(ท่านสามารถเปิดฟังบนมือถือ iPad, iPhone ได้แล้ว)

 

 

เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาก ๑๓ กัณฑ์

โดย อ.สมไชย รากโพธิ

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน ฯ 

(วัดโพธิ์ - ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร)

รายการ อภิธรรมพาที เอ.เอ็ม. ๑๑๔๓

จ. - ศ. ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

กัณฑ์ที่ ๑ ทสพร

๑๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์

๒๗ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๓ ทาน

๒๐๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวสน์

๕๗ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก

๗๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน

๓๕ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน

๘๐ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร

๑๐๑ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี

๙๐ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบัพพต์

๔๓ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช

๙๖ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์

๓๖ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๓ นคร

๔๘ พระคาถา