(ใหม่....ท่านสามารถเปิดฟังบนมือถือ, iPad, iPhone ต้องการดาวน์โหลดไปที่...

https://archive.org/details/Kaccaayanapadaruupasiddhi)

 

กจฺจายนสุตฺตปาโฐ

 

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 

*กจฺจายเน สุตฺตานุกฺกมํ, ปทรูปสิทฺธิยํ สุตฺตานุกฺกมํ.

 

 

. สนฺธิกปฺป

*๑, ๑. อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต.
๒, ๒. อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ.
๓, ๓ ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺฐ.
๔, ๔. ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา.
๕, ๕. อญฺเญ ทีฆา.
๖, ๘. เสสา พฺยญฺชนา.
๗, ๙. วคฺคา ปญฺจปญฺจโส มนฺตา.
๘, ๑๐. อํอิติ นิคฺคหิตํ.
๙, ๑๑. ปรสมญฺญา ปโยเค.
๑๐, ๑๒. ปุพฺพมโธฐิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
๑๑, ๑๔. นเย ปรํ ยุตฺเต.

อิติ สนฺธิกปฺเป ปฐโม กณฺโฑ.

๑๒, ๑๓. สรา สเร โลปํ.
๑๓, ๑๕. วา ปโร อสรูปา.
๑๔, ๑๖. กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต.
๑๕, ๑๗. ทีฆํ.
๑๖, ๑๘. ปุพฺโพ จ.
๑๗, ๑๙. ยเมทนฺตสฺสาเทโส.
๑๘, ๒๐. วโมทุทนฺตานํ.
๑๙. ๒๒. สพฺโพ จํ ติ.
๒๐, ๒๗. โท ธสฺส จ.
๒๑, ๒๒. อิวณฺโณ ยํ นวา.
๒๒, ๒๘. เอวาทิสฺส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโส.

อิติ สนฺธิกปฺเป ทุติโย กณฺโฑ.

๒๓, ๓๖. สรา ปกติ พฺยญฺชเน.
๒๔, ๓๕. สเร กฺวจิ.
๒๕, ๓๗. ทีฆํ.
๒๖, ๓๘. รสฺสํ.
๒๗, ๓๙. โลปญฺจ ตตฺรากาโร.
๒๘, ๔๐. ปร ทฺเวภาโว ฐาเน.
๒๙, ๔๒. วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยปฐมา.

อิติ สนฺธิกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.

๓๐, ๕๘. อํ พฺยญฺชเน นิคฺคหิตํ.
๓๑. ๔๙. วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.
๓๒, ๕๐. เอเห ญํ.
๓๓. ๕๑. ส เย จ.
๓๔, ๕๒. มทา สเร.
๓๕, ๓๔. ย ว ม ท น ต ร ลา จาคมา.
๓๖, ๔๗. กฺวจิ โอ พฺยญฺชเน.
๓๗, ๕๗. นิคฺคหิตญฺจ.
๓๘, ๕๓. กฺวจิ โลปํ.
๓๙, ๕๔. พฺยญฺชเน จ.
๔๐, ๕๕. ปโร วา สโร.
๔๑, ๕๖. พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค.

อิติ สนฺธิกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑ.

๔๒, ๓๒. โค สเร ปุถสฺสาคโม กฺวจิ.
๔๓, ๓๓. ปาสฺส จนฺโต รสฺโส.
๔๔, ๒๔ อพฺโภ อภิ.
๔๕, ๒๕. อชฺโฌ อธิ.
๔๖, ๒๖. เต น วา อิวณฺเณ.
๔๗, ๒๓. อติสฺส จนฺตสฺส.
๔๘, ๔๓. กฺวจิ ปฏิ ปติสฺส.
๔๙, ๔๔. ปุถสฺสุ พฺยญฺชเน.
๕๐, ๔๕. โอ อวสฺส.
๕๑, ๕๙. อนุปทิฏฺฐานํ วุตฺตโยคโต.

อิติ สนฺธิกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑ.

สนฺธิสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ