ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต (ย่อ)

 

๑. อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขํ อริยสจฺจํ, ชาติปิ ทุกฺขา, ชราปิ ทุกฺขา, พฺยาธีปิ ทุกฺขา, มรณมฺปิ ทุกฺขํ, อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข, ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข, ยมฺปิจฺฉํ โน ลภติ, ตมฺปิ ทุกฺขํ, สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา. (อิทํ โข ปน ภิกฺขเว)

๒. อิทํ โข ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ, ยายํ ตณฺหา โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี, เสยฺยถีทํ, กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา. (อิทํ โข ปน ภิกฺขเว)

๓. อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ, โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย, อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย. (อิทํ โข ปน ภิกฺขเว)

๔. อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ, อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค, เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป, สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต, สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม, สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ.

เมตฺตาภาวนา

 

อหํ อเวโร โหมิ, อพฺยาปชฺโฌ โหมิ, อนีโฆ โหมิ, สุขี อตฺตานํ ปริหรามิ.

 

มม มาตาปิตุ, อาจริยูปชฺฌา จ ญาติมิตฺตา จ สพฺรหฺมจาริโน จ

อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ, อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ.

 

อิมสฺมึ อาราเม สพฺเพ โยคิโน

อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ, อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ.

 

อิมสฺมึ อาราเม สพฺเพ ภิกฺขู สามเณรา จ อุปาสกา อุปาสิกาโย จ

อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ, อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ.

 

อมฺหากํ จตุปจฺจยทายกา

อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ, อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ.

 

อมฺหากํ อารกฺขา เทวตา

อิมสฺมึ วิหาเร อิมสฺมึ อาวาเส อิมสฺมึ อาราเม อารกฺขา เทวตา

อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ, อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ.

 

สพฺเพ สตฺตา, สพฺเพ ปาณา, สพฺเพ ภูตา, สพฺเพ ปุคฺคลา, สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา, สพฺพา อิตฺถิโย, สพฺเพ ปุริสา, สพฺเพ อริยา, สพฺเพ อนริยา, สพฺเพ เทวา, สพฺเพ มนุสฺสา, สพฺเพ วินิปาติกา.

อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ, อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ.

ทุกฺขา มุจฺจนฺตุ ยถา ลทฺธสมฺปตฺติโย มา วิคจฺฉนฺตุ กมฺมสฺสกา.

ปุรตฺถิมาย ทิสาย, ปจฺฉิมาย ทิสาย, อุตฺตราย ทิสาย, ทกฺขิณาย ทิสาย, ปุรตฺุถิมาย อนุทิสาย, ปจฺฉิมาย อนุทิสาย, อุตฺตราย อนุทิสาย, ทกฺขิณาย อนุทิสาย, เหฏฺฐิมาย ทิสาย, อุปริมาย ทิสาย.

สพฺเพ สตฺตา, สพฺเพ ปาณา, สพฺเพ ภูตา, สพฺเพ ปุคฺคลา, สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา, สพฺพา อิตฺถิโย, สพฺเพ ปุริสา, สพฺเพ อริยา, สพฺเพ อนริยา, สพฺเพ เทวา, สพฺเพ มนุสฺสา, สพฺเพ วินิปาติกา.

อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ, อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ.

ทุกฺขา มุจฺจนฺตุ ยถา ลทฺธา สมฺปตฺติโย มา วิคจฺฉนฺตุ กมฺมสฺสกา.

อุทฺธํ ยาว ภวคฺคา จ, อโธ ยาว อวีจิโต,

สมนฺตา จกฺกวาเฬสุ, เย สตฺตา ปฐวีจรา,

อพฺยาปชฺฌา นิเวรา จ, นิทฺทุกฺขา จานุปทฺทวา,

อุทฺธํ ยาว ภวคฺคา จ, อโธ ยาว อวีจิโต,

สมนฺตา จกฺกวาเฬสุ, เย สตฺตา อุทเกจรา,

อพฺยาปชฺฌา นิเวรา จ, นิทฺทุกฺขา จานุปทฺทวา,

อุทฺธํ ยาว ภวคฺคา จ, อโธ ยาว อวีจิโต,

สมนฺตา จกฺกวาเฬสุ, เย สตฺตา อากาเสจรา,

อพฺยาปชฺฌา นิเวรา จ, นิทฺทุกฺขา จ นุปทฺทวา.

 

ปัญจสีลสมาทาน

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

 

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

 

ปาณาติปาตา เวรมณิสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

อทินฺนาทานา เวรมณิสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณิสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

มุสาวาทา เวรมณิสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณิสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

 

พุทฺธวนฺทนา

 

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ,

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู,

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ,

สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา.

นโม ตสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

 

ธมฺมวนฺทนา

 

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม,

สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก,

เอหิปสฺสิโก โอปนายิโก,

ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ.

นโม ตสฺส นิยฺยานิกสฺส ธมฺมสฺส

 

สงฺฆวนฺทนา

 

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐปุริสปุคฺคลา,

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ,

อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย,

ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย,

อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส.

นโม ตสฺส อฏฺฐ อริยปุคฺคลา มหาสงฺฆสฺส.

 

มงคลสูตร

 

๑. อเสวนา จ พาลานํ, ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา,

ปูชา จ ปูชนียานํ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

๒. ปฏิรูปเทสวาโส จ, ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา,

อตฺตสมฺมาปณิธิ จ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

๓. พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ, วินโย จ สุสิกฺขิโต,

สุภาสิตา จ ยา วาจา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

๔. มาตาปิตุอุปฏฺฐาน, ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห,

อนากุลา จ กมฺมนฺตา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

๕. ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ, ญาตกานญฺจ สงฺคโห,

อนวชฺชานิ กมฺมานิ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

๖. อารตี วิรตี ปาปา, มชฺชปานา จ สญฺญโม,

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

๗. คารโว จ นิวาโต จ, สนฺตุฏฺฐี จ กตญฺญุตา,

กาเลน ธมฺมสฺสวน, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

๘. ขนฺตี จ โสวจสฺสตา, สมณานญฺจ ทสฺสนํ,

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

๙. ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ, อริยสจฺจานทสฺสนํ,

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

๑๐. ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ, จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ,

อโสกํ วิรชํ เขมํ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

 

๑๑. เอตาทิสานิ กตฺวาน, สพฺพตฺถมปราชิตา,

สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ, ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ.

 

กรณียเมตตสูตร

 

๑. กรณียมตฺถกุสเลน, ยนฺตํ สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ,

สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ, สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี,

 

๒. สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ, อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ,

สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ, อปฺปคพฺโภ กุเลสุ อนนุคิทฺโธ.

 

๓. น จ ขุทฺทํ สมาจเร กิญฺจิ, เยน วิญฺญู ปเร อุปวเทยฺยุํ,

สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ, สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา,

 

๔. เยเกจิ ปาณภูตตฺถิ, ตสา วา ถาวรา วา อนวเสสา,

ทีฆา วา เย มหนฺตา วา, มชฺฌิมา รสฺสกา อณุกถูลา,

 

๕. ทิฏฺฐา วา เย จ อทิฏฺฐา, เย จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเร,

ภูตา วา สมฺภเวสี วา, สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา,

 

๖. น ปโร ปรํ นิกุพฺเพถ, นาติมญฺเญถ กตฺถจิ นํ กิญฺจิ,

พฺยาโรสนา ปฏีฆสญฺญา, นาญฺญมญฺญสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย.

 

๗. มาตา ยถา นิยํ ปุตฺตํ, อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข,

เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ, มานสมฺภาวเย อปริมาณํ,

 

๘. เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ, มานสมฺภาวเย อปริมาณํ,

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ, อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตํ.

 

๙. ติฏฺฐญฺจรํ นิสินฺโน วา, สยาโน วา ยาวตสฺส วิคตมิทฺโธ,

เอวํ สตึ อธิฏฺเฐยฺย, พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธมาหุ.

 

๑๐. ทิฏฺฐิญฺจ อนุปคมฺม, สีลวา ทสฺสเนน สมฺปนฺโน,

กาเมสุ วิเนยฺย เคธํ, น หิ ชาตุ คพฺภเสยฺยํ ปุนเรตีติ.

 

พุทฺธชยมงฺคลคาถา

 

๑. พาหุํสหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ,

คฺรีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ,

ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

 

๒. มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ,

โฆรมฺปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺขํ,

ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

 

๓. นาฬาคิรึ คชวรํ อติมตฺตภูตํ,

ทาวคฺคจกฺกมสนีว สุทารุณนฺตํ,

เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

 

๔. อุกฺขิตฺตขคฺคมติหตฺถสุทารุณนฺตํ,

ธาวนฺติโยชนปถงฺคุลิมาลวนฺตํ,

อิทฺธีภิสงฺขตมโน ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

 

๕. กตฺวาน กฏฺฐมุทรํ อิว คพฺภินียา,

จิญฺจาย ทุฏฺฐวจนํ ชนกายมชฺเฌ,

สนฺเตน โสมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

 

๖. สจฺจํ วิหาย มติสจฺจกวาทเกตุํ,

วาทาิภิโรปิตมนํ อติอนฺธภูตํ,

ปญฺญาปทีปชลิโต ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

 

๗. นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธึ,

ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต,

อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

 

๘. ทุคฺคาหทิฏฺฐิภุชเคน สุทฏฺฐหตฺถํ,

พฺรหฺมํ วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธานํ,

ญาณาคเทน วิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

 

๙. เอตาปิ พุทฺธชยมงฺคลอฏฺฐคาถา,

โย วาจโน ทินทิเน สรเต มตนฺที,

หิตฺวานเนกวิวิธานิ จุปทฺทวานิ,

โมกฺขํ สุขํ อธิคเมยฺย นโร สปญฺโญ.