ธรรมปาฐกถาจากวัดจากแดง (สมุทรปราการ)

   

 

ธรรมปาฐกถาวัดจากแดง : การปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที ๙ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์

    ณ วัดจากแดง ต. ทรงคนอง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ

    ประธานดำเนินงาน พระครูธรรมธร สุมนต์ นนฺทิโก

    นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์ปริญญา

    บรรยายธรรมโดย พ.ม. ประนอม อ.พยอม อ.ปริญญา อ.สันติ 

 

ขอแนะนำเว็บไชต์วัดจากแดง

(ชมรมเผยแผ่พระธรรมตามพระไตรปิฎก) http://www.bodhiyalai.org  

 

 

เรื่องโปรดคลิกเลือกรายการที่อยากจะฟัง 1 - 22

mp3 Prayer ด้านซ้ายมือ

บรรยายโดย

1. เพลงธรรมจักรฯ

 

2. อริยสัจสี่ (๑)

พ.ม.ประนอม

3. อริยสัจสี่ (๒)

พ.ม.ประนอม

4. อาชีวัฎฐมกศีล (๑)

พ.ม.ประนอม

5. อาชีวัฎฐมกศีล (๒)

พ.ม.ประนอม

6. จตุรารักขกัมมัฎฐาน

พ.ม.ประนอม

7. ตื่นเถิดชาวพุทธ

พ.ม.ประนอม

8. โอวาทปาติโมกข์

พ.ม.ประนอม

9. โทษของการเกิด (๑)

อ.สันติ

10. โทษของการเกิด (๒)

อ.สันติ

11. โทษของการเกิด (๓)

อ.สันติ

12. โทษของการเกิด (๔)

อ.สันติ

13. โทษของการเกิด (๕)

อ.สันติ

14. พิจารณาความตาย (๑)

อ.สันติ

15. พิจารณาความตาย (๒)

อ.สันติ

16. ขันธ์ห้า (๑)

พ.ม.พยอม

17. ขันธ์ห้า (๒)

พ.ม.พยอม

18. กฏแห่งกรรม (๑)

พระอ.ปริญญา

19. กฎแห่งกรรม (๒)

พระอ.ปริญญา

20. วันมาฆบูชา (๑)

พระอาจารย์

21. วันมาฆบูชา (๒)

พระอาจารย์

22. ทำวัตรเช้าแปล คณะผู้ปฏิบัติธรรม

 

ธรรมปาฐกถาจากวัดจากแดง (สมุทรปราการ)