logotype
คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑

๑๔๖. โก นุ หาโส กิมานนฺโท, นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ,
อนฺธกาเรน โอนทฺธา, ปทีปํ น คเวสถ. (๑๑:๑)

 

 

ร่าเริงอะไรกันหนอ ยินดีอะไรกัน ในเมื่อโลกสันนิวาสถูกไฟไหม้โพล่งแล้วเป็นนิตย์ ท่านทั้งหลายถูกความมืดหุ้มห่อแล้ว เพราะเหตุไรจึงไม่แสวงหาประทีป.

๑๔๗.

ปสฺส จิตฺตกตํ พิมฺพํ, อรุกายํ สมุสฺสิตํ,
อาตุรํ พหุสงฺกปฺปํ, ยสฺส นตฺถิ ธุวณฺฐิติ.
(๑๑:๒)

 

 

ท่านจงดูอัตภาพอันบุญกรรมทำให้วิจิตรแล้ว

มีกายเป็นแผล อันกระดูกสามร้อยท่อนปรุงขึ้นแล้ว กระสับกระส่าย อันมหาชนดำริกันโดยมาก ไม่มีความยั่งยืนมั่นคง.

๑๔๘.

ปริชิณฺณมิทํ รูปํ, โรคนิทฺธํ ปภงฺคุณ,
ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห, มรณนฺตํ หิ ชีวิตํ.
(๑๑:๓)

 

รูปนี้คร่ำคร่าแล้ว เป็นรังแห่งโรค ผุพัง กายของตน

อันเปื่อยเน่า จะแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด.

๑๔๙.

ยานิมานิ อปตฺถานิ, อลาพูเนว สารเท,
กาโปตกานิ อฏฺฐีนิ, ตานิ ทิสฺวาน กา รติ.
(๑๑:๔)

 

 

กระดูกเหล่าใดเขาไม่ปรารถนาแล้ว เหมือนน้ำเต้าในสารทกาล

มีสีเหมือนนกพิราบ จะยินดีอะไร เพราะได้เห็นกระดูกเหล่านั้น.

๑๕๐.

อฏฺฐีนํ นครํ กตํ, มํสโลหิตเลปนํ,
ยตฺถ ชรา จ มจฺจุ จ, มาโน มกฺโข จ โอหิโต.
(๑๑:๕)

 

 

สรีระอันกรรมสร้างสรรให้เป็นเมืองแห่งกระดูก

มีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องไล้ทา เป็นที่ตั้งแห่งความแก่

ความตาย ความถือตัว และความลบหลู่.

๑๕๑.

ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา,

อโถ สรีรมฺปิ ชรํ อุเปติ,
สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ,

สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ.(๑๑:๖)

 

ราชรถทั้งหลายอันวิจิตรย่อมคร่ำคร่าได้โดยแท้

อนึ่งแม้สรีระก็เข้าถึงความคร่ำคร่า

ส่วนธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงความคร่ำคร่า สัตบุรุษแลย่อมสนทนาด้วยสัตบุรุษ.

๑๕๒.

อปฺปสฺสุตายํ ปุริโส, พลิวทฺโทว ชีรติ,
มํสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ, ปญฺญา ตสฺส น วฑฺฒติ.
(๑๑:๗)

 

 

บุรุษมีสุตะน้อยนี้ ย่อมแก่เหมือนโคถึก

เนื้อของเขาย่อมเจริญ [แต่] ปัญญาของเขาหาเจริญไม่.

๑๕๓.

อเนกชาติสํสารํ, สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ,
คหการกํ คเวสนฺโต, ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ.
(๑๑:๘)

 

เราแสวงหานายช่างเรือนอยู่ เมื่อยังไม่ประสบ

แล่นไปแล้วสู่สงสารมีชาติไม่น้อย ความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไป.

๑๕๔.

คหการก ทิฏฺโฐสิ, ปุน เคหํ น กาหสิ,
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ,
วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ, ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา.
(๑๑:๙)

 

 

แน่ะนายช่างเรือน บัดนี้เราพบท่านแล้ว ท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนอีก

ซี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักแล้ว ยอดเรือนเราขจัดเสียแล้ว

จิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขาร เราบรรลุความสิ้น

แห่งตัณหาแล้ว.

๑๕๕.

อจริตฺวา พฺรหฺมจริยํ, อลทฺธา โยพฺพเน ธนํ,
ชิณฺณโกญฺจาว ฌายนฺติ, ขีณมจฺเฉว ปลฺลเล.
(๑๑:๑๐)

 

 

คนพาลทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่ม

ย่อมซบเซา เหมือนนกกะเรียนแก่ ซบเซาอยู่บนเปือกตม ซึ่งสิ้นปลาแล้ว ฉะนั้น.

๑๕๖.

อจริตฺวา พฺรหฺมจริยํ, อลทฺธา โยพฺพเน ธนํ,
เสนฺติ จาปาติขีณาว, ปุราณานิ อนุตฺถุนํ.
(๑๑:๑๑)


ชราวคฺโค เอกาทสโม นิฏฺฐิโต.

 

 

คนพาลทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ได้ทรัพย์ในคราว

เป็นหนุ่มย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่า เหมือนลูกศรสิ้น

ไปแล้วจากแล่ง ฉะนั้น.

จบชราวรรคที่ ๑๑

img1
img2
img3

You Are here: Home Buddha Gitanjali

Main Menu

Buddha-Gitanjali

Print E-mail

 

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

 

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

 

 

Pañcasīla

 

Pāṇātipātā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Adinnādānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Kāmesumicchācārā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Musāvādā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Surāmeraya-majjapamādaṭṭhānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

 

Buddhavandanā

 

itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho,

vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū,

anuttaro purisadammasārathi,

satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti.

Namo tassa sammāsambuddhassa.

 

Dhammavandanā

 

Svākhāto bhagavatā dhammo,

sandiṭṭhiko akāliko,

ehipassiko opanayiko,

paccattaṃ veditabbo viññūhīti.

Namo tassa niyyānikassa dhammassa.

 

Saṅghavandanā

 

Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,

ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,

ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,

sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho,

yadidaṃ cattari purisayugāni aṭṭha purisapuggalā,

esa bhagavato sāvakasaṅgho,

āhuneyyo pāhuneyyo,

dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo,

anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti.

Namo tassa aṭṭhapuggalā mahāsaṅghassa.

 

Maṅgalasutta

 

Evamme sutaṃ: Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati,

jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā, yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi, ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi.

 

Bahū devā manussā ca, maṅgalāni acintayuṃ,
ākaṅkhamānā sotthānaṃ brūhi maṅgalamuttamaṃ.

 

Asevanā ca bālānaṃ, paṇḍitānañca sevanā,
pūjā ca pūjanīyānaṃ, etammaṅgalamuttamaṃ.

Paṭirūpadesavāso ca, pubbe ca katapuññatā,
attasammāpaṇidhi ca, etammaṅgalamuttamaṃ.

Bāhusaccañca sippañca, vinayo ca susikkhito,
subhāsitā ca yā vācā, etammaṅgalamuttamaṃ.

Mātāpitu-upaṭṭhānaṃ, puttadārassa saṅgaho,
anākulā ca kammantā, etammaṅgalamuttamaṃ.

Dānañca dhammacariyā ca, ñātakānañca saṅgaho,
anavajjāni kammāni, etammaṅgalamuttamaṃ.

Āratī viratī pāpā, majjapānā ca saññamo,
appamādo ca dhammesu, etammaṅgalamuttamaṃ.

Gāravo ca nivāto ca, santuṭṭhī ca kataññutā,
kālena dhammassavanaṃ, etammaṅgalamuttamaṃ.

Khantī ca sovacassatā, samaṇānañca dassanaṃ,
kālena dhammasākacchā, etammaṅgalamuttamaṃ.

Tapo ca brahmacariyañca, ariyasaccānadassanaṃ,
nibbānasacchikiriyā ca, etammaṅgalamuttamaṃ.

Phuṭṭhassa lokadhammehi, cittaṃ yassa na kampati,
asokaṃ virajaṃ khemaṃ, etammaṅgalamuttamaṃ.

Etādisāni katvāna, sabbatthamaparājitā,
sabbattha sotthiṃ gacchanti, tantesaṃ maṅgalamuttamanti.

 

Karaṇīyamettasutta

 

Karaṇīyamatthakusalena,
yantaṃ santaṃ padaṃ abhisamecca,
sakko ujū ca suhujū ca,
suvaco cassa mudu anatimānī.

Santussako ca subharo ca,
appakicco ca sallahukavutti,
santindriyo ca nipako ca,
appagabbho kulesu ananugiddho.

Na ca khuddaṃ samācare kiñci,
yena viññū pare upavadeyyuṃ,
sukhino vā khemino hontu,
sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Yekeci pāṇabhūtatthi,
tasā vā thāvarā vā anavasesā,
dīghā vā ye mahantā vā,
majjhimā rassakā aṇukathūlā.

Diṭṭhā vā ye va adiṭṭhā,
ye va dūre vasanti avidūre,
bhūtā vā sambhavesī vā,
sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Na paro paraṃ nikubbetha,
nātimaññetha katthaci na kañci,
byārosanā paṭīghasaññā,
nāññamaññassa dukkhamiccheyya.

Mātā yathā niyaṃ putta-,
māyusā ekaputtamanurakkhe,
evampi sabbabhūtesu,
mānasambhāvaye aparimāṇaṃ.

Mettañca sabbalokasmiṃ,
mānasambhāvaye aparimāṇaṃ,
uddhaṃ adho ca tiriyañca,
asambādhaṃ averamāsapattaṃ.

Tiṭṭhañcaraṃ nisinno vā,
sayāno vā yāva tassa vigatamiddho,
etaṃ satiṃ adhiṭṭheyya,
brahmametaṃ vihāramidhamāhu.

Diṭṭhiñca anupagamma,
sīlavā dassanena sampanno,
kāmesu vineyya gedhaṃ,
na hi jātu gabbhaseyya punaretīti.

 

Buddhajayamaṅgalagāthā

 

Bāhuṃ sahassamabhinimmitasāvudhantaṃ,

krīmekhalaṃ uditaghorasasenamāraṃ;

dānādidhammavidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

Mārātirekamabhiyujjhitasabbarattiṃ,

ghorampanāḷavakamakkhamathaddhayakkhaṃ;

khantīsudantavidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

Nāḷāgiriṃ gajavaraṃ atimattabhūtaṃ,

dāvaggicakkamasanīva sudāruṇantaṃ;

mettambusekavidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

Ukkhittakhaggamatihatthasudāruṇantaṃ,

dhāvantiyojanapathaṅgulimālavantaṃ;

iddhībhisaṅkhatamano jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

Katvāna kaṭṭhamudaraṃ iva gabbhinīyā,

ciñcāya duṭṭhavacanaṃ janakāyamajjhe;

santena somavidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

Saccaṃ vihāya matisaccakavādaketuṃ,

vādābhiropitamanaṃ atiandhabhūtaṃ;

paññāpadīpajalito jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

Nandopanandabhujagaṃ vibudhaṃ mahiddhiṃ,

puttena therabhujagena damāpayanto;

iddhūpadesavidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

Duggāhadiṭṭhibhujagena sudaṭṭahatthaṃ,

brahmaṃ visuddhijutimiddhibakābhidhānaṃ;

ñāṇāgadena vidhinā jitavā munindo,

tantejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

 

Etāpi buddhajayamaṅgala-aṭṭhagāthā,

yo vācako dinadine sarate matandī;

hitvānanekavividhāni cupaddavāni,

mokkhaṃ sukhaṃ adhigameyya naro sapañño.

 

 

Aṭṭhavīsati buddhavandanā

 

Namo Buddhāya

 

1. Vande Tanhaṅkaraṃ, vande Medhaṅkaraṃ muniṃ,

Saraṇaṅkaraṃ muniṃ vande, Dīpaṅkaraṃ jinaṃ name.

 

2. Vande Koṇḍañña-satthāraṃ, vande Maṅgala-nāyakaṃ,

vande Paduma-sambuddhaṃ, vande Revata-nāyakaṃ.

 

3. Vande Sobhita-sambuddhaṃ, Anomadassiṃ muniṃ name,

vande Pamuma-sambuddhaṃ, vande Nārada-nāyakaṃ.

 

4. Padumuttaram muniṃ vande, vande Sumeda-nāyakaṃ,

vande Sujāta-sambuddhaṃ, Piyadassiṃ muniṃ name.

 

5. Atthadassiṃ muniṃ vande, Dhammadassiṃ jinaṃ name,

vande Siddhattha-satthāraṃ, vande Tissa-mahāmuniṃ.

 

6. Vande Pussa-mahādhīraṃ, vande Vipassiṃ nāyakaṃ,

Sikhiṃ mahāmuniṃ vande, vande Vessabhu-nāyakaṃ.

 

7. Kakusandhaṃ muniṃ vande, vande Konāgamana-nāyakaṃ,

Kassapaṃ sugataṃ vande, vande Gotama-nāyakaṃ.

 

8. Aṭṭhavīsatime Buddhā, nibbānāmatadāyakā,

namāmi sirasā niccaṃ, te maṃ rakkhantu sabbadā.

 

Narasīha Gāthā

 

1. Cakka-varaṅkita-rattasupādo,

Lakkhaṇa-mandita-āyatapaṇhī,

cāmara-chatta-vibhūsita-pādo,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

2. Sakya-kumāravaro sukhumālo,

lakkhaṇa-vitthata-puññā-sarīro,

lokahitāya-gato naravīro,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

3. Puñña-sasaṅkani-bhommukha-vaṇṇo,

deva-narāna-piyo naranāgo,

mattagajinda-vilāsitagāmī,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

4. Khattiya-sambhava-aggakulīno,

deva-manussa-namassita-pādo,

sīla-samādhi-patiṭṭhita-citto,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

5. Āyata-tuṅga-susaṇṭhita-nāso,

gopamukkho abhīnila-sunetto,

indadhanū abhinīla-bhamūkho,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

6. Vaṭṭa-sumaṭṭa-susaṇṭhita-gīvo,

sīhahanū migarāja-sarīro,

kañcana-succhavi-uttama-vaṇṇo,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

7. Suniddha-sugambhīra-mañjusu-ghoso,

hiṅgula-bandhu-suratta-sujivho,

vīsati vīsati seta-sudanto,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

8. Añjana-vaṇṇa-sunila-sukeso,

Kañcana-paṭṭa-visuddha-lalaṭo,

osadhi-pandara-suddha-su-uṇṇo,

esa hi tuyhapitā narasīho.

 

9. Gacchati nīöapathe viya cando,

tāragaṇa-pariveṭhita-rūpo,

sāvaka-majjhagato samanindo,

esa hi tuyhapitā narasīho.

Share this post

Last Updated on Tuesday, 18 June 2013 07:53