. ชุมนุมเทวดา

ผริตฺวาน เมตฺตํ สเมตฺตา ภทนฺตา, อวิกฺขิตฺตจิตฺตา ปริตฺตํ ภณนฺตุ,

สคฺเค กาเม จ รูเป คิริสิขรตเฏ, จนฺตลิกฺเข วิมาเน,

ทีเป รฏฺเฐ จ คาเม ตรุวนคหเน เคหวตฺถุมฺหิ เขตฺเต,

ภุมฺมา จายนฺตุ เทวา ชลถลวิสเม ยกฺขคนฺธพฺพนาคา ติฏฺฐนฺตา,  

สนฺติเก ยํ มุนิวรวจนํ สาธโว เม สุณนฺตุ.

ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา, ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา, ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา.

. มหานมัสสการะ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ไตรสรณคมน์

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

. นมการสิทธิคาถา

โย จกฺขุมา โมหมลาปกฏฺโฐ,

สามํ ว พุทฺโธ สุคโต วิมุตฺโต,

มารสฺส ปาสา วินิโมจยนฺโต,

ปาเปสิ เขมํ ชนตํ วิเนยฺยํ.

พุทฺธํ วรนฺตํ สิรสา นมามิ,

โลกสฺส นาถญฺจ วินายกญฺจ,

ตนฺเตชสา เต ชยสิทฺธิ โหตุ,

สพฺพนฺตรายา จ วินาสเมนฺตุ.

ธมฺโม ธโช โย วิย ตสฺส สตฺถุ,

ทสฺเสสิ โลกสฺส วิสุทฺธิมคฺคํ,

นิยฺยานิโก ธมฺมธรสฺส ธารี,

สาตาวโห สนฺติกโร สุจิณฺโณ.

ธมฺมํ วรนฺตํ สิรสา นมามิ,

โมหปฺปทาลํ อุปสนฺตทาหํ,

ตนฺเตชสา เต ชยสิทฺธิ โหตุ,

สพฺพนฺตรายา จ วินาสเมนฺตุ.

สทฺธมฺมเสนา สุคตานุโค โย,

โลกสฺส ปาปูปกิเลสเชตา,

สนฺโต สยํ สนฺตินิโยชโก จ,

สฺวากฺขาตธมฺมํ วิทิตํ กโรติ.

สงฺฆํ วรนฺตํ สิรสา นมามิ,

พุทฺธานุพุทฺธํ สมสีลทิฏฺฐึ,

ตนฺเตชสา เต ชยสิทฺธิ โหตุ,

สพฺพนฺตรายา จ วินาสเมนฺตุ.

. สัมพุทเธ

สมฺพุทฺเธ อฏฺฐวีสญฺจ, ทฺวาทสญฺจ สหสฺสเก,

ปญฺจสตสหสฺสานิ, นมามิ สิรสา อหํ.

เตสํ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ, อาทเรน นมามิหํ,

นมการานุภาเวน, หนฺตวา สพฺเพ อุปทฺทเว,

อเนกา อนฺตรายาปิ, วินสฺสนฺตุ อเสสโต.

สมฺพุทฺเธ ปญฺจปญฺญาสญฺจ, จตุวีสติ สหสฺสเก,

ทสสตสหสฺสานิ, นมามิ สิรสา อหํ.

เตสํ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ, อาทเรน นมามิหํ,

นมการานุภาเวน, หนฺตวา สพฺเพ อุปทฺทเว,

อเนกา อนฺตรายาปิ, วินสฺสนฺตุ อเสสโต.

สมฺพุทฺเธ นวุตฺตรสเต, อฏฺฐจตฺตาฬีส สหสฺสเก,

วีสติสตสหสฺสานิ, นมามิ สิรสา อหํ.

เตสํ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ, อาทเรน นมามิหํ,

นมการานุภาเวน, หนฺตวา สพฺเพ อุปทฺทเว,

อเนกา อนฺตรายาปิ, วินสฺสนฺตุ อเสสโต.

. นโมการอัฏฐกะ

นโม อรหโต สมฺมา-, สมฺพุทฺธสฺส มเหสิโน,

นโม อุตฺตมธมฺมสฺส, สฺวากฺขาตสฺเสว เตนิธ,

นโม มหาสงฺฆสฺสาปิ, วิสุทฺธสีลทิฏฺฐิโน,

นโม โอมาตฺยารทฺธสฺส, รตนตฺตยสฺส สาธุกํ,

นโม โอมกาตีตสฺส, ตสฺส วตฺถุตฺตยสฺสปิ,

นโม การปฺปภาเวน, วิคจฺฉนฺตุ อุปทฺทวา,

นโม การานุภาเวน, สุวตฺถิ โหตุ สพฺพทา,

นโม การสฺส เตเชน, วิธิมฺหิ โหมิ เตชสา.

. มงคลสูตร (ขุ. ขุ. ๑๕/)

พหู เทวา มนุสฺสา จ, มงฺคลานิ อจินฺตยุํ,

อากงฺขมานา โสตฺถานํ, พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํ.

อเสวนา จ พาลานํ, ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา,

ปูชา จ ปูชนียานํ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ปฏิรูปเทสวาโส จ, ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา

อตฺตสมฺมาปณิธิ จ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ, วินโย จ สุสิกฺขิโต

สุภาสิตา จ ยา วาจา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

มาตาปิตุอุปฏฺฐาน, ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห

อนากุลา จ กมฺมนฺตา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ, ญาตกานญฺจ สงฺคโห

อนวชฺชานิ กมฺมานิ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

อารตี วิรตี ปาปา, มชฺชปานา จ สญฺญโม

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

คารโว จ นิวาโต จ, สนฺตุฏฺฐี จ กตญฺญุตา

กาเลน ธมฺมสฺสวน, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ขนฺตี จ โสวจสฺสตา, สมณานญฺจ ทสฺสนํ

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ, อริยสจฺจานทสฺสนํ

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ, จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ

อโสกํ วิรชํ เขมํ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

เอตาทิสานิ กตฺวาน, สพฺพตฺถมปราชิตา

สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ, ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺต.

. รตนปริตร (ขุ. ขุ. ๒๕/)

ยงฺกิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา,

สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ,

น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน,

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ,

ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต,

น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ,

อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

ยมฺพทฺธเสฏฺโฐ ปริวณฺณยี สุจึ,

สมาธิมานนฺตริกญฺญมาหุ,

สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

เย ปุคฺคลา อฏฺฐ สตํ ปสฏฺฐา,

จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ,

เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา,

เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน,

นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ,

เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห,

ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ,

วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ,

เต ขีณพีชา อวิรุฬฺหิฉนฺทา,

นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

. กรณียเมตตปริตร (ขุ. ขุ. ๒๕/๑๐)
 

กรณียมตฺถกุสเลน,

ยนฺตํ สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ,

สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ,

สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี.

สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ,

อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ,

สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ,

อปฺปคพฺโภ กุเลสุ อนนุคิทฺโธ.

น จ ขุทฺทํ สมาจเร กิญฺจิ,

เยน วิญฺญู ปเร อุปวเทยฺยุํ,

สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ,

สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.

เยเกจิ ปาณภูตตฺถิตสา วา,

ถาวรา วา อนวเสสา,

ทีฆา วา เย มหนฺตา วา,

มชฺฌิมา รสฺสกา อณุกถูลา.

ทิฏฺฐา วา เย จ อทิฏฺฐา,

เย จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเร,

ภูตา วา สมฺภเวสี วา,

สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.

น ปโร ปรํ นิกุพฺเพถ,

นาติมญฺเญถ กตฺถจิ นํ กิญฺจิ,

พฺยาโรสนา ปฏีฆสญฺญา,

นาญฺญมญฺญสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย.

มาตา ยถา นิยํ ปุตฺตํ,

อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข,

เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ,

มานสมฺภาวเย อปริมาณํ.

เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ,

มานสมฺภาวเย อปริมาณํ,

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ,

อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตํ.

ติฏฺฐญฺจรํ นิสินฺโน วา ,

สยาโน วา ยาว ตสฺส วิคตมิทฺโธ,

เอตํ สตึ อธิฏฺเฐยฺย,

พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธมาหุ.

ทิฏฺฐิญฺจ อนุปคมฺม,

สีลวา ทสฺสเนน สมฺปนฺโน,

กาเมสุ วิเนยฺย เคธํ,

น หิ ชาตุ คพฺภเสยฺยํ ปุนเรตีติ.
 

. ขันธปริตร (ขุ. ชา. ๒๗/๒๕๕)

วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ เอราปเถหิ เม,

ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ กณฺหาโคตมเกหิ จ.

อปาทเกหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ ทฺวิปาทเกหิ เม,

จตุปฺปเทหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ พหุปฺปเทหิ เม.

มา มํ อปาทโก หึสิ, มา มํ หึสิ ทฺวิปาทโก,

มา มํ จตุปฺปโท หึสิ, มา มํ หึสิ พหุปฺปโท.

สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา, สพฺเพ ภูตา จ เกวลา,

สพฺเพ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ, มา กญฺจิ ปาปมาคมา.

อปฺปมาโณ พุทฺโธ, อปฺปมาโณ ธมฺโม,

อปฺปมาโณ สงฺโฆ, ปมาณวนฺตานิ สิรีสปานิ,

อหิ วิจฺฉิกา สตปที, อุณฺณานาภี สรพู มูสิกา.

กตา เม รกฺขา, กตํ เม ปริตฺตํ, ปฏิกฺกมนฺตุ ภูตานิ,

โสหํ นโม ภควโต, นโม สตฺตนฺนํ สมฺมาสมฺพุทฺธานํ.

๑๐. โมรปริตร (ขุ. ชา. ๒๗/๑๖๗)

อุเทตยญฺจกฺขุมา เอกราชา,

หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปฺปภาโส,

ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปฐวิปฺปภาสํ,

ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ ทิวสํ.

เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม,

เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ,

นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา,

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา,

อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร จรติ เอสนา.
 

อเปตยญฺจกฺขุมา เอกราชา,

หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปฺปภาโส,

ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปฐวิปฺปภาสํ,

ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ รตฺตึ.
 

เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม,

เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ,

นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา,

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา,

อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยิ.

๑๑. วัฏฏกปริตร (ขุ. จริยา. ๓๓/๓๐)

อตฺถิ โลเก สีลคุโณ, สจฺจํ โสเจยฺยนุทฺทยา,

เตน สจฺเจน กาหามิ, สจฺจกิริยมนุตฺตรํ.
 

อาวชฺชิตฺวา ธมฺมพลํ, สริตฺวา ปุพฺพเก ชิเน,

สจฺจพลมวสฺสาย, สจฺจกิริยมกาสหํ.
 

สนฺติ ปกฺขา อปตฺตนา, สนฺติ ปาทา อวญฺจนา,

มาตา ปิตา จ นิกฺขนฺตา, ชาตเวท ปฏิกฺกม.
 

สห สจฺเจ กเต มยฺหํ, มหาปชฺชลิโต สิขี,

วชฺเชสิ โสฬส กรีสานิ, อุทกํ ปตฺวา ยถา สิขี,

สจฺเจน เม สโม นตฺถิ, เอสา เม สจฺจปารมีติ.

๑๒. อาฏานาฏิยปริตร (ที. ปา. ๑๑/๒๐๙)

วิปสฺสิสฺส จ นมตฺถุ, จกฺขุมนฺตสฺส สิรีมโต,

สิขิสฺสปิ จ นมตฺถุ, สพฺพภูตานุกมฺปิโน.

เวสฺสภุสฺส จ นมตฺถุ, นฺหาตกสฺส ตปสฺสิโน,

นมตฺถุ กกุสนฺธสฺส, มารเสนปฺปมทฺทิโน.

โกนาคมนสฺส นมตฺถุ, พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต,

กสฺสปสฺส จ นมตฺถุ, วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ.

องฺคีรสสฺส นมตฺถุ, สกฺยปุตฺตสฺส สิรีมโต,

โย อิมํ ธมฺมํ เทเสสิ, สพฺพทุกฺขา ปนูทนํ.

เย จาปิ นิพฺพุตา โลเก, ยถาภูตํ วิปสฺสิสุํ

เต ชนา อปิสุณา, มหนฺตา วีตสารทา.

หิตํ เทวมนุสฺสานํ, ยํ นมสฺสนฺติ โคตมํ

วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ, มหนฺตํ วีตสารทํ.

๑๓.๑ อังคุลีมาลปริตร (ม. ม. ๑๓/๕๒๑)

ยโตหํ ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตา.

เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ, โสตฺถิ คพฺภสฺส.

๑๓.๒ โพชฌังคปริตร

โพชฺฌงฺโค สติสงฺขาโต, ธมฺมานํ วิจโจ ตถา,

วิริยมฺปีติปสฺสทฺธิ, โพชฺฌงฺคา จ ตถาปเร,

สมาธุเปกฺขโพชฺฌงฺคา, สตฺเตเต สพฺพทสฺสินา,

มุนินา สมฺมทกฺขาตา, ภาวิตา พหุลีกตา,

สํวตฺตนฺติ อภิญฺญาย, นิพฺพานาย จ โพธยา,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

เอกสฺมึ สมเย นาโถ, โมคฺคลฺลานญฺจ กสฺสปํ,

คิลาเน ทุกฺขิเต ทิสฺวา, โพชฺฌงฺเค สตฺต เทสยิ,

เต จ ตํ อภินนฺทิตฺวา, โรคา มุจฺจึสุ ตงฺขเณ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

เอกทา ธมฺมราชาปิ, เคลญฺเญนาภิปีฬิโต,

จุนฺทตฺเถเรน ตญฺเญว, ภณาเปตฺวาน สาทรํ,

สมฺโมทิตฺวา จ อาพาธา, ตมฺหา วุฏฺฐาสิ ฐานโส,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

ปหีนา เต จ อาพาธา, ติณฺณนฺนมฺปิ มเหสินํ,

มคฺคาหตกิเลสา ว, ปตฺตานุปตฺติธมฺมตํ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

๑๔. อภยปริตร

ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จ มนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

พุทฺธานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จ มนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

ธมฺมานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จ มนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

สงฺฆานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

๑๕. สักกัตวา พุทธรตนัง

สกฺกตฺวา พุทฺธรตนํ, โอสธํ อุตฺตมํ วรํ,

หิตํ เทวมนุสฺสานํ, พุทฺธเตเชน โสตฺถินา,

นสฺสนฺตุปทฺทวา สพฺเพ, ทุกฺขา วูปสเมนฺตุ เต.

สกฺกตฺวา ธมฺมรตนํ, โอสธํ อุตฺตมํ วรํ,

ปริฬาหูปสมนํ, ธมฺมเตเชน โสตฺถินา,

นสฺสนฺตุปทฺทวา สพฺเพ, ทุกฺขา วูปสเมนฺตุ เต.

สกฺกตฺวา สงฺฆรตนํ, โอสธํ อุตฺตมํ วรํ,

อาหุเนยฺยํ ปาหุเนยฺยํ, สงฺฆเตเชน โสตฺถินา,

นสฺสนฺตุปทฺทวา สพฺเพ, ทุกฺขา วูปสเมนฺตุ เต.

ยงฺกิญฺจิ รตนํ โลเก, วิชฺชติ วิวิธํ ปุถุ;

รตนํ พุทฺธสมํ นตฺถิ, ตสฺมา โสตฺถี ภวนฺตุ เต.

ยงฺกิญฺจิ รตนํ โลเก, วิชฺชติ วิวิธํ ปุถุ;

รตนํ ธมฺมสมํ นตฺถิ, ตสฺมา โสตฺถี ภวนฺตุ เต.

ยงฺกิญฺจิ รตนํ โลเก, วิชฺชติ วิวิธํ ปุถุ;

รตนํ สงฺฆสมํ นตฺถิ, ตสฺมา โสตฺถี ภวนฺตุ เต.

๑๖. เทวตาอุยโยชนคาถา

ทุกฺขปฺปตฺตา จ นิทฺทุกฺขา, ภยปฺปตฺตา จ นิพฺภยา,

โสกปฺปตฺตา จ นิสฺโสกา, โหนฺตุ สพฺเพปิ ปาณิโน.

เอตฺตาวตา จ อมฺเหหิ, สมฺภตํ ปุญฺญสมฺปทํ,

สพฺเพ เทวานุโมทนฺตุ, สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา.

ทานํ ททนฺตุ สทฺธาย, สีลํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา,

ภาวนาภิรตา โหนฺตุ, คจฺฉนฺตุ เทวตาคตา.

สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา, ปจฺเจกานญฺจ ยํ พลํ,

อรหนฺตานญฺจ เตเชน, รกฺขํ พนฺธามิ สพฺพโส.

___________________________

ที่มาข้อมูล : http://archive.org/details/suadmonnet-phra-pra-rit