ, ชยามิ ชยมงฺคเล.

. อปราชิตปลฺลงฺเก, สีเส ปุถุวิปุกฺขเล,

อภิเสเก สพฺพพุทฺธานํ, อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ.

. สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ, สุปฺปภาตํ สุหุฏฺฐิตํ,

สุขโณ สุมุหุตฺโต จ, สุยิฏฺฐํ พฺรหฺมจาริสุ.

. ปทกฺขิณํ กายกมฺมํ, วาจากมฺมํ ปทกฺขิณํ,

ปทกฺขิณํ มโนกมฺมํ, ปณิธี เต ปทกฺขิณา,

ปทกฺขิณานิ กตฺวาน, ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ.

. เต อตฺถลทฺธา สุขิตา, วิรุฬฺหา พุทฺธสาสเน,

อโรคา สุขิตา โหถ, สห สพฺเพหิ ญาติภิ.

พุทฺธชยมงฺคลคาถา

. พาหุํสหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ,

คฺรีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ,

ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

. มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ,

โฆรํ ปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺขํ,

ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

. นาฬาคิรึ คชวรํ อติมตฺตภูตํ,

ทาวคฺคิจกฺกมสนีว สุทารุณนฺตํ,

เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

. อุกฺขิตฺตขคฺคมติหตฺถสุทารุณนฺตํ,

ธาวนฺติโยชนปถงฺคุลิมาลวนฺตํ,

อิทฺธีภิสงฺขตมโน ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

. กตฺวาน กฏฺฐมุทรํ อิว คพฺภินียา,

จิญฺจาย ทุฏฺฐวจนํ ชนกายมชฺเฌ,

สนฺเตน โสมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

. สจฺจํ วิหาย มติสจฺจกวาทเกตุํ,

วาทาภิโรปิตมนํ อติอนฺธภูตํ,

ปญฺญาปทีปชลิโต ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

. นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธึ,

ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต,

อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

. ทุคฺคาหทิฏฺฐิภุชเคน สุทฏฺฐหตฺถํ,

พฺรหฺมํ วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธานํ,

ญาณาคเทน วิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

คาถาชินบัญชร

. ชยาสนาคตา พุทฺธา, เชตฺวา มารํ สวาหินึ,

จตุสจฺจามตรสํ, ปิวึสุ เย นราสภา.

. ตณฺหงฺกราทโย พุทฺธา, อฏฺฐวีสติ นายกา,

สพฺเพ ปติฏฺฐิตา มยฺหํ, มตฺถเก เต มุนิสฺสรา.

. สิเร ปติฏฺฐิโต พุทฺโธ, ธมฺโม จ มม โลจเน,

สงฺโฆ ปติฏฺฐิโต มยฺหํ, อุเร สพฺพคุณากโร.

. หทเย อนุรุทฺโธ จ, สาริปุตฺโต จ ทกฺขิเณ,

โกณฺฑญฺโญ ปิฏฺฐิภาคสฺมึ, โมคฺคลฺลาโนสิ วามเก.

. ทกฺขิเณ สวเน มยฺหํ, อาสุํ อานนฺทราหุลา,

กสฺสโป จ มหานาโม, อุโภสุํ วามโสตเก.

. เกสโต ปิฏฺฐิภาคสฺมึ, สุริโยว ปภงฺกโร,

นิสินฺโน สิริสมฺปนฺโน, โสภิโต มุนิปุงฺคโว.

. กุมารกสฺสโป เถโร, มเหสี จิตฺรวาทโก,

โส มยฺหํ วทเน นิจฺจํ, ปติฏฺฐาสิ คุณากโร.

. ปุณฺโณ องฺคุลิมาโล จ, อุปาลินนฺทสีวลี,

เถรา ปญฺจ อิเม ชาตา, นลาเฏ ติลกา มม.

. เสสาสีติ มหาเถรา, วิชิตา ชินสาวกา,

ชลนฺตา สีลเตเชน, องฺคมงฺเคสุ สนฺฐิตา.

๑๐. รตนํ ปุรโต อาสิ, ทกฺขิเณ เมตฺตสุตฺตกํ,

ธชคฺคํ ปจฺฉโต อาสิ, วาเม องฺคุลิมาลกํ.

๑๑. ขนฺธโมรปริตฺตญฺจ, อาฏานาฏิยสุตฺตกํ,

อากาเส ฉทนํ อาสิ, เสสา ปาการสณฺฐิตา.

๑๒. ชินานํ พลสํยุตฺเต, ธมฺมปาการลงฺกเต,

วสโต เม สกิจฺเจน, สทา สมฺพุทฺธปญฺชเร.

๑๓. วาตปิตฺตาทิสญฺชาตา, พาหิรชฺฌตฺตุปทฺทวา,

อเสสา วินยํ ยนฺตุ, อนนฺตชินเตชสา.

๑๔. ชินปญฺชรมชฺฌฏฺฐํ, วิหรนฺตํ มหีตเล,

สทา ปาเลนฺตุ มํ สพฺเพ, เต มหาปุริสาสภา.

๑๕. อิจฺเจวมจฺจนฺตกโต สุรกฺโข,

ชินานุภาเวน ชิตูปทฺทโว,

ธมฺมานุภาเวน ชิตาริสงฺโฆ,

สงฺฆานุภาเวน ชิตนฺตราโย,

สทฺธมฺมานุภาวปาลิโต จรามิ ชินปญฺชเร.

บทขัดรััตนปริตร

ปณิธานโต ปฏฺฐาย ตถาคตสฺส ทส ปารมิโย, ทส อุปปารมิโย ทส, ปรมตฺถปารมิโย, ปญฺจ มหาปริจฺจาเค, โลกตฺถจริยา ญาตตฺถจริยา พุทฺธตฺถจริยาติ ติสฺโส จริยาโย, ปจฺฉิมภเว คพฺภาโวกฺกนฺตึ, ชาตึ, อภินิกฺขมนํ, ปธานจริยํ, โพธิปลฺลงฺเก มารวิชยํ, สพฺพญฺญุตญฺญาณปฺปฏิเวธํ, ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนํ, นว โลกุตฺตรธมฺเมติ สพฺเพปิเม พุทฺธคุเณ อาวชฺเชตฺวา เวสาลิยา ตีสุ ปาการนฺตเรสุ ติยามรตฺตึ ปริตฺตํ กโรนฺโต อายสฺมา อานนฺทตฺเถโร วิย การุญฺญจิตฺตํ อุปฏฺฐเปตฺวา.

. โกฏิสตสหสฺเสสุ, จกฺกวาเฬสุ เทวตา,

ยสฺสาณํ ปฏิคฺคณฺหนฺติ, ยญฺจ เวสาลิยา ปุเร.

. โรคามนุสฺสทุพฺภิกฺข-, สมฺภูตํ ติวิธํ ภยํ,

ขิปฺปามนฺตรธาเปสิ, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เส.

รัตนปริตร (ขุ.ขุ. ๒๕/๗)

. ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ,

ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข,

สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ,

อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ.

. ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ,

เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย,

ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ,

ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา.

. ยํ กิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา,

สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ,

น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน,

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

. ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ,

ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต,

น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ,

อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

. ยํ พุทฺธเสฏฺโฐ ปริวณฺณยี สุจึ,

สมาธิมานนฺตริกญฺญมาหุ,

สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ,

อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

. เย ปุคฺคลา อฏฺฐ สตํ ปสฏฺฐา,

จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ,

เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา,

เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

. เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน,

นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ,

เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห,

ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

. ยถินฺทขีโล ปฐวิสฺสิโต สิยา,

จตุพฺภิ วาเตหิ อสมฺปกมฺปิโย,

ตถูปมํ สปฺปุริสํ วทามิ,

โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

. เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ,

คมฺภีรปญฺเญน สุเทสิตานิ,

กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสํ ปมตฺตา,

น เต ภวํ อฏฺฐมมาทิยนฺติ,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๐. สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย,

ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ,

สกฺกายทิฏฺฐิ วิจิกิจฺฉิตญฺจ,

สีลพฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิญฺจิ.

๑๑. จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต,

ฉจฺจาภิฐานานิ อภพฺพ กาตุํ,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๒. กิญฺจาปิ โส กมฺม กโรติ ปาปกํ,

กาเยน วาจา อุท เจตสา วา,

อภพฺพ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย,

อภพฺพตา ทิฏฺฐปทสฺส วุตฺตา,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๓. วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค,

คิมฺหานมาเส ปฐมสฺมึ คิมฺเห,

ตถูปมํ ธมฺมวรํ อเทสยิ,

นิพฺพานคามึ ปรมํ หิตาย,

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๔. วโร วรญฺญู วรโท วราหโร,

อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ,

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๕. ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ,

วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ,

เต ขีณพีชา อวิรูฬฺหิฉนฺทา,

นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายํ ปทีโป,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๖. ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ,

ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข,

ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ,

พุทฺธํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ.

๑๗. ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ,

ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข,

ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ,

ธมฺมํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ.

๑๘. ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ,

ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข,

ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ,

สงฺฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ.


บทขัดวัฏฏปริตร

. ปูเรนฺตํ โพธิสมฺภาเร, นิพฺพตฺตํ วฏฺฏชาติยํ,

ยสฺส เชเตน ทาวคฺคิ, มหาสตฺตํ วิวชฺชยิ.

. เถรสฺส สารีปุตฺตสฺส, โลกนาเถน ภาสิตํ,

กปฺปฏฺฐายึ มหาเตชํ, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.

วัฎฎกปริตร (ขุ.จริยา ๓๓/๒๙)

. อตฺถิ โลเก สีลคุโณ, สจฺจํ โสเจยฺยนุทฺทยา,

เตน สจฺเจน กาหามิ, สจฺจกิริยมนุตฺตรํ.

. อาวชฺชิตฺวา ธมฺมพลํ, สริตฺวา ปุพฺพเก ชิเน,

สจฺจพลมวสฺสาย, สจฺจกิริยมกาสหํ.

. สนฺติ ปกฺขา อปตนา, สนฺติ ปาทา อวญฺจนา,

มาตา ปิตา จ นิกฺขนฺตา, ชาตเวท ปฏิกฺกม.

. สห สจฺเจ กเต มยฺหํ, มหาปชฺชลิโต สิขี,

วชฺเชสิ โสฬส กรีสานิ, อุทกํ ปตฺวา ยถา สิขี,

สจฺเจน เม สโม นตฺถิ, เอสา เม สจฺจปารมี.


บทขัดมงคลปริตร

. ยญฺจ ทฺวาทส วสฺสานิ, จินฺตยึสุ สเทวกา,

จิรสฺสํ จินฺตยนฺตาปิ, เนว ชานึสุ มงฺคลํ.

. จกฺกวาฬสหสฺเสุ, ทสสุ เยน ตตฺตกํ,

กาลํ โกลาหลํ ชาตํ, ยาว พฺรหฺมนิเวสนา.

. ยํ โลกนาโถ เทเสสิ, สพฺพปาปวินาสนํ,

ยํ สุตฺวา สพฺพทุกฺเขหิ, มุจฺจนฺตาสงฺขิยา นรา,

เอวมาทิคุณูเปตํ, มงฺคลํ ตํ ภณาม เห.

มงคลปริตร (ขุ.ขุ. ๒๕/๕)

เอวํ เม สุตํ. เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. อถ โข อญฺญตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺนา เกวลกปฺปํ เชตวนํ โอภาเสตฺวา, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ. อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ. เอกมนฺตํ ฐิตา โข สา เทวตา ภควนฺตํ คาถาย อชฺฌภาสิ.

พหู เทวา มนุสฺสา จ, มงฺคลานิ อจินฺตยุํ,

อากงฺขมานา โสตฺถานํ, พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํ.

อเสวนา จ พาลานํ, ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา,

ปูชา จ ปูชนียานํ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

ปฏิรูปเทสวาโส จ, ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา

อตฺตสมฺมาปณิธิ จ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ, วินโย จ สุสิกฺขิโต

สุภาสิตา จ ยา วาจา, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ, ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห

อนากุลา จ กมฺมนฺตา, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ, ญาตกานญฺจ สงฺคโห

อนวชฺชานิ กมฺมานิ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

อารตี วิรตี ปาปา, มชฺชปานา จ สญฺญโม

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

คารโว จ นิวาโต จ, สนฺตุฏฺฐี จ กตญฺญุตา

กาเลน ธมฺมสฺสวน, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

ขนฺตี จ โสวจสฺสตา, สมณานญฺจ ทสฺสนํ

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ, อริยสจฺจานทสฺสนํ

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ, จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ

อโสกํ วิรชํ เขมํ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

เอตาทิสานิ กตฺวาน, สพฺพตฺถมปราชิตา

สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ, ตํ เตสํ มงฺคลมุตฺตมํ.

บทขัดธชัคคปริตร

. ยสฺสานุสฺสรเณนาปิ, อนฺตลิกฺเขปิ ปาณิโน,
ปติฏฺฐมธิคจฺฉนฺติ
, ภูมิยํ วิย สพฺพทา,

. สพฺพุปทฺทวชาลมฺหา, ยกฺขโจราทิสมฺภวา,
คณนา น จ มุตฺตานํ
, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.

ธชคฺคปริตร (สํ.ส. ๑๕/๘๖๓)

เอวมฺเม สุตํ. เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ. ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว เทวาสุรสงฺคาโม สมุปพฺยูฬฺโห อโหสิ.

อถโข ภิกฺขเว สกฺโก เทวานมินฺโท เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ สเจ มาริสา เทวานํ สงฺคามคตานํ อุปฺปชฺเชยฺย ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา มเมว ตสฺมึ สมเย ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ. มมญฺหิ โว ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ เม ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ อถ ปชาปติสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ. ปชาปติสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ ปชาปติสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ อถ วรุณสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ. วรุณสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ วรุณสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ อถ อีสานสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ. อีสานสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสตีติ.

ตํ โข ปน ภิกฺขเว สกฺกสฺส วา เทวานมินฺทสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยต,ํ ปชาปติสฺส วา เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, วรุณสฺส วา เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, อีสานสฺส วา เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหีเยถาปิ โนปิ ปหีเยถ, ตํ กิสฺส เหตุ, สกฺโก หิ ภิกฺขเว เทวานมินฺโทอวีตราโค อวีตโทโส อวีตโมโห ภีรุ ฉมฺภี อุตฺราสี ปลายีติ.

อหญฺจ โข ภิกฺขเว เอวํ วทามิ, สเจ ตุมฺหากํ ภิกฺขเว อรญฺญคตานํ วา รุกฺขมูลคตานํ วา สุญฺญาคารคตานํ วา อุปฺปชฺเชยฺย ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา มเมว ตสฺมึ สมเย อนุสฺสเรยฺยาถ, อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ. มมํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ มํ อนุสฺสเรยฺยาถ อถ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ, สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ. ธมฺมํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ อถ สงฺฆํ อนุสฺสเรยฺยาถ, สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ. สงฺฆํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ, ตํ กิสฺส เหตุ ตถาคโต หิ ภิกฺขเว อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วีตราโค วีตโทโส วีตโมโห อภีรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺตราสี อปลายีติ.

อิทมโวจ ภควา อิทํ วตฺวาน สุคโต อถาปรํ เอตทโวจ สตฺถา,

อรญฺเญ รุกฺขมูเล วา, สุญฺญาคาเรว ภิกฺขโว,
อนุสฺสเรถ สมฺพุทฺธํ
, ภยํ ตุมฺหาก โน สิยา.

โน เจ พุทฺธํ สเรยฺยาถ, โลกเชฏฺฐํ นราสภํ,
อถ ธมฺมํ สเรยฺยาถ
, นิยฺยานิกํ สุเทสิตํ.

โน เจ ธมฺมํ สเรยฺยาถ, นิยฺยานิกํ สุเทสิตํ,
อถ สงฺฆํ สเรยฺยาถ
, ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ.

เอวํ พุทฺธํ สรนฺตานํ ธมฺมํ สงฺฆญฺจ ภิกฺขโว,
ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส น เหสฺสติ
.


บทขัดอังคุลิมาลปริตร

. ปริตฺตํ ยํ ภณนฺตสฺส, นิสินฺนฏฺฐานโธวนํ,

อุทกมฺปิ วินาเสติ, สพฺพเมว ปริสฺสยํ.

. โสตฺถินา คพฺภวุฏฺฐานํ, ยญฺจ สาเรติ ตงฺขเณ,

เถรสฺสงฺคุลิมาลสฺส, โลกนาเถน ภาสิตํ,

กปฺปฏฺฐายึ มหาเตชํ, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.


อังคุลิมาลปริตร (ม.ม. ๑๓/๕๒๑)

ยโตหํ ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตา.

เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ, โสตฺถิ คพฺภสฺส.

อภยปริตร

. ยํ ทุนฺนิิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

พุทฺธานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

. ยํ ทุนฺนิิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

ธมฺมานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

. ยํ ทุนฺนิิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

สงฺฆานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

เทวตาอุยโยชนคาถา

. ทุกฺขปฺปตฺตา จ นิทฺทุกฺขา, ภยปฺปตฺตา จ นิพฺภยา,

โสกปฺปตฺตา จ นิสฺโสกา, โหนฺตุ สพฺเพปิ ปาณิโน.

. เอตฺตาวตา จ อมฺเหหิ, สมฺภตํ ปุญฺญสมฺปทํ,

สพฺเพ เทวานุโมทนฺตุ, สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา.

. ทานํ ททนฺตุ สทฺธาย, สีลํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา,

ภาวนาภิรตา โหนฺตุ, คจฺฉนฺตุ เทวตาคตา.

. สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา, ปจฺเจกานญฺจ ยํ พลํ,

อรหนฺตานญฺจ เตเชน, รกฺขํ พนฺธามิ สพฺพโส.

ปตฺติทานคาถา

. ปุญฺญสฺสิทานิ กตสฺส, ยานญฺญานิ กตานิ เม,
เตสญฺจ ภาคิโน โหนฺตุ, สตฺตานนฺตปฺปมาณกา.

. เย ปิยา คุณวนฺตา จ, มยฺหํ มาตาปิตาทโย,
ทิฏฺฐา เม จาปฺยทิฏฺฐา วา, อญฺเญ มชฺฌตฺตเวริโน.

. สตฺตา ติฏฺฐนฺติ โลกสฺมึ, เต ภุมฺมา จตุโยนิกา,
ปญฺเจกจตุโวการา, สํสรนฺตา ภวาภเว.

. ญาตา เย ปตฺติทานมฺเม, อนุโมทนฺตุ เต สยํ,
เย จิมํ นปฺปชานนฺติ, เทวา เตสํ นิเวทยุํ.

. มยา ทินฺนาน ปุญฺญานํ, อนุโมทนเหตุนา,
สพฺเพ สตฺตา สทา โหนฺตุ, อเวรา สุขชีวิโน,
เขมปฺปทญฺจ ปปฺโปนฺตุ, เตสาสา สิชฺฌิตํ สุภา.

Share this post

Last Updated on Wednesday, 18 February 2015 10:38