มงคล ๓๘ ประการ (พระมหาสมปอง มุทิโต)

1111

แสดงโดย พระมหาสมปอง มุทิโต ชมรมนิรุตติศึกษา วัดมหาธาตุ ฯ คณะ ๒๕

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๒๒๒๒๙๗๙ ชมรมนิรุตติศึกษา ศูนย์ศึกษาภาษาบาลีและพระไตรปิฏก

website: www.paliyai.org

ที่มาของข้อมูล : http://www.thammapedia.com/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง 1-68 ที่ mp3 player ซ้ายมือ)

ว่าด้วย

 1. การไม่คบพาล การคบบัณฑิต 1

เหตุให้เกิดมงคลและความหมายของมงคล

 1. การไม่คบพาล การคบบัณฑิต 2

วิธีสวดมงคล มงคลแต่ละบท

 1. การไม่คบพาล การคบบัณฑิต 3

คบคนเช่นไรก็เป็นเช่นคนนั้น

 1. การไม่คบพาล การคบบัณฑิต 4

นิทานเรื่องม้าเดินขาเป๋

 1. การไม่คบพาล การคบบัณฑิต 5

ผู้สมควรแก่ผ้าเนื้อดี

 1. การไม่คบพาล การคบบัณฑิต 6

สรุปลักษณะของคนพาลกับบัณฑิต

 1. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 1

อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา

 1. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 2

องค์ของผู้ควรบูชา

 1. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 3

ผู้ทำบูชาและอานิสงส์การบูชา

 1. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4

การบูชาที่มีผลมากทึ่ทรงยกย่อง

 1. การอยู่ในถิ่นอันสมควร 1

สถานที่เช่นไรชื่อว่าถิ่นสมควร

 1. การอยู่ในถิ่นอันสมควร 2

อนุตตริยะ 6 ประการ

 1. เคยทำบุญมาก่อน 1

ผู้มีบุญเคยทำไว้แล้วคืออย่างไร?

 1. เคยทำบุญมาก่อน 2

ศิริหรือศรีย่อมมีแก่ผู้เคยทำบุญเท่านั้น

 1. การตั้งตนไว้ชอบ

อย่างไรชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ?

 1. ความเป็นพหูสูต

เช่นไรจัดเป็นพหูสูตและมีใครเป็นตัวอย่าง

 1. การรอบรู้ในศิลปะ 1

อาคาริยสิปปะ และ อนาคาริยสิปปะ

 1. การรอบรู้ในศิลปะ 2

การใช้ศิลปะให้ถูกย่อมเป็นประโยชน์

 1. มีวินัยที่ดี 1

อนาคาริยวินัย และ อาคาริยวินัย

 1. มีวินัยที่ดี 2

พระคุตตจิตตเถระผู้มีอินทรีย์สังวร

 1. มีวินัยที่ดี 3

กุศลกรรมบท 10

 1. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต 1

คำพูดที่ประกอบด้วยองค์ 5

 1. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต 2

คำพูดที่ประกอบด้วยธรรมชื่อว่าสุภาษิต

 1. การบำรุงบิดามารดา 1

ความหมายคำว่า "แม่"

 1. การบำรุงบิดามารดา 2

วิธีบำรุงมารดาบิดา

 1. การบำรุงบิดามารดา 3

อานิสงส์การเลี้ยงดูมารดาบิดา

 1. การบำรุงบิดามารดา 4

ผู้เลี้ยงดูมารดาบิดา

 1. การบำรุงบิดามารดา 5

ฐานะ 5 ที่บุตรควรปฏิบัติ

 1. การบำรุงบิดามารดา 6

การทำบุญอุทิศให้พ่อแม่

 1. การบำรุงบิดามารดา 7

ทำไม? มารดาบิดาจึงอยากได้บุตร

 1. การสงเคราะห์บุตร, การสงเคราะห์ภรรยา 1

ความหมายและวิธิปฏิบัติต่อบุตรภรรยา

 1. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง

จูฬกเศรษฐีผู้เรื่มจากศูนย์

 1. การให้ทาน 1

ทาน ๓ อย่าง

 1. การให้ทาน 2

วัตถุทาน ๑๐ อย่าง

 1. การให้ทาน 3

ตัวอย่างผู้บำเพ็ญทานและอานิสงส์

 1. การให้ทาน 4

การให้ทานและการบริจาคทาน

 1. การประพฤติธรรม

การประพฤติธรรมหมายถึงอะไร?

 1. การสงเคราะห์ญาติ

สงเคราะห์กับอนุเคราะห์ต่างกันอย่างไร?

 1. ทำงานที่ไม่มีโทษ 1

งานไม่มีโทษมีอะไรบ้าง?

 1. ทำงานที่ไม่มีโทษ 2

ทำไมงานไม่มีโทษจึงเป็นมงคล?

 1. การงดเว้นจากบาป

วิรัติ 3 ยาขนาดวิเศษ

 1. สำรวมจากการดื่มนำ้เมา 1

ชนิดของสุราและเมรัย

 1. สำรวมจากการดื่มนำ้เมา 2

พราหมณ์สีลวีมังสกะ

 1. สำรวมจากการดื่มนำ้เมา 3

เกิดเป็นนางยักษ์เพราะคำสาบานของตน

 1. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 1

ประวัตินางสาวดีผู้ไม่ประมาท

 1. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 2

อตีตชาติของโฆสกเศรษฐี

 1. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 3

บุคคลสำคัญแห่งเมืองโกสัมพี

 1. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 4

อัครมเหสีทั้งสามของพระเจ้าอุเทน

 1. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 5

กรรมเก่าของนางสามาวดีและบริวาร

 1. มีความเคารพ

สิ่งที่ควรเคารพ 6

 1. มีความถ่อมตน

ทำตนเช่นไรจึงชื่อว่าถ่อมตน

 1. มีความสันโดษ 1

สันโดษในปัจจัย 4 โดยอาการ 3

 1. มีความสันโดษ 2

เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพราะไม่สันโดษ

 1. มีความสันโดษ 3

วิธีปฏิบัติตนให้สันโดษอย่างเหมาะสม

 1. มีความกตัญญู 1

บุคคลที่หาได้ยากที่สุดในโลก

 1. มีความกตัญญู 2

ตักกบัณฑิตกับคนอกตัญญู

 1. มีความกตัญญู 3

ราธพราหมณ์ผู้บวชเมื่อแก่

 1. ความอดทน

(ยังไม่มี, ใช้ไม่ไม่ได้)

 1. เป็นผู้ว่าง่าย

บุคคลว่าง่ายสอนง่าย 2 จำพวก

 1. การได้เห็นสมณะ

เห็นสมณะเช่นไร? เชื่อว่าเป็นมงคล

 1. การสนทนาธรรมตามกาล

บ่อเกิดแห่งความเป็นผู้แตกฉาน

 1. การประพฤติพรหมจรรย์

การประพฤติธรรม 10 อย่าง ชื่อว่า พรหมจรรย์

 1. การเห็นอริยสัจ

การเห็นอริยสัจ 4 ชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุด

 1. การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

นิพพาน 2 จักขุ 5

 1. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

โลกธรรม 8 กับปุถุชนและพระอริยบุคคล

 1. มีจิตไม่เศร้าโศก

ผู้มีจิตไม่เศร้าโศกและอานิสงส์

 1. มีจิตปราศจากกิเลส

ราคะ โทสะ โมหะ ชื่อว่า ธุลี คือกิเลส

 1. มีจิตเกษม

จิตปราศจากโยคะ 4 ชื่อว่า จิตเกษ

****หมายเหตุ มงคลข้อว่า มีความอดทน และ

การบำเพ็ญตบะ ยังไม่มีไฟล์เสียง (ขออภัยด้วย)

 

มงคล ๓๘ ประการ (พระมหาสมปอง มุทิโต)