ธรรมเทสนา (พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ)


 

 

 

แสดงโดย

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ประธานสงฆ์วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ข้อมูลเพิ่ม ธรรมบรรยายของพระอาจารย์ ฯ

www.watnai.org

www.dhammathai.org

www.archive.org

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑-๒๔ ที่ mp3 player ด้านซ้ายมือ)

ชื่อชุด : ทางสายกลาง สู่ความพ้นทุกข์

๑. ทางสายกลาง

ความยาว ๖๒ นาที

๒. เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๑ 

ความยาว ๖๒ นาที

๓. เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๒
ความยาว ๖๒ นาที
๔. ความรู้ที่พอเพื่อดับทุกข์ ๑

 ความยาว ๕๙ นาที

๕. ความรู้ที่พอเพื่อดับทุกข์ ๒

ความยาว ๖๑ นาที

๖. มหาสติปัฏฐาน ๑

 ความยาว ๕๙ นาที

๗. มหาสติปัฏฐาน ๒

 ความยาว ๖๑ นาที

๘. มหาสติปัฏฐาน ๓

 ความยาว ๖๑ นาที

๙. มหาสติปัฏฐาน ๔

 ความยาว ๖๐ นาที

๑๐. ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๑

 ความยาว ๖๑ นาที

๑๑. ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๒

 ความยาว ๖๒ นาที

๑๒. ทาง ๕ สายสลายทุกข์ ๑
ความยาว ๖๑ นาที
๑๓. ทาง ๕ สายสลายทุกข์ ๒

 ความยาว ๕๙ นาที

๑๔. อานิสงส์ของอานาปานสติ

 ความยาว ๖๔ นาที

๑๕. สูญญกถา

 ความยาว ๖๑ นาที

๑๖. จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิต

 ความยาว ๖๒ นาที

๑๗. อริยมรรคมีองค์ ๘ (วิสาขบูชา ปี ๓๖)

 ความยาว ๕๘  นาที

๑๘. ปฏิจจสมุปบาท ๑ (วิสาขบูชา ปี ๓๖)

 ความยาว ๖๒  นาที

๑๙. ปฏิจจสมุปบาท ๒ (วิสาขบูชา ปี ๓๖)

 ความยาว ๕๘  นาที

๒๐.​อริยสัจ ๔ ในอานาปานสติ ๑

 ความยาว ๕๗  นาที

๒๑. อริยสัจ ๔ ในอานาปานสติ ๒

 ความยาว ๖๐  นาที

๒๒. การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๑

 ความยาว ๖๕  นาที

๒๓. การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๒

 ความยาว ๖๕  นาที

๒๔. การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๓

 ความยาว ๖๕  นาที

 

ทางสายกลาง (อ.สมภพ โชติปญฺโญ)