นะมะการะปาฐะ; นะมะการะสิทธิคาถา; นะโมการะอัฏฐะกะ; มังคะละสุตตัง; ระตะนะสุตตัง; กะระณียะเมตตะสุตตัง; ขันธะปะริตตะคาถา; ฉัททันตะปะริตตัง; โมระปะริตตัง; วัฏฏะกะปะริตตัง; ธะชัคคะปะริตัง; อาฏานาฏิยะปะริตตัง; อังคุลิมาละปะริตตัง; โพชฌังคะปะริตตัง; อะภะยะปะริตตัง; เทวะตาอุยโยชะนะคาถา; ชะยะปะริตตัง; มงคลจักรวาฬใหญ่; ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา; สุขาภิยาจะนะคาถา

 

. นมัสการปาฐะ

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

 

สมฺพุทฺเธ อฏฺฐวีสญฺจ, ทฺวาทฺสญฺจ สหสฺสเก,

ปญฺจสตสหสฺสานิ, นมามิ สิรสา อหํ.

เตสํ ธมฺมญฺจ สํฆญฺจ, อาทเรน นมามิหํ,

นมการานุภาเวน, หนฺตฺวา สพฺเพ อุปทฺทเว,

อเนกา อนฺตรายาปิ, วินสฺสนฺตุ อเสสโต.

 

สมฺพุทฺเธ ปญฺจปญฺญาสญฺจ, จตุวีสติสหสฺสเก,

ทสสตสหสฺสานิ, นมามิ สิรสา อหํ.

เตสํ ธมฺมญฺจ สํฆญฺจ, อาทเรน นมามิหํ,

นมการานุภาเวน, หนฺตฺวา สพฺเพ อุปทฺทเว,

อเนกา อนฺตรายาปิ, วินสฺสนฺตุ อเสสโต.

 

สมฺพุทฺเธ นวุตฺตรสเต, อฏฺฐจตฺตาฬีสสหสฺสเก,

วีสติสตสหสฺสานิ, นมามิ สิรสา อหํ.

เตสํ ธมฺมญฺจ สํฆญฺจ, อาทเรน นมามิหํ,

นมการานุภาเวน, หนฺตฺวา สพฺเพ อุปทฺทเว,

อเนกา อนฺตรายาปิ, วินสฺสนฺตุ อเสสโต.

 

 

๒. มมการสิทธิคาถา

 

โย จกฺขุมา โมหมลาปกฏฺโฐ,

สามํ ว พุทฺโธ สุคโต วิมุตฺโต,

มารสฺส ปาสา วินิโมจยนฺโต,

ปาเปสิ เขมํ ชนตํ วิเนยฺยํ.

พุทฺธํ วรนฺตํ สิรสา นมามิ,

โลกสฺส นาถญฺจ วินายกญฺจ,

ตนฺเตชสา เต ชยสิทฺธิ โหตุ,

สพฺพนฺตรายา จ วินาสเมนฺตุ.

 

ธมฺโม ธโช โย วิย ตสฺส สตฺถุ,

ทสฺเสสิ โลกสฺส วิสุทฺธิมคฺคํ,

นิยฺยานิโก ธมฺมธรสฺส ธารี,

สาตาวโห สนฺติกโร สุจิณฺโณ.

ธมฺมํ วรนฺตํ สิรสา นมามิ,

โมหปฺปทาลํ อุปสนฺตทาหํ,

ตนฺเตชสา เต ชยสิทฺธิ โหตุ,

สพฺพนฺตรายา จ วินาสเมนฺตุุ.

 

สทฺธมฺมเสนา สุคตานุโค โย,

โลกสฺส ปาปูปกิเลสเชตา,

สนฺโต สยํ สนฺตินิโยชโก จ,

สฺวากฺขาตธมฺมํ วิทิตํ กโรติ.

สงฺฆํ วรนฺตํ สิรสา นมามิ,

พุทฺธานุพุทฺธํ สมสีลทิฏฺฐึ,

ตนฺเตชสา เต ชยสิทฺธิ โหตุ,

สพฺพนฺตรายา จ วินาสเมนฺตุ.

 

 

นโมการอัฏฐกะ

 

นโม อรหโต สมฺมา-, สมฺพุทฺธสฺส มเหสิโน,

นโม อุตฺตมธมฺมสฺส, สฺวากฺขาตสฺเสว เตนิธ,

นโม มหาสงฺฆสฺสาปิ, วิสุทฺธสีลทิฏฺฐิโน,

นโม โอมาตฺยารทฺธสฺส, รตนตฺตยสฺส สาธุกํ,

นโม โอมกาตีตสฺส, ตสฺส วตฺถุตฺตยสฺสปิ,

นโม การปฺปภาเวน, วิคจฺฉนฺตุ อุปทฺทวา,

นโม การานุภาเวน, สุวตฺถิ โหตุ สพฺพทา,

นโม การสฺส เตเชน, วิธิมฺหิ โหมิ เตชสา.

 

 

๔. มงคลสูตร (ขุ. ขุ. ๒๕/๕)

 

เอวมฺเม สุตํ. เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. อถ โข อญฺญตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺปํ เชตวนํ โอภาเสตฺวา, เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ, เอกมนฺตํ ฐิตา โข สา เทวตา ภควนฺตํ คาถาย อชฺฌภาสิ.

พหู เทวา มนุสฺสา จ, มงฺคลานิ อจินฺตยุํ;

อากงฺขมานา โสตฺถานํ, พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํ.
 

อเสวนา จ พาลานํ, ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา;

ปูชา จ ปูชนียานํ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
 

ปฏิรูปเทสวาโส จ, ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา;

อตฺตสมฺมาปณิธิ จ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ, วินโย จ สุสิกฺขิโต;

สุภาสิตา จ ยา วาจา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

มาตาปิตุอุปฏฺฐาน, ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห;

อนากุลา จ กมฺมนฺตา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ, ญาตกานญฺจ สงฺคโห;

อนวชฺชานิ กมฺมานิ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

อารตี วิรตี ปาปา, มชฺชปานา จ สญฺญโม;

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

คารโว จ นิวาโต จ, สนฺตุฏฺฐี จ กตญฺญุตา;

กาเลน ธมฺมสฺสวน, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

ขนฺตี จ โสวจสฺสตา, สมณานญฺจ ทสฺสนํ;

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ, อริยสจฺจานทสฺสนํ;

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ, จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ;

อโสกํ วิรชํ เขมํ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

เอตาทิสานิ กตฺวาน, สพฺพตฺถมปราชิตา;

สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ, ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ

 

๕. รตนสูตร (ขุ. ขุ. ๒๕/๗)

 

ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ

ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข.

สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ

อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ

ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ

เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย.

ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ

ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา.

 

ยํ กิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา

สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ

น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

 

ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ

ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต

น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ

อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

 

ยมฺพุทฺธเสฏฺโฐ ปริวณฺณยี สุจึ

สมาธิมานนฺตริกญฺญมาหุ

สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ

อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.
 

เย ปุคฺคลา อฏฺฐ สตํ ปสฏฺฐา

จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ

เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา

เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

 

เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน

นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ

เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห

ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

 

ยถินฺทขีโล ปฐวึ สิโต สิยา

จตุพฺภิ วาเตภิ อสมฺปกมฺปิโย

ตถูปมํ สปฺปุริสํ วทามิ

โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

 

เยรียสจฺจานิ วิภาวยนฺติ

คมฺภีรปญฺเญน สุเทสิตานิ

กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา

น เต ภวํ อฏฺฐมมาทิยนฺติ

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

 

สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย

ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ

สกฺกายทิฏฺฐิ วิจิกิจฺฉิตญฺจ

สีลพฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิญฺจิ

จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต

ฉ จาภิฐานานิ อภพฺโพ กาตุํ

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

 

กิญฺจาปิ โส กมฺมํ กโรติ ปาปกํ

กาเยน วาจายุท เจตสา วา

อภพฺโพ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย

อภพฺพตา ทิฏฺฐปทสฺส วุตฺตา

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

 

วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค

คิมฺหานมาเส ปฐมสฺมึ คิมฺเห

ตถูปมํ ธมฺมวรํ อเทสยิ

นิพฺพานคามึ ปรมํ หิตาย

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

 

วโร วรญฺญู วรโท วราหโร

อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

 

ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ

วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ

เต ขีณพีชา อวิรุฬฺหิฉนฺทา

นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ.

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

 

ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ

ภุมฺมานิ วา ยานิว อนฺตลิกฺเข

ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ

พุทฺธํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ.

 

ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ

ภุมฺมานิ วา ยานิว อนฺตลิกฺเข

ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ

ธมฺมํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ.

 

ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ

ภุมฺมานิ วา ยานิว อนฺตลิกฺเข

ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ

สงฺฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ.

 

๖. กรณียเมตตสูตร (ขุ. ขุ. ๒๕/๑๐)

 

กรณียมตฺถกุสเลน,

ยนฺตํ สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ,

สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ,

สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี.

 

สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ,

อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ,

สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ,

อปฺปคพฺโภ กุเลสุ อนนุคิทฺโธ.

 

น จ ขุทฺทํ สมาจเร กิญฺจิ,

เยน วิญฺญู ปเร อุปวเทยฺยุํ,

สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ,

สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.

 

เยเกจิ ปาณภูตตฺถิตสา วา,

ถาวรา วา อนวเสสา,

ทีฆา วา เย มหนฺตา วา,

มชฺฌิมา รสฺสกา อณุกถูลา.

 

ทิฏฺฐา วา เย จ อทิฏฺฐา,

เย จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเร,

ภูตา วา สมฺภเวสี วา,

สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.

 

น ปโร ปรํ นิกุพฺเพถ,

นาติมญฺเญถ กตฺถจิ นํ กิญฺจิ,

พฺยาโรสนา ปฏีฆสญฺญา,

นาญฺญมญฺญสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย.

 

มาตา ยถา นิยํ ปุตฺตํ,

อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข,

เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ,

มานสมฺภาวเย อปริมาณํ.

 

เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ,

มานสมฺภาวเย อปริมาณํ,

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ,

อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตํ.

 

ติฏฺฐญฺจรํ นิสินฺโน วา ,

สยาโน วา ยาว ตสฺส วิคตมิทฺโธ,

เอตํ สตึ อธิฏฺเฐยฺย,

พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธมาหุ.

 

ทิฏฺฐิญฺจ อนุปคมฺม,

สีลวา ทสฺสเนน สมฺปนฺโน,

กาเมสุ วิเนยฺย เคธํ,

น หิ ชาตุ คพฺภเสยฺยํ ปุนเรตีติ.

 

๗. ขันธปริตร (ขุ. ชา. ๒๗/๒๕๕)

 

วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ เอราปเถหิ เม,

ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ กณฺหาโคตมเกหิ จ.

 

อปาทเกหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ ทฺวิปาทเกหิ เม,

จตุปฺปเทหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ พหุปฺปเทหิ เม.

 

มา มํ อปาทโก หึสิ, มา มํ หึสิ ทฺวิปาทโก,

มา มํ จตุปฺปโท หึสิ, มา มํ หึสิ พหุปฺปโท.

 

สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา, สพฺเพ ภูตา จ เกวลา,

สพฺเพ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ, มา กญฺจิ ปาปมาคมา.

 

อปฺปมาโณ พุทฺโธ, อปฺปมาโณ ธมฺโม,

อปฺปมาโณ สงฺโฆ, ปมาณวนฺตานิ สิรีสปานิ,

อหิ วิจฺฉิกา สตปที, อุณฺณานาภี สรพู มูสิกา.

 

กตา เม รกฺขา, กตํ เม ปริตฺตํ, ปฏิกฺกมนฺตุ ภูตานิ,

โสหํ นโม ภควโต, นโม สตฺตนฺนํ สมฺมาสมฺพุทฺธานํ.

 

๘. ฉัททันตปริตร (ขุ. ขุ. ๒๗/๒๓๒๗)

 

วธิสฺสเมนนฺติ ปรามสนฺโต,

กาสาวมทฺทกฺขิ ธชํ อิสีนํ,

ทุกฺเขน ผุฏฺฐสฺสุทปาทิ สญฺญา,

อรหทฺธโช สพฺภิ อวชฺฌรูโป.

 

สลฺเลน วิทฺโธ พฺยถิโตปิ สนฺโต,

กาสาววตฺถมฺหิ มนํ น ทุสสยิ,

สเจ อิมํ นาควเรน สจฺจํ,

มา มํ วเน พาลมิคา อคญฺฉุนฺติ.

 

 

๙. โมรปริตร (ขุ. ขุ. ๒๗/๑๖๗)

 

อุเทตยญฺจกฺขุมา เอกราชา,

หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปฺปภาโส,

ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปฐวิปฺปภาสํ,

ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ ทิวสํ.

 

เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม,

เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ,

นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา,

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา,

อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร จรติ เอสนา.

 

อเปตยญฺจกฺขุมา เอกราชา,

หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปฺปภาโส,

ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปฐวิปฺปภาสํ,

ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ รตฺตึ.

 

เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม,

เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ,

นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา,

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา,

อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยิ.

 

๑๐. วัฏฏกปริตร (ขุ. จริยา. ๓๓/๓๐)

 

อตฺถิ โลเก สีลคุโณ, สจฺจํ โสเจยฺยนุทฺทยา,

เตน สจฺเจน กาหามิ, สจฺจกิริยมนุตฺตรํ.

อาวชฺชิตฺวา ธมฺมพลํ, สริตฺวา ปุพฺพเก ชิเน,

สจฺจพลมวสฺสาย, สจฺจกิริยมกาสหํ.

สนฺติ ปกฺขา อปตนา, สนฺติ ปาทา อวญฺจนา,

มาตา ปิตา จ นิกฺขนฺตา, ชาตเวท ปฏิกฺกม.

สห สจฺเจ กเต มยฺหํ, มหาปชฺชลิโต สิขี,

วชฺเชสิ โสฬส กรีสานิ, อุทกํ ปตฺวา ยถา สิขี,

สจฺเจน เม สโม นตฺถิ, เอสา เม สจฺจปารมี.

 

 

๑๑. ธชัคคปริตร (สํ. สคา. ๑๕/๘๖๓)

 

เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ, ภิกฺขโวติ. ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว เทวาสุรสงฺคาโม สมุปพฺยูฬฺโห อโหสิ.

อถโข ภิกฺขเว สกฺโก เทวานมินฺโท เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ, สเจ มาริสา เทวานํ สงฺคามคตานํ อุปฺปชฺเชยฺย ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, มเมว ตสฺมึ สมเย ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ.

มมญฺหิ โว ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยมฺภวิสฺสติ, ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ. โน เจ เม ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ, อถ ปชาปติสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ. ปชาปติสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ ปชาปติสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ, อถ วรุณสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ. วรุณสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ วรุณสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ, อถ อีสานสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ. อีสานสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสตีติ.

ตํ โข ปน ภิกฺขเว สกฺกสฺส วา เทวานมินฺทสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ปชาปติสฺส วา เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, วรุณสฺส วา เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, อีสานสฺส วา เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหีเยถาปิ โนปิ ปหีเยถ. ตํ กิสฺส เหตุ?, สกฺโก หิ ภิกฺขเว เทวานมินฺโท อวีตราโค อวีตโทโส อวีตโมโห ภีรุ ฉมฺภี อุตฺราสี ปลายีติ.

อหญฺจ โข ภิกฺขเว เอวํ วทามิ, สเจ ตุมฺหากํ ภิกฺขเว อรญฺญคตานํ วา รุกฺขมูลคตานํ วา สุญฺญาคารคตานํ วา อุปฺปชฺเชยฺย ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, มเมว ตสฺมึ สมเย อนุสฺสเรยฺยาถ, อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ.

มมํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ, ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ. โน เจ มํ อนุสฺสเรยฺยาถ, อถ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ, สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ. ธมฺมํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ, ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ อถ, สงฺฆํ อนุสฺสเรยฺยาถ, สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ, อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา, เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ, อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย, ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย, อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ. สงฺฆํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ, ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา, โส ปหียิสฺสติ. ตํ กิสฺส เหตุ?, ตถาคโต หิ ภิกฺขเว อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วีตราโค วีตโทโส วีตโมโห อภีรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺตราสี อปลายีติ.

อิทมโวจ ภควา อิทํ วตฺวาน สุคโต อถาปรํ เอตทโวจ สตฺถา,

อรญฺเญ รุกฺขมูเล วา, สุญฺญาคาเรว ภิกฺขโว,
อนุสฺสเรถ สมฺพุทฺธํ, ภยํ ตุมฺหาก โน สิยา.
โน เจ พุทฺธํ สเรยฺยาถ, โลกเชฏฺฐํ นราสภํ,
อถ ธมฺมํ สเรยฺยาถ, นิยฺยานิกํ สุเทสิตํ.
โน เจ ธมฺมํ สเรยฺยาถ, นิยฺยานิกํ สุเทสิตํ,
อถ สงฺฆํ สเรยฺยาถ, ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ.
เอวํ พุทฺธํ สรนฺตานํ ธมฺมํ สงฺฆญฺจ ภิกฺขโว,
ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส น เหสฺสติ.

 

๑๒. อาฏานาฏิยปริตร (ที. ปา. ๑๑/๒๐๙)

 

วิปสฺสิสฺส จ นมตฺถุ, จกฺขุมนฺตสฺส สิรีมโต,

สิขิสฺสปิ จ นมตฺถุ สพฺพภูตานุกมฺปิโน.

เวสฺสภุสฺส จ นมตฺถุ, นฺหาตกสฺส ตปสฺสิโน,

นมตฺถุ กกุสนฺธสฺส, มารเสนปฺปมทฺทิโน.

โกนาคมนสฺส นมตฺถุ, พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต,

กสฺสปสฺส จ นมตฺถุ, วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ.

องฺคีรสสฺส นมตฺถุ, สกฺยปุตฺตสฺส สิรีมโต,

โย อิมํ ธมฺมํ เทเสสิ สพฺพทุกฺขา ปนูทนํ.

เย จาปิ นิพฺพุตา โลเก, ยถาภูตํ วิปสฺสิสุํ,

เต ชนา อปิสุณาถ, มหนฺตา วีตสารทา.

หิตํ เทวมนุสฺสานํ, ยํ นมสฺสนฺติ โคตมํ,

วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ, มหนฺตํ วีตสารทํ.
 

เอเต จญฺเญ จ สมฺพุทฺธา, อเนกสตโกฏิโย,

สพฺเพ พุทฺธา อสมสมา, สพฺเพ พุทฺธา มหิทฺธิกา.

สพฺเพ ทสพลูเปตา, เวสารชฺเชหุปาคตา,

สพฺเพ เต ปฏิชานนฺติ, อาสภํ ฐานมุตฺตมํ.

สีหนาทํ นทนฺเต เต, ปริสาสุ วิสารทา,

พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺเตนฺติ, โลเก อปฺปฏิวตฺติยํ.

อุเปตา พุทฺธธมฺเมหิ, อฏฺฐารสหิ นายกา,

พาตฺตึสลกฺขณูเปตา-, สีตานุพฺยญฺชนาธรา.

พฺยามปฺปภาย สปฺปภา, สพฺเพ เต มุนิกุญฺชรา,

พุทฺธา สพฺพญฺญุโน เอเต, สพฺเพ ขีณาสวา ชินา.

มหปฺปภา มหาเตชา, มหาปญฺญา มหพฺพลา,

มหากรุณิกา ธีรา, สพฺเพสานํ สุขาวหา.

ทีปา นาถา ปติฏฐา จ, ตาณา เลณา จ ปาณินํ,

คตี พนฺธู มหสฺสาสา, สรณา จ หิเตสิโน.

สเทวกสฺส โสกสฺส, สพฺเพ เอเต ปรายนา,

เตสาหํ สิรสา ปาเท, วนฺทามิ ปุริสุตฺตเม.

วจสา มนสา เจว, วนฺทาเมเต ตถาคเต,

สยเน อาสเน ฐาเน, คมเน จาปิ สพฺพทา.

สทา สุเขน รกฺขนฺตุ, พุทฺธา สนฺติกรา ตุวํ,

เตหิ ตฺวํ รกฺขิโต สนฺโต, มุตฺโต สพฺพภเยหิ จ.

สพฺพโรคา วินิมุตฺโต, สพฺพสนฺตา ปวชฺชิโต,

สพฺพเวรมติกฺกนฺโต, นิพฺพุโต จ ตุวํ ภว.

เตสํ สจฺเจน สีเลน, ขนฺติเมตฺตาพเลน จ,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

ปุรตฺถิมสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ ภูตา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

ทกฺขิณสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ เทวา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

ปจฺฉิมสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ นาคา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

อุตฺตรสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ ยกฺขา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

ปุรตฺถิเมน ธตรฏฺโฐ, ทกฺขิเณน วิรุฬฺหโก,

ปจฺฉิเมน วิรูปกฺโข, กุเวโร อุตฺตรํ ทิสํ.

จตฺตาโร เต มหาราชา, โลกปาลา ยสสฺสิโน,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

อากาสฏฺฐา จ ภุมฺมฏฺฐา, เทวา นาคา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

อิทฺธิมนฺโต จ เย เทวา, วสนฺตา อิธ สาสเน,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ, สพฺพโรโค วินสฺสตุ,

มา เต ภวตฺวนฺตราโย, สุขี ทีฆายุโก ภว.

อภิวาทนสีลิสฺส, นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน,

จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ, อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ.

 

๑๓. อังคุลิมาลปริตร (ม. ม. ๑๓/๕๒๑)

 

ยโตหํ ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต,

นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตา.

เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ, โสตฺถิ คพฺภสฺส.

 

๑๔. โพชฌังคปริตร (....)

 

โพชฺฌงฺโค สติสงฺขาโต, ธมฺมานํ วิจโจ ตถา,

วิริยมฺปีติปสฺสทฺธิ, โพชฺฌงฺคา จ ตถาปเร,

สมาธุเปกฺขโพชฺฌงฺคา, สตฺเตเต สพฺพทสฺสินา,

มุนินา สมฺมทกฺขาตา, ภาวิตา พหุลีกตา,

สํวตฺตนฺติ อภิญฺญาย, นิพฺพานาย จ โพธยา,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

 

เอกสฺมึ สมเย นาโถ, โมคฺคลฺลานญฺจ กสฺสปํ,

คิลาเน ทุกฺขิเต ทิสฺวา, โพชฺฌงฺเค สตฺต เทสยิ.

เต จ ตํ อภินนฺทิตฺวา, โรคา มุจฺจึสุ ตงฺขเณ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

 

เอกทา ธมฺมราชาปิ, เคลญฺเญนาภิปีฬิโต,

จุนฺทตฺเถเรน ตญฺเญว, ภณาเปตฺวาน สาทรํ,

สมฺโมทิตฺวา จ อาพาธา, ตมฺหา วุฏฺฐาสิ ฐานโส,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

 

ปหีนา เต จ อาพาธา, ติณฺณนฺนมฺปิ มเหสินํ,

มคฺคาหตกิเลสา ว, ปตฺตานุปตฺติธมฺมตํ.

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

 

๑๕. อภยปริตร (.....)

 

๑. ยํ ทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

พุทฺธานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

 

๒. ยํ ทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

ธมฺมานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

 

๓. ยํ ทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

สงฺฆานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

 

๑๖. เทวตาอุยโยชนคาถา (......)

 

ทุกฺขปฺปตฺตา จ นิทฺทุกฺขา, ภยปฺปตฺตา จ นิพฺภยา,

โสกปฺปตฺตา จ นิสฺโสกา, โหนฺตุ สพฺเพปิ ปาณิโน.

เอตฺตาวตา จ อมฺเหหิ, สมฺภตํ ปุญฺญสมฺปทํ,

สพฺเพ เทวานุโมทนฺตุ, สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา.

ทานํ ททนฺตุ สทฺธาย, สีลํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา,

ภาวนาภิรตา โหนฺตุ, คจฺฉนฺตุ เทวตาคตา.

สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา, ปจฺเจกานญฺจ ยํ พลํ,

อรหนฺตานญฺจ เตเชน, รกฺขํ พนฺธามิ สพฺพโส.

 

๑๖. ชยปริตร (.......)

 

มหาการุณิโก นาโถ, หิตาย สพฺพปาณินํ,

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา, ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โหตุ เต ชยมงฺคลํ.

 

ชยนฺโต โพธิยา มูเล, สกฺยานํ นนฺทิวฑฺฒโน,

เอวํ ตฺวํ วิชโย โหหิ, ชยสฺสุ ชยมงฺคเล.

 

อปราชิตปลฺลงฺเก, สีเสปฐวิโปกฺขเร,

อภิเสเก สพฺพพุทฺธานํ, อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ.

 

สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ, สุปภาตํ สุหุฏฺฐิตํ,

สุขโณ สุมุหุตฺโต จ, สุยิฏฺฐํ พฺรหฺมจาริสุ.

 

ปทกฺขิณํ กายกมฺมํ, วาจากมฺมํ ปทกฺขิณํ,

ปทกฺขิณํ มโนกมฺมํ, ปณิธี เต ปทกฺขิเณ,

ปทกฺขิณานิ กตฺวาน, ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ.

 

 

๑๘. มงคลจักวาฬใหญ่ (......)

 

สิริธิติมติเตโชชยสิทฺธิมหิทฺธิมหาคุณาปริมิตปุญฺญาธิการสฺส

สพฺพนฺตรายนิวารณสมตฺถสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานุภาเวน อสีตฺยานุพฺยญฺชนานุภาเวน

อฏฺฐุตฺตรสตมงฺคลานุภาเวน ฉพฺพณฺณรํสิยานุภาเวน เกตุมาลานุภาเวน

ทสปารมิตานุภาเวน ทสอุปปารมิตานุภาเวน ทสปรมตฺถปารมิตานุภาเวน

สีลสมาธิปญฺญานุภาเวน พุทฺธานุภาเวน ธมฺมานุภาเวน สงฺฆานุภาเวน

เตชานุภาเวน อิทฺธานุภาเวน พลานุภาเวน เญยฺยธมฺมานุภาเวน

จตุราสีติสหสฺสธมฺมกฺขนฺธานุภาเวน นวโลกุตฺตรธมฺานุภาเวน

อฏฺฐงฺคิกมคฺคานุภาเวน อฏฺฐสมาปตฺติยานุภาเวน ฉฬภิญฺญานุภาเวน

จตุสจฺจญาณานุภาเวน ทสพลญาณานุภาเวน สพฺพญฺญุตญาณานุภาเวน

เมตฺตากรุณามุทิตาอุเปกฺขานุภาเวน สพฺพปริตฺตานุภาเวน รตนตฺตยสรณานุภาเวน

ตุยฺหํ สมิชฺฌนฺตุ ทีฆายุตา ตุยฺหํ โหตุ สตวสฺสชีเวน สมงฺคิโก โหตุ สพฺพทา.

อากาสปพฺพตวนภูมิคงฺคามหาสมุทฺทา อารกฺขกา เทวตา สทา ตุมฺเห อนุรกฺขนฺตุ.

 

ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพพุทฺธานุภาเวน, สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต.

ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพธมฺมานุภาเวน, สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต.

ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพสงฺฆานุภาเวน, สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต.

 

๑๙. ปริตตานุภาวคาถา (......)

 

นกฺขตฺตยกฺขภูตานํ, ปาปคฺคหานิวารณา,

ปริตฺตสฺสานุภาเวน, หนฺตฺวา เตสํ อุปทฺทเว.

นกฺขตฺตยกฺขภูตานํ, ปาปคฺคหานิวารณา,

ปริตฺตสฺสานุภาเวน, หนฺตฺวา เตสํ อุปทฺทเว.

นกฺขตฺตยกฺขภูตานํ, ปาปคฺคหานิวารณา,

ปริตฺตสฺสานุภาเวน, หนฺตฺวา เตสํ อุปทฺทเว.

 

๒๐. รตรัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา (......)

 

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, อุตฺตมํ ธมฺมมชฺฌคา,

มหาสงฺฆํ ปโพเธสิ, อิจฺเจตํ รตนตฺตยํ.

 

พุทฺโธ ธมฺโธ สงฺโฆ จาติ, นานา โหนฺตมฺปิ วตฺถุโต,

อญฺญมญฺญาวิโยคา ว, เอกีภูตมฺปนตฺถโต,

พุทฺโธ ธมฺมสฺส โพเธตา, ธมฺโม สงฺเฆน ธาริโต.

 

สงฺโฆ จ สาวโก พุทฺธสฺส, อิจฺเจกาพทฺธเมวิทํ,

วิสุทฺธํ อุตฺตมํ เสฏฺฐํ, โลกสฺมึ รตนตฺตยํ.

 

สํวตฺตติ ปสนฺนานํ, อตฺตโน สุทฺธิกามินํ,

สมฺมา ปฏิปชฺชนฺตานํ, ปรมาย วิสุทฺธิยา.

 

วิสุทฺธิ สพฺพกฺเลเสหิ, โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ,

นิพฺพานํ ปรมํ สุญฺญํ, นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, สุวตฺถิ โหติ สพฺพทา.

 

อุปทฺทวนฺตรายา จ, อุปสคฺคา จ สพฺพโส,

มา กทาจิ สมฺผุสึสุ, รฏฺฐํ สยามานเมวิทํ.

 

อาโรคิยสุขญฺเจว, ตโต ทีฆายุตาปิ จ,

ตพฺพตฺถูนญฺจ สมฺปตฺโย, สุขํ สพฺพตฺถ โสตฺถิ.

 

ภวนฺตุ สมฺปวตฺตนฺตุ, สยามานํ รฏฺฐปาลินํ,

เต จ รฏฺฐญฺจ รกฺขนฺตุ, สยามรฏฺฐิกเทวตา.

 

สยามานํ รฏฺฐปาลีหิ, ธมฺมามิเสหิ ปูชิตา,

สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ, สิทฺธมตฺถุ อิทํ ผลํ,

เอตสฺมึ รตนตฺตยสฺมึ, สมฺปสาทนเจตโส.

 

๒๐. สุขาภิยาจนคาถา (......)

 

ยํ ยํ เทวมนุสฺสานํ, มงฺคลตฺถาย ภาสิยํ,

ตสฺส ตสฺสานุภาเวน, โหตุ ราชกุเล สุขํ.

 

เย เย อารกฺขกา เทวา, ตตฺถ ตตฺถาธิวาสิโน,

อิมินา ธมฺมทาเนน, สพฺเพ อมฺเหหิ ปูชิตา.

 

สทา ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ, สุขิตา โหนฺตุ นิพฺภยา,

อปฺปมตฺตา จ อมฺเหสุ, สพฺเพ รกฺขนฺตุ โน สทา.

 

ยญฺจ โน ภาสมาเนหิ, กุสลํ ปสุตํ พหุํ,

ตนฺโน เทวานุโมทนฺตุ, จิรํ ติฏฺฐนฺตุ สาตตํ.

 

เย วา ชลาพุชณฺฑชา, สํเสทโชปปาติกา,

อเวรา โหนฺตุ สพฺเพ เต, อนีฆา นิรุปทฺทวา,

ปสฺสนฺตุ อนวชฺชานิ, มา จ สาวชฺชมาคมา.

 

จิรํ ติฏฺฐตุ โลกสฺมึ, สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนํ,

ทสฺเสนฺตํ โสตุวนฺตูนํ, มคฺคํ สตฺตวิสุทฺธิยา,

ยาว พุทฺโธติ นามมฺปิ, โลกเชฏฺฐสฺส สตฺถุโน,

สมฺมาเทสิตธมฺมสฺส, ปวตฺตติ มเหสิโน.

 

ปสนฺนา โหนฺตุ สพฺเพปิ, ปาณิโน พุทฺธสาสเน,

สมฺมา ธารํ ปเวจฺฉนฺโต, กาเล เทโว ปวสฺสตุ,

วุฑฺฒิภาวาย สตฺตานํ, สมิทฺธํ เนตุ เมทนึ,

มาตา ปิตา จ อตฺรชํ, นิจฺจํ รกฺขนฺตุ ปุตฺตกํ,

เอวํ ธมฺเมน ราชาโน, ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา.

 

ข้อมูลที่มา: http://www.archive.org/