LP-Wat Tamaoh-1
 

พระปริตรธรรม
สาธยายโดย หลวงพ่อพระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต
เจ้าสำนักสำนักเรียนบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

www.wattamaoh.org

๑. สมนฺตา จกฺกวาเฬสุ, อตฺราคจฺฉนฺตุ เทวตา,

สทฺธมฺมํ มุนิราชสฺส, สุณนฺตุ สคฺคโมกฺขทํ.

๒. ธมฺมสฺสวนกาโล อยํ ภทนฺตา. (ว่า ๓ ครั้ง)

๓. สพฺเพสุ จกฺกวาเฬสุ, ยกฺขา เทวา จ พฺรหฺมโน,

ยํ อมฺเหหิ กตํ ปุญฺญํ, สพฺพสมฺปตฺติสาธกํ.

๔. สพฺเพ ตํ อนุโมทิตฺวา, สมคฺคา สาสเน รตา,

ปมาทรหิตา โหนฺตุ, อารกฺขาสุ วิเสสโต.

๕. สาสนสฺส จ โลกสฺส, วุฑฺฒิ ภวตุ สพฺพทา,

สาสนมฺปิ จ โลกญฺจ, เทวา รกฺขนฺตุ สพฺพทา.

๖. สทฺธึ โหนฺตุ สุขี สพฺเพ, ปริวาเรหิ อตฺตโน,

อนีฆา สุมนา โหนฺตุ, สห สพฺเพหิ ญาติภิ.

๗. ราชโต วา โจรโต วา, มนุสฺสโต วา อมนุสฺสโต วา, อคฺคิโต วา อุทกโต วา, ปิสาจโต วา ขาณุกโต วา, กณฺฏกโต วา นกฺขตฺตโต วา, ชนปทโรคโต วา อสทฺธมฺมโต วา, อสนฺทิฏฺฐิโต วา อสปฺปุริสโต วา, จณฺฑ หตฺถิ อสฺส มิค โคณ กุกฺกุร อหิ วิจฺฉิก มนิสปฺปทีปิ อจฺฉ ตรจฺฉ สุกร มหึส ยกฺข รกฺขสาทีหิ นานาภยโต วา นานาโรคโต วา นานาอุปทฺทวโต วา อารกฺขํ คณฺหนฺตุ.

๑. ยํ มงฺคลํ ทฺวาทสหิ, จินฺตยึสุ สเทวกา,

โสตฺถานํ นาธิคจฺฉนฺติ, อฏฺฐตีสํ จ มงฺคลํ.

๒. เทสิตํ เทวเทเวน, สพฺพปาปวินาสนํ,

สพฺพโลกหิตตฺถาย, มงฺคลํ ตํ ภณาม เห.

มงคลสูตร (ขุ. ขุ. ๒๕/๕)

เอวํ เม สุตํ. เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. อถ โข อญฺญตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺนา เกวลกปฺปํ เชตวนํ โอภาเสตฺวา, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ. อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ. เอกมนฺตํ ฐิตา โข สา เทวตา ภควนฺตํ คาถาย อชฺฌภาสิ.

พหู เทวา มนุสฺสา จ, มงฺคลานิ อจินฺตยุํ,

อากงฺขมานา โสตฺถานํ, พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํ.

อเสวนา จ พาลานํ, ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา,

ปูชา จ ปูชนียานํ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

ปฏิรูปเทสวาโส จ, ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา

อตฺตสมฺมาปณิธิ จ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ, วินโย จ สุสิกฺขิโต

สุภาสิตา จ ยา วาจา, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ, ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห

อนากุลา จ กมฺมนฺตา, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ, ญาตกานญฺจ สงฺคโห

อนวชฺชานิ กมฺมานิ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

อารตี วิรตี ปาปา, มชฺชปานา จ สญฺญโม

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

คารโว จ นิวาโต จ, สนฺตุฏฺฐี จ กตญฺญุตา

กาเลน ธมฺมสฺสวน, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

ขนฺตี จ โสวจสฺสตา, สมณานญฺจ ทสฺสนํ

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ, อริยสจฺจานทสฺสนํ

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ, จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ

อโสกํ วิรชํ เขมํ, เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ.

เอตาทิสานิ กตฺวาน, สพฺพตฺถมปราชิตา

สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ, ตํ เตสํ มงฺคลมุตฺตมํ.

ปณิธานโต ปฏฺฐาย ตถาคตสฺส ทส ปารมิโย, ทส อุปปารมิโย, ทส ปรมตฺถปารมิโย, ปญฺจ มหาปริจฺจาเค, โลกตฺถจริยา ญาตตฺถจริยา พุทฺธตฺถจริยาติ ติสฺโส จริยาโย, ปจฺฉิมภเว คพฺภาโวกฺกนฺตึ, ชาตึ, อภินิกฺขมนํ, ปธานจริยํ, โพธิปลฺลงฺเก มารวิชยํ, สพฺพญฺญุตญฺญาณปฺปฏิเวธํ, ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนํ, นว โลกุตฺตรธมฺเมติ สพฺเพปิเม พุทฺธคุเณ อาวชฺเชตฺวา เวสาลิยา ตีสุ ปาการนฺตเรสุ ติยามรตฺตึ ปริตฺตํ กโรนฺโต อายสฺมา อานนฺทตฺเถโร วิย การุญฺญจิตฺตํ อุปฏฺฐเปตฺวา.

๑. โกฏิสตสหสฺเสสุ, จกฺกวาเฬสุ เทวตา,

ยสฺสาณํ ปฏิคฺคณฺหนฺติ, ยญฺจ เวสาลิยา ปุเร.

๒. โรคามนุสฺสทุพฺภิกฺข-, สมฺภูตํ ติวิธํ ภยํ,

ขิปฺปามนฺตรธาเปสิ, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.

รัตนสูตร (ขุ. ขุ. ๒๕/๗)

๑. ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ,

ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข,

สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ,

อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ.

๒. ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ,

เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย,

ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ,

ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา.

๓. ยํ กิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา,

สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ,

น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน,

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๔. ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ,

ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต,

น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ,

อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๕. ยํ พุทฺธเสฏฺโฐ ปริวณฺณยี สุจึ,

สมาธิมานนฺตริกญฺญมาหุ,

สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ,

อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๖. เย ปุคฺคลา อฏฺฐ สตํ ปสฏฺฐา,

จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ,

เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา,

เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๗. เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน,

นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ,

เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห,

ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๘. ยถินฺทขีโล ปฐวิสฺสิโต สิยา,

จตุพฺภิ วาเตหิ อสมฺปกมฺปิโย,

ตถูปมํ สปฺปุริสํ วทามิ,

โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๙. เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ,

คมฺภีรปญฺเญน สุเทสิตานิ,

กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสํ ปมตฺตา,

น เต ภวํ อฏฺฐมมาทิยนฺติ,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๐. สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย,

ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ,

สกฺกายทิฏฺฐิ วิจิกิจฺฉิตญฺจ,

สีลพฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิญฺจิ.

๑๑. จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต,

ฉจฺจาภิฐานานิ อภพฺพ กาตุํ,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๒. กิญฺจาปิ โส กมฺม กโรติ ปาปกํ,

กาเยน วาจา อุท เจตสา วา,

อภพฺพ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย,

อภพฺพตา ทิฏฺฐปทสฺส วุตฺตา,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๓. วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค,

คิมฺหานมาเส ปฐมสฺมึ คิมฺเห,

ตถูปมํ ธมฺมวรํ อเทสยิ,

นิพฺพานคามึ ปรมํ หิตาย,

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๔. วโร วรญฺญู วรโท วราหโร,

อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ,

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๕. ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ,

วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ,

เต ขีณพีชา อวิรูฬฺหิฉนฺทา,

นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายํ ปทีโป,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑๖. ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ,

ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข,

ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ,

พุทฺธํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ.

๑๗. ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ,

ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข,

ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ,

ธมฺมํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ.

๑๘. ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ,

ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข,

ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ,

สงฺฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ.

๑. ยสฺสานุภาวโต ยกฺขา, เนว ทสฺเสนฺติ ภึสนํ,

ยมฺหิ เจวานุยุญฺชนฺโต, รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต.

๒. สุขํ สุปติ สุตฺโต จ, ปาปํ กิญฺจิ น ปสฺสติ,

เอวมาทิคุณูเปตํ, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เส.

เมตตสูตร (ขุ. ขุ. ๒๕/๑๐)

๑. กรณียมตฺถกุสเลน,

ยนฺต สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ,

สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ,

สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี.

๒. สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ,

อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ,

สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ,

อปฺปคพฺโภ กุเลสฺวนนุคิทฺโธ.

๓. น จ ขุทฺทํ สมาจเร กิญฺจิ,

เยน วิญฺญู ปเร อุปวเทยฺยุํ,

สุขิโน ว เขมิโน โหนฺตุ,

สพฺพสตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.

๔. เยเกจิ ปาณภูตตฺถิ,

ตสา วา ถาวรา วนวเสสา,

ทีฆา วา เย ว มหนฺตา,

มชฺฌิมา รสฺสกา อณุกถูลา.

๕. ทิฏฺฐา วา เย ว อทิฏฺฐา,

เย ว ทูเร วสนฺติ อวิทูเร,

ภูตา ว สมฺภเวสี ว,

สพฺพสตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.

๖. น ปโร ปรํ นิกุพฺเพถ,

นาติมญฺเญถ กตฺถจิ น กญฺจิ,

พฺยาโรสนา ปฏีฆสญฺญ,

นาญฺญมญฺญสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย.

๗. มาตา ยถา นิยํ ปุตฺต-,

มายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข,

เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ,

มานสํ ภาวเย อปริมาณํ.

๘. เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมิ,

มานสํ ภาวเย อปริมาณํ,

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ,

อสมฺพาธํ อเวรมสปตฺตํ.

๙. ติฏฺฐํ จรํ นิสินฺโน ว,

สยาโน ยาวตาสฺส วิตมิทฺโธ,

เอตํ สตึ อธิฏฺเฐยฺย,

พฺรหฺมเมตํ วิหารมิธ มาหุ.

๑๐. ทิฏฺฐิญฺจ อนุปคมฺม,

สีลวา ทสฺสเนน สมฺปนฺโน,

กาเมสุ วิเนยฺย เคธํ,

น หิ ชาตุคฺคพฺภเสยฺยํ ปุนเรติ.

๑. สพฺพาสีวิสชาตีนํ, ทิพฺพมนฺตาคทํ วิย,

ยํ นาเสติ วิสํ โฆรํ, เสสญฺจาปิ ปริสฺสยํ.

๒. อาณาเขตฺตมฺหิ สพฺพตฺถ, สพฺพทา สพฺพปาณินํ,

สพฺพโสปิ นิวาเรติ, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.

ขันธสูตร (ขุ. ชา. ๒๗/๒๕๕)

๑. วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ เอราปเถหิ เม,

ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ กณฺหาโคตมเกหิ จ.

๒. อปาทเกหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ ทฺวิปาทเกหิ เม,

จตุปฺปเทหิ เม เมตฺตํ, เมตฺตํ พหุปฺปเทหิ เม.

๓. มา มํ อปาทโก หึสิ, มา มํ หึสิ ทฺวิปาทโก,

มา มํ จตุปฺปโท หึสิ, มา มํ หึสิ พหุปฺปโท.

๔. สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา, สพฺเพ ภูตา จ เกวลา,

สพฺเพ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ, มา กญฺจิ ปาปมาคมา.

๕. อปฺปมาโณ พุทฺโธ, อปฺปมาโณ ธมฺโม,

อปฺปมาโณ สงฺโฆ, ปมาณวนฺตานิ สิรีสปานิ,

อหิ วิจฺฉิกา สตปที, อุณฺณานาภี สรพู มูสิกา.

๖. กตา เม รกฺขา, กตํ เม ปริตฺตํ, ปฏิกฺกมนฺตุ ภูตานิ,

โสหํ นโม ภควโต, นโม สตฺตนฺนํ สมฺมาสมฺพุทฺธานํ.

๑. ปูเรนฺตมฺโพธิสมฺภาเร, นิพฺพตฺตํ โมรโยนิยํ,

เยน สํวิหิตารกฺขํ, มหาสตฺตํ วเนจรา.

๒. จิรสฺสํ วายมนฺตาปิ, เนว สกฺขึสุ คณฺหิตุํ,

พฺรหฺมมนฺตนฺติ อกฺขาตํ, ปริตฺตนฺตมฺภณาม เห.

โมรสูตร (ขุ. ชา. ๒๗/๑๖๗)

๑. อุเทตยญฺจกฺขุมา เอกราชา,

หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปฺปภาโส,

ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปฐวิปฺปภาสํ,

ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ ทิวสํ.

๒. เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม,

เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ,

นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา,

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา,

อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร จรติ เอสนา.

๓. อเปตยญฺจกฺขุมา เอกราชา,

หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปฺปภาโส,

ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปฐวิปฺปภาสํ,

ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ รตฺตึ.

๔. เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม,

เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ,

นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา,

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา,

อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยิ.

๑. ปูเรนฺตํ โพธิสมฺภาเร, นิพฺพตฺตํ วฏฺฏชาติยํ,

ยสฺส เชเตน ทาวคฺคิ, มหาสตฺตํ วิวชฺชยิ.

๒. เถรสฺส สารีปุตฺตสฺส, โลกนาเถน ภาสิตํ,

กปฺปฏฺฐายึ มหาเตชํ, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.

วัฏฏกสูตร (ขุ. จริยา. ๓๓/๒๙)

๑. อตฺถิ โลเก สีลคุโณ, สจฺจํ โสเจยฺยนุทฺทยา,

เตน สจฺเจน กาหามิ, สจฺจกิริยมนุตฺตรํ.

๒. อาวชฺชิตฺวา ธมฺมพลํ, สริตฺวา ปุพฺพเก ชิเน,

สจฺจพลมวสฺสาย, สจฺจกิริยมกาสหํ.

๓. สนฺติ ปกฺขา อปตนา, สนฺติ ปาทา อวญฺจนา,

มาตา ปิตา จ นิกฺขนฺตา, ชาตเวท ปฏิกฺกม.

๔. สห สจฺเจ กเต มยฺหํ, มหาปชฺชลิโต สิขี,

วชฺเชสิ โสฬส กรีสานิ, อุทกํ ปตฺวา ยถา สิขี,

สจฺเจน เม สโม นตฺถิ, เอสา เม สจฺจปารมี.

๑. ยสฺสานุสฺสรเณนาปิ, อนฺตลิกฺเขปิ ปาณิโน,

ปติฏฺฐมธิคจฺฉนฺติ, ภูมิยํ วิย สพฺพทา,

๒. สพฺพุปทฺทวชาลมฺหา, ยกฺขโจราทิสมฺภวา,

คณนา น จ มุตฺตานํ, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.

ธชัคคสูตร (สํ. ส. ๑๕/๘๖๓)

เอวมฺเม สุตํ. เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม.

ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ. ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ.

ภควา เอตทโวจ ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว เทวาสุรสงฺคาโม สมุปพฺยูฬฺโห อโหสิ.

อถโข ภิกฺขเว สกฺโก เทวานมินฺโท เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ, สเจ มาริสา เทวานํ

สงฺคามคตานํ อุปฺปชฺเชยฺย ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา มเมว ตสฺมึ สมเย ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ.

มมญฺหิ โว ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยมฺภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ เม ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ อถ ปชาปติสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ.

ปชาปติสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ ปชาปติสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ อถ วรุณสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ.

วรุณสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ วรุณสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ อถ อีสานสฺส เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลเกยฺยาถ.

อีสานสฺส หิ โว เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสตีติ.

ตํ โข ปน ภิกฺขเว สกฺกสฺส วา เทวานมินฺทสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ปชาปติสฺส วา เทวราชสฺส

ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, วรุณสฺส วา เทวราชสฺส ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, อีสานสฺส วา เทวราชสฺส

ธชคฺคํ อุลฺโลกยตํ, ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหีเยถาปิ โนปิ ปหีเยถ,

ตํ กิสฺส เหตุ, สกฺโก หิ ภิกฺขเว เทวานมินฺโทอวีตราโค อวีตโทโส อวีตโมโห ภีรุ ฉมฺภี อุตฺราสี ปลายีติ.

อหญฺจ โข ภิกฺขเว เอวํ วทามิ, สเจ ตุมฺหากํ ภิกฺขเว อรญฺญคตานํ วา รุกฺขมูลคตานํ วา

สุญฺญาคารคตานํ วา อุปฺปชฺเชยฺย ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา มเมว ตสฺมึ สมเย อนุสฺสเรยฺยาถ,

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ

สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ. มมํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ มํ อนุสฺสเรยฺยาถ อถ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ, สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ. ธมฺมํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ.

โน เจ ธมฺมํ อนุสฺสเรยฺยาถ อถ สงฺฆํ อนุสฺสเรยฺยาถ, สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ. สงฺฆํ หิ โว ภิกฺขเว อนุสฺสรตํ ยํ ภวิสฺสติ ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา โส ปหียิสฺสติ,

ตํ กิสฺส เหตุ, ตถาคโต หิ ภิกฺขเว อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วีตราโค วีตโทโส วีตโมโห อภีรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺตราสี อปลายีติ.

อิทมโวจ ภควา อิทํ วตฺวาน สุคโต อถาปรํ เอตทโวจ สตฺถา,

อรญฺเญ รุกฺขมูเล วา, สุญฺญาคาเรว ภิกฺขโว,

อนุสฺสเรถ สมฺพุทฺธํ, ภยํ ตุมฺหาก โน สิยา.

โน เจ พุทฺธํ สเรยฺยาถ, โลกเชฏฺฐํ นราสภํ,

อถ ธมฺมํ สเรยฺยาถ, นิยฺยานิกํ สุเทสิตํ.

โน เจ ธมฺมํ สเรยฺยาถ, นิยฺยานิกํ สุเทสิตํ,

อถ สงฺฆํ สเรยฺยาถ, ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ.

เอวํ พุทฺธํ สรนฺตานํ ธมฺมํ สงฺฆญฺจ ภิกฺขโว,

ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส น เหสฺสติ.

๑. อปฺปสนฺเนหิ นาถสฺส, สาสเน สาธุสมฺมเต,

อมนุสฺเสหิ จณฺเฑหิ, สทา กิพฺพิสการิภิ,

๒. ปริสานํ จตสฺสนฺนํ, อหึสาย จ คุตฺติยา,

ยํ เทเสสิ มหาวีโร, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.

อาฏานาฏิยสูตร (ที. ปา. ๑๑/๒๐๗)

๑. วิปสฺสิสฺส จ นมตฺถุ, จกฺขุมนฺตสฺส สิรีมโต,

สิขิสฺสปิ จ นมตฺถุ สพฺพภูตานุกมฺปิโน.

๒. เวสฺสภุสฺส จ นมตฺถุ, นฺหาตกสฺส ตปสฺสิโน,

นมตฺถุ กกุสนฺธสฺส, มารเสนปฺปมทฺทิโน.

๓. โกนาคมนสฺส นมตฺถุ, พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต,

กสฺสปสฺส จ นมตฺถุ, วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ.

๔. องฺคีรสสฺส นมตฺถุ, สกฺยปุตฺตสฺส สิรีมโต,

โย อิมํ ธมฺมํ เทเสสิ สพฺพทุกฺขา ปนูทนํ.

๕. เย จาปิ นิพฺพุตา โลเก, ยถาภูตํ วิปสฺสิสุํ,

เต ชนา อปิสุณาถ, มหนฺตา วีตสารทา.

๖. หิตํ เทวมนุสฺสานํ, ยํ นมสฺสนฺติ โคตมํ,

วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ, มหนฺตํ วีตสารทํ.

๗. เอเต จญฺเญ จ สมฺพุทฺธา, อเนกสตโกฏิโย,

สพฺเพ พุทฺธา อสมสมา, สพฺเพ พุทฺธา มหิทฺธิกา.

๘. สพฺเพ ทสพลูเปตา, เวสารชฺเชหุปาคตา,

สพฺเพ เต ปฏิชานนฺติ, อาสภํ ฐานมุตฺตมํ.

๙. สีหนาทํ นทนฺเต เต, ปริสาสุ วิสารทา,

พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺเตนฺติ, โลเก อปฺปฏิวตฺติยํ.

๑๐. อุเปตา พุทฺธธมฺเมหิ, อฏฺฐารสหิ นายกา,

พาตฺตึสลกฺขณูเปตา-, สีตานุพฺยญฺชนาธรา.

๑๑. พฺยามปฺปภาย สปฺปภา, สพฺเพ เต มุนิกุญฺชรา,

พุทฺธา สพฺพญฺญุโน เอเต, สพฺเพ ขีณาสวา ชินา.

๑๒. มหปฺปภา มหาเตชา, มหาปญฺญา มหพฺพลา,

มหากรุณิกา ธีรา, สพฺเพสานํ สุขาวหา.

๑๓. ทีปา นาถา ปติฏฐา จ, ตาณา เลณา จ ปาณินํ,

คตี พนฺธู มหสฺสาสา, สรณา จ หิเตสิโน.

๑๔. สเทวกสฺส โสกสฺส, สพฺเพ เอเต ปรายนา,

เตสาหํ สิรสา ปาเท, วนฺทามิ ปุริสุตฺตเม.

๑๕. วจสา มนสา เจว, วนฺทาเมเต ตถาคเต,

สยเน อาสเน ฐาเน, คมเน จาปิ สพฺพทา.

๑๖. สทา สุเขน รกฺขนฺตุ, พุทฺธา สนฺติกรา ตุวํ,

เตหิ ตฺวํ รกฺขิโต สนฺโต, มุตฺโต สพฺพภเยหิ จ.

๑๗. สพฺพโรคา วินิมุตฺโต, สพฺพสนฺตา ปวชฺชิโต,

สพฺพเวรมติกฺกนฺโต, นิพฺพุโต จ ตุวํ ภว.

๑๘. เตสํ สจฺเจน สีเลน, ขนฺติเมตฺตาพเลน จ,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๑๙. ปุรตฺถิมสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ ภูตา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๐. ทกฺขิณสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ เทวา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๑. ปจฺฉิมสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ นาคา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๒. อุตฺตรสฺมึ ทิสาภาเค, สนฺติ ยกฺขา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๓. ปุรตฺถิเมน ธตรฏฺโฐ, ทกฺขิเณน วิรุฬฺหโก,

ปจฺฉิเมน วิรูปกฺโข, กุเวโร อุตฺตรํ ทิสํ.

๒๔. จตฺตาโร เต มหาราชา, โลกปาลา ยสสฺสิโน,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๕. อากาสฏฺฐา จ ภุมฺมฏฺฐา, เทวา นาคา มหิทฺธิกา,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๖. อิทฺธิมนฺโต จ เย เทวา, วสนฺตา อิธ สาสเน,

เตปิ อมฺเหนุรกฺขนฺตุ, อโรเคน สุเขน จ.

๒๗. สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ, โสโก โรโค วินสฺสตุ,

มา เต ภวตฺวนฺตรายา, สุขี ทีฆายุโก ภว.

๒๘. อภิวาทนสีลิสฺส, นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน,

จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ, อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ.

๑. ปริตฺตํ ยํ ภณนฺตสฺส, นิสินฺนฏฺฐานโธวนํ,

อุทกมฺปิ วินาเสติ, สพฺพเมว ปริสฺสยํ.

๒. โสตฺถินา คพฺภวุฏฺฐานํ, ยญฺจ สาเรติ ตงฺขเณ,

เถรสฺสงฺคุลิมาลสฺส, โลกนาเถน ภาสิตํ,

กปฺปฏฺฐายึ มหาเตชํ, ปริตฺตํ ตํ ภณาม เห.

อังคุลิมาลสูตร (ม.ม. ๑๓/๕๒๑)

ยโตหํ ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตา.

เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ, โสตฺถิ คพฺภสฺส.

๑. สงฺสาเร สงฺสรนฺตานํ, สพฺพทุกฺขวินาสเน,

สตฺต ธมฺเม จ โพชฺฌงฺเค, มารเสนปฺปมทฺทเน.

๒. พุชฺฌิตฺวา เย จิเม สตฺตา, ติภวา มุตฺตกุตฺตมา,

อชาติมชราพฺยาธึ, อมตํ นิพฺภยํ คตา.

๓. เอวมาทิคุณูเปตํ, อเนกคุณสงฺคหํ,

โอสถญฺจ อิมํ มนฺตํ, โพชฺฌงฺคํ ตํ ภณาม เห.

โพชฌังคสูตร (ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๕๗)

๑. โพชฺฌงฺโค สติสงฺขาโต, ธมฺมานํ วิจโย ตถา,

วิริยํ ปีติ ปสฺสทฺธิ-, โพชฺฌงฺคา จ ตถาปเร.

๒. สมาธุเปกฺขา โพชฺฌงฺคา, สตฺเตเต สพฺพทสฺสินา,

มุนินา สมฺมทกฺขาตา, ภาวิตา พหุลีกตา.

๓. สํวตฺตนฺติ อภิญฺญาย, นิพฺพานาย จ โพธิยา,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

๔. เอกสฺมึ สมเย นาโถ, โมคฺคลฺลานญฺจ กสฺสปํ,

คิลาเน ทุกฺขิเต ทิสฺวา, โพชฺฌงฺเค สตฺต เทสยิ.

๕. เต จ ตํ อภินนฺทิตฺวา, โรคา มจฺจึสุ ตงฺขเณ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

๖. เอกทา ธมฺมราชาปิ, เคลญฺเญนาภิปีฬิโต,

จุนฺทตฺเถเรน ตํเยว, ภณาเปตฺวาน สาทรํ.

๗. สมฺโมทิตฺวาน อาพาธา, ตมฺหา วุฏฺฐาสิ ฐานโส,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

๘. ปหีนา เต จ อาพาธา, ติณฺณนฺนมฺปิ มเหสินํ,

มคฺคาหตา กิเลสาว, ปตฺตานุปตฺติธมฺมตํ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

(ถ้าสวดให้ตนเองให้เปลี่ยน เต เป็น เม)

๑. ยํ ทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

พุทฺธานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

๒. ยํ ทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

ธมฺมานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

๓. ยํ ทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺจ,

โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท,

ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ,

สงฺฆานุภาเวน วินาสเมนฺตุ.

พุทฺธานํ ชีวิตสฺส น สกฺกา เกนจิ อนฺตราโย กาตุํ,

พุทฺธานํ สพฺพญฺญุตญาณสฺส น สกฺกา เกนจิ อนฺตราโย กาตุํ,

พุทฺธานํ อุทฺทิสฺส อภิหฏานํ จตุนฺนํ ปจฺจยานํ น สกฺกา เกนจิ อนฺตราโย กาตุํ,

พุทฺธานํ อสีติยา อนุพฺยญฺชนานํ พฺยามปฺปภาย วา น สกฺกา เกนจิ อนฺตราโย กาตุํ,

อิเมสํ จตุนฺนํ น สกฺกา เกนจิ อนฺตราโย กาตุํ, ตถา เม โหตุ.

(พุทฺธวํส. อ. ๔๔/๕๔๕ อนนฺตรายิกธมฺมกถา)

อาเวณิกคุณ ๑๘

อตีตํเส พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหตํ ญาณํ,

อนาคตํเส พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหตํ ญาณํ,

ปจฺจุปฺปนฺนํเส พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหตํ ญาณํ,

อิเมหิ ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตสฺส พุทฺธสฺส ภควโต

สพฺพํ กายกมฺมํ ญาณปุพฺพงฺคมํ ญาณานุปริวตฺตํ,

สพฺพํ วจีกมฺมํ ญาณปุพฺพงฺคมํ ญาณานุปริวตฺตํ,

สพฺพํ มโนกมฺมํ ญาณปุพฺพงฺคมํ ญาณานุปริวตฺตํ,

อิเมหิ ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตสฺส พุทฺธสฺส ภควโต

นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ, นตฺถิ ธมฺมเทสนาย หานิ, นตฺถิ วิริยสฺส หานิ,

นตฺถิ สมาธิสฺส หานิ, นตฺถิ ปญฺญาย หานิ, นตฺถิ วิมุตฺติยา หานิ,

อิเมหิ ทฺวาทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตสฺส พุทฺธสฺส ภควโต

นตฺถิ ทวา, นตฺถิ รวา, นตฺถิ อปฺผุฏํ, นตฺถิ เวคายิตตฺตํ,

นตฺถิ อพฺยาวฏมโน, นตฺถิ อปฺปฏิสงฺขานุเปกฺขา

อิเมหิ อฏฺฐารสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตสฺส พุทฺธสฺส ภควโต นโม.

สสทฺธมฺมมนุกฺกโม สมฺมาสมฺพุทฺโธ สปริวารํ สญาติคณํ รกฺขตุ มํ จิรํ สทา.

สพฺพกามทโท โหตุ, มยฺหเมว จิรํ สทา.

ปุริตฺถสฺมึ เม พุทฺธเสฏฺโฐ, สาริปุตฺโต จ ทกฺขิเณ,

วามเกปิ โมคฺคลฺลาโน, ปุรโต ปิฏกตฺยํ,

ปจฺฉิเม ตฺวานนฺโท, จตุวีสา ขีณาสวา,

สมนฺตา โลกปาลา จ, อินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา,

เอเตสํ อานุภาเวน, สพฺเพ ภยา อุปทฺทวา,

อเนกา อนฺตรายาปิ, วินสฺสนฺตุ อเสสโต,

"อฏฺฐานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ปรูปกฺกเมน ตถาคตํ ชีวิตา โวโรเปยฺย,

อนุปกฺกเมน ภิกฺขเว ตถาคตา ปรินิพฺพายนฺติ.

"อฏฺฐานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ปรูปกฺกเมน ตถาคตํ ชีวิตา โวโรเปยฺย,

อนุปกฺกเมน ภิกฺขเว ตถาคตา ปรินิพฺพายนฺติ.

"อฏฺฐานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ปรูปกฺกเมน ตถาคตํ ชีวิตา โวโรเปยฺย,

อนุปกฺกเมน ภิกฺขเว ตถาคตา ปรินิพฺพายนฺติ.

ทิวา ตปติ อาทิจฺโจ, รตฺติมาภาติ จนฺทิมา,

สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ, ฌายี ตปติ พฺราหฺมโณ,

อถ สพฺพมโหรตฺตึ, พุทฺโธ ตปติ เตชสา.

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

๑. พาหุํสหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ,

คฺรีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ,

ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

๒. มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ,

โฆรํ ปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺขํ,

ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

๓. นาฬาคิรึ คชวรํ อติมตฺตภูตํ,

ทาวคฺคิจกฺกมสนีว สุทารุณนฺตํ,

เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

๔. อุกฺขิตฺตขคฺคมติหตฺถสุทารุณนฺตํ,

ธาวนฺติโยชนปถงฺคุลิมาลวนฺตํ,

อิทฺธีภิสงฺขตมโน ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

๕. กตฺวาน กฏฺฐมุทรํ อิว คพฺภินียา,

จิญฺจาย ทุฏฺฐวจนํ ชนกายมชฺเฌ,

สนฺเตน โสมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

๖. สจฺจํ วิหาย มติสจฺจกวาทเกตุํ,

วาทาภิโรปิตมนํ อติอนฺธภูตํ,

ปญฺญาปทีปชลิโต ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

๗. นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธึ,

ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต,

อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

๘. ทุคฺคาหทิฏฺฐิภุชเคน สุทฏฺฐหตฺถํ,

พฺรหฺมํ วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธานํ,

ญาณาคเทน วิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยมงฺคลานิ.

๑. ชยาสนาคตา พุทฺธา, เชตฺวา มารํ สวาหินึ,

จตุสจฺจามตรสํ, ปิวึสุ เย นราสภา.

๒. ตณฺหงฺกราทโย พุทฺธา, อฏฺฐวีสติ นายกา,

สพฺเพ ปติฏฺฐิตา มยฺหํ, มตฺถเก เต มุนิสฺสรา.

๓. สิเร ปติฏฺฐิโต พุทฺโธ, ธมฺโม จ มม โลจเน,

สงฺโฆ ปติฏฺฐิโต มยฺหํ, อุเร สพฺพคุณากโร.

๔. หทเย อนุรุทฺโธ จ, สาริปุตฺโต จ ทกฺขิเณ,

โกณฺฑญฺโญ ปิฏฺฐิภาคสฺมึ, โมคฺคลฺลาโนสิ วามเก.

๕. ทกฺขิเณ สวเน มยฺหํ, อาสุํ อานนฺทราหุลา,

กสฺสโป จ มหานาโม, อุโภสุํ วามโสตเก.

๖. เกสโต ปิฏฺฐิภาคสฺมึ, สุริโยว ปภงฺกโร,

นิสินฺโน สิริสมฺปนฺโน, โสภิโต มุนิปุงฺคโว.

๗. กุมารกสฺสโป เถโร, มเหสี จิตฺรวาทโก,

โส มยฺหํ วทเน นิจฺจํ, ปติฏฺฐาสิ คุณากโร.

๘. ปุณฺโณ องฺคุลิมาโล จ, อุปาลินนฺทสีวลี,

เถรา ปญฺจ อิเม ชาตา, นลาเฏ ติลกา มม.

๙. เสสาสีติ มหาเถรา, วิชิตา ชินสาวกา,

ชลนฺตา สีลเตเชน, องฺคมงฺเคสุ สนฺฐิตา.

๑๐. รตนํ ปุรโต อาสิ, ทกฺขิเณ เมตฺตสุตฺตกํ,

ธชคฺคํ ปจฺฉโต อาสิ, วาเม องฺคุลิมาลกํ.

๑๑. ขนฺธโมรปริตฺตญฺจ, อาฏานาฏิยสุตฺตกํ,

อากาเส ฉทนํ อาสิ, เสสา ปาการสณฺฐิตา.

๑๒. ชินานํ พลสํยุตฺเต, ธมฺมปาการลงฺกเต,

วสโต เม สกิจฺเจน, สทา สมฺพุทฺธปญฺชเร.

๑๓. วาตปิตฺตาทิสญฺชาตา, พาหิรชฺฌตฺตุปทฺทวา,

อเสสา วินยํ ยนฺตุ, อนนฺตชินเตชสา.

๑๔. ชินปญฺชรมชฺฌฏฺฐํ, วิหรนฺตํ มหีตเล,

สทา ปาเลนฺตุ มํ สพฺเพ, เต มหาปุริสาสภา.

๑๕. อิจฺเจวมจฺจนฺตกโต สุรกฺโข,

ชินานุภาเวน ชิตูปทฺทโว,

ธมฺมานุภาเวน ชิตาริสงฺโฆ,

สงฺฆานุภาเวน ชิตนฺตราโย,

สทฺธมฺมานุภาวปาลิโต จรามิ ชินปญฺชเร.

๑. ทุกฺขปฺปตฺตา จ นิทฺทุกฺขา, ภยปฺปตฺตา จ นิพฺภยา,

โสกปฺปตฺตา จ นิสฺโสกา, โหนฺตุ สพฺเพปิ ปาณิโน.

๒. เอตฺตาวตา จ อมฺเหหิ, สมฺภตํ ปุญฺญสมฺปทํ,

สพฺเพ เทวานุโมทนฺตุ, สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา.

๓. ทานํ ททนฺตุ สทฺธาย, สีลํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา,

ภาวนาภิรตา โหนฺตุ, คจฺฉนฺตุ เทวตาคตา.

๔. สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา, ปจฺเจกานญฺจ ยํ พลํ,

อรหนฺตานญฺจ เตเชน, รกฺขํ พนฺธามิ สพฺพโส.

ยํ กิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา,

สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ,

น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน,

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

ยํ กิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา,

สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ,

น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน,

อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

ยํ กิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา,

สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ,

น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

๑ ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพพุทฺธานุภาเวน, สทา โสตฺถิ ภวนฺตุ เม.

๒. ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพธมฺมานุภาเวน, สทา โสตฺถิ ภวนฺตุ เม.

๓. ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพสงฺฆานุภาเวน, สทา โสตฺถิ ภวนฺตุ เม.

๑. มหาการุณิโก นาโถ, หิตาย สพฺพปาณินํ,

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา, ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เม สพฺพทา.

๒. ชยนฺโต โพธิยา มูเล, สกฺยานํ นนฺทิวฑฺฒโน,

เอวเมว ชโย โหตุ, ชยามิ ชยมงฺคเล.

๓. อปราชิตปลฺลงฺเก, สีเส ปุถุวิปุกฺขเล,

อภิเสเก สพฺพพุทฺธานํ, อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ.

๔. สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ, สุปฺปภาตํ สุหุฏฺฐิตํ,

สุขโณ สุมุหุตฺโต จ, สุยิฏฺฐํ พฺรหฺมจาริสุ.

๕. ปทกฺขิณํ กายกมฺมํ, วาจากมฺมํ ปทกฺขิณํ,

ปทกฺขิณํ มโนกมฺมํ, ปณิธี เต ปทกฺขิณา,

ปทกฺขิณานิ กตฺวาน, ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ.

๖. เต อตฺถลทฺธา สุขิตา, วิรุฬฺหา พุทฺธสาสเน,

อโรคา สุขิตา โหถ, สห สพฺเพหิ ญาติภิ.