somphob

แสดงโดย

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ประธานสงฆ์วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ที่มาข้อมูล : http://luangporsompob.com/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑-๑๓ ที่ mp3 player ด้านซ้ายมือ)

ชื่อชุด : พระธรรมเทศนา ปี พ.. ๒๕๓๗

(ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง)

๑. วิธีบรรเทาความโกรธด้วยอานาปานสติ

(เช้า) ๑๑ ม.. ๓๗

๒. พระโลสกติสสเถระ ผู้ไม่เคยอิ่มตลอดชีวิต

(เช้า) ๑๒ ม.. ๓๗ (๑)

๓. กรรมในอดีตของพระเถระผู้อดอยาก

(เช้า) ๑๒ ม.. ๓๗ (๒)

๔. ภัทเทกรัตตคาถา บทเพลงแห่งพระอรหันต์

(เช้า) ๑๓ ม.. ๓๗ (๑)

๕. ปรารภความตายอย่างไรให้ได้ประโยชน์

(เช้า) ๑๓ ม.. ๓๗ (๒)

๖. การสงเคราะห์สังคมอันควรแก่ฐานะ

(เช้า) ๑๔ ม.. ๓๗ (๑)

๗. จาคะการปล่อยวางอารมณ์ละความโกรธ

(เช้า) ๑๔ ม.. ๓๗ (๒)

๘. โถมนการคาถา คำกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า

(เช้า) ๑๕ ม.. ๓๗ (๑)

๙. หลักปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้า

(เช้า) ๑๕ ม.. ๓๗ (๒)

๑๐. ธรรโมชะแห่งการสาธยายบทปริยายสูตร

(เช้า) ๑๖ ม.. ๓๗ (๑)

๑๑. มนต์ขลังฝังใจ-เพลงแม่กล่อมลูก

(เช้า) ๑๖ ม.. ๓๗ (๒)

๑๒. ก่อนจากลาควรรู้คุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรม

(เช้า) ๑๗ ม.. ๓๗ (๑)

๑๓. ประวัติจันทนศาลา-ความเป็นมาแห่งคามิกภัตต์

(เช้า) ๑๗ ม.. ๓๗ (๒)