ทำวัตรเช้า

 

 

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา,

พุทธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ.

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม,

ธมฺมํ นมสฺสามิ.

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

สงฺฆํ นมามิ.

 

(หนฺท มยํ พุทฺธสฺส ภควโต ปุพฺพภาคนมการํ กโรม เส.)


นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 

 

 

(หนฺท มยํ พุทฺธาภิถุตึ กโรม เส.)

โย โส ตถาคโต อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ,

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู,

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ,

สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา.


โย อิมํ โลกํ สเทวกํ สมารกํ สพฺรหฺมกํ,

สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชํ สเทวมนุสฺสํ,

สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทสิ.

โย ธมฺมํ เทเสสิ อาทิกลฺยาณํ,

มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ,

สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ,

ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสสิ.

ตมหํ ภควนฺตํ อภิปูชยามิ.

ตมหํ ภควนฺตํ สิรสา นมามิ.

 

 

 

(หนฺท มยํ ธมฺมาภิถุตึ กโรม เส.)

โย โส สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม,

สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก,

เอหิปสฺสิโก โอปนายิโก,

ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ.


ตมหํ ธมฺมํ อภิปูชยามิ.

ตมหํ ธมฺมํ สิรสา นมามิ.

 

(หนฺท มยํ สงฺฆาภิถุตึ กโรม เส.)

โย โส สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐปุริสปุคฺคลา,

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ,

อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย,

ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย,

อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส.


ตมหํ สงฺฆํ อภิปูชยามิ.

ตมหํ สงฺฆํ สิรสา นมามิ.

 

 

 

(หนฺท มยํ รตนตฺตยปฺปณามคาถาโย เจว สํเวคปริกิตฺตนปาฐญฺจ ภณาม เส.)

(๑) พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว,

โยจฺจนฺตสุทฺธพฺพรญาณโลจโน;

โลกสฺส ปาปูปกิเลสฆาตโก,

วนฺทามิ พุทฺธํ อหมาทเรน ตํ.

(๒) ธมฺโม ปทีโป วิย ตสฺส สตฺถุโน,

โย มคฺคปากามตเภทภินฺนโก;

โลกุตฺตโร โย จ ตทตฺถทีปโน,

วนฺทามิ ธมฺมํ อหมาทเรน ตํ.

(๓) สงฺโฆ สุเขตฺตาภฺยติเขตฺตสญฺญิโต,

โย ทิฏฺฐสนฺโต สุคตานุโพธโก;

โลลปฺปหีโน อริโย สุเมธโส,

วนฺทามิ สงฺฆํ อหมาทเรน ตํ.

(๔) อิจฺเจวเมกนฺตภิปูชเนยฺยกํ,

วตฺถุตฺตยํ วนฺทยตาภิสงฺขตํ;

ปุญฺญํ มยา ยํ มม สพฺพุปทฺทวา,

มา โหนฺตุ เว ตสฺส ปภาวสิทฺธิยา.

 

 

อิธ ตถาคโต โลเก อุปนฺโน,

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ,

ธมฺโม จ เทสิโต นิยฺยานิโก,

อุปสมิโก ปรินิพฺพานิโก,

สมฺโพธคามี สุคตปฺปเวทิโต.

มยนฺตํ ธมฺมํ สุตฺวา เอวํ ชานาม,

ชาติปิ ทุกฺขา,

ชราปิ ทุกฺขา,

มรณมฺปิ ทุกฺขํ,

โสก-ปริเทว-ทุกฺข-โทมนสฺสุ-ปายาสาปิ ทุกฺขา,

อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข,

ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข,

ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ,

สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา.

เสยฺยถีทํ,

รูปูปาทานกฺขนฺโธ,

เวทนูปาทานกฺขนฺโธ,

สญฺญูปาทานกฺขนฺโธ,

สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ,

วิญฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ.

เยสํ ปริญฺญาย,

ธรมาโน โส ภควา,

เอวํ พหุลํ สาวเก วิเนติ,

เอวํ ภาคา จ ปนสฺส ภควโต,

สาวเกสุ อนุสาสนี พหุลา ปวตฺตติ.

รูปํ อนิจฺจํ,

เวทนา อนิจฺจา,

สญฺญา อนิจฺจา,

สงฺขารา อนิจฺจา,

วิญฺญาณํ อนิจฺจํ,

รูปํ อนตฺตา,

เวทนา อนตฺตา,

สญฺญา อนตฺตา,

สงฺขารา อนตฺตา,

วิญฺญาณํ อนตฺตา,

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา,

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ.


เต (ตา) มยํ โอติณฺณามฺห,

ชาติยา ชรามรเณน,

โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ,

โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ,

ทุกฺโขติณฺณา ทุกฺขปเรตา,

อปฺเปวนามิมสฺส เกวลสฺส,

ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา ปญฺญาเยถาติ.

 

(สำหรับพระภิกษุและสามเณร)

จิรปรินิพฺพุตมฺปิ ตํ ภควนฺตํ อุทฺทิสฺส,

อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทฺธํ,

สทฺธา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิตา,

ตสฺมึ ภควติ พฺรหฺมจริยํ จราม,

ภิกฺขูนํ สิกฺขาสาชีวสมาปนฺนา,

ตํ โน พฺรหฺมจริยํ อิมสฺส เกวลสฺส,

ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยาย สํวตฺตตุ.

(ที่ขีดเส้นใต้ เฉพาะสำหรับพระภิกษุ)

 

(สำหรับอุบาสกและอุปาสิกา)

จิรปรินิพฺพุตมฺปิ ตํ ภควนฺตํ สรณํ คตา,

ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ,

ตสฺส ภควโต สาสนํ ยถาสติ ยถาพลํ,

มนสิกโรม อนุปฏิปชฺขาม,

สา สา โน ปฏิปตฺติ,

อิมสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส,

อนฺตกิริยาย สํวตฺตตุ.

 

(หนฺท มยํ ปตฺติทานคาถาโย ภณาม เส.)

ยา เทวตา สนฺติ วิหารวาสินี,

ถูเป ฆเร โพธิฆเร ตหึ ตหึ,

ตา ธมฺมทาเนน ภวนฺตุ ปูชิตา,

โสตฺถึ กโรนฺเตธ วิหารมณฺฑเล.

เถรา จ มชฺฌา นวกา จ ภิกฺขโว,

สารามิกา ทานปตี อุปาสกา,

คามา จ เทสา นิคมา จ อิสฺสรา,

สปฺปาณภูตา สุขิตา ภวนฺตุ เต,

ชลาพุชา เยปิ จ อณฺฑสมฺภวา,

สํเสทชาตา อถโวปปาติกา,

นิยฺยานิกํ ธมฺมวรํ ปฏิจฺจ เต,

สพฺเพปิ ทุกฺขสฺส กโรนฺตุ สงฺขยํ.

ฐาตุ จิรํ สตํ ธมฺโม, ธมฺมทฺธรา จ ปุคฺคลา,

สงฺโฆ โหตุ สมคฺโค ว, อตฺถาย จ หิตาย จ.

อมฺเห รกฺขตุ สทฺธมฺโม, สพฺเพปิ ธมฺมจาริโน,

วุฑฺฒึ สมฺปาปุเณยฺยาม, ธมฺเม อริยปฺปเวทิเต.

ปสนฺนา โหนฺตุ สพฺเพปิ, ปาณิโน พุทฺธสาสเน,

สมฺมา ธารํ ปเวจฺฉนฺโต, กาเล เทโว ปวสฺสตุ,

วุฑฺฒิภาวาย สตฺตานํ, สมิทฺธํ เนตุ เมทนึ.

มาตา ปิตา จ อตฺรชํ, นิจฺจํ รกฺขนฺติ ปุตฺตกํ,

เอวํ ธมฺเมน ราชาโน, ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา.

 

จบทำวัตรเช้า