เพลงหลักชาวพุทธ

 

  เพลงหลักชาวพุทธ  


หลักชาวพุทธ ภูมิธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคม

ชาวพุทธต้องมีหลักการ นำหลัก ๕ ประการล้อมกายใจบ่ม

มีมารตฐานล้วนนำสังคม เกิดสันติสุขสมร่มเย็นพัฒนา

 

๑. ข้าฯ มั่นใจมนุษย์ประเสริฐได้ด้วยฝึกตนด้วยการศึกษา

๒. ฝึกตนให้มีปัญญาบริสุทธิ์เมตตากรุณาตามพระพุทธองค์

๓. ข้าฯ ถือธรรม คือความจริงความดีงาม เป็นเกณฑ์ตัดสินที่เที่ยงตรง

๔. สร้างสังคมให้ยืนยง ทำบ้านให้มั่นคง สามัคคีเกื้อกูลสร้างสรรค์

๕. สร้างตนสำเร็จ ทำดีด้วยตนสรรพเสร็จ พากเพียรไม่ประมาทชีวัน

หลักการ ๕ ข้อยึดเป็นหลักสร้างสรรค์ เป็นหลักชาวพุทธร่วมกัน นำสุขสันต์สู่โลกา


น้อมนำปฏิบัติการ ๑๒ ข้อ มุ่งมั่นจะขอสมาทานตั้งเจตนา

นำชีวิตสังคมประเทศชาติมุ่งหน้า ดีงามพัฒนาก้าวหน้าสถาพร

๑. เคารพกราบไหว้พระรัตนตรัย บิดามารดา อาจารย์พรำ่สอน

๒. รักษาศีลห้าแน่นอน อบายมุขพาเดือดร้อน นำตัวให้ห่างไกล

๓. สวดมนต์เข้าใจความหมาย สวดสาธยายก่อนนอนทุกวันตั้งใจ

๔. ทำจิตสงบผ่องใส เจริญสมาธิสว่างใจ อธิษฐานจิตสู่กุศล

๕. บำเพ็ญกิจในวันพระ ตักบาตร ฟังธรรมะ วัดบ้านโรงเรียนร่วมกันทุกคน

๖. ออมเงินบำเพ็ญทานกุศล บูชาคุณบรรเทาทุกข์ทน สนับสนุนกรรมดี

๗. เพิ่มพูนบุญกรรม ทำประโยชน์ค่าลำ้ อุทิศผู้มีพระคุณมากมี

๘. ร่วมกิจกรรมวัดบ้านดีๆ วันสำคัญทางศาสนาที่มี ทั้งวันสำคัญของครอบครัว

๙. รู้จักประมาณตัว บริโภคด้วยปัญญา กินอยู่พอดี

๑๐. พึ่งตนทันที ทำงานด้วยตนมากมี ยึดเป็นหลักชีวา

๑๑. บันเทิงอย่างมีขอบเขตเวลา ชีวาปลอดบันเทิง เดือนละหนึ่งวัน

๑๒. ยึดมั่นไตรรัตน์ สักการะมั่น คือหลักชาวพุทธที่มั่นคง


ปฏิบัติการ ๑๒ ข้อ ข้าฯ จะขอถือปฏิบัติเทิดทูนธำรง

คือหลักชาวพุทธตั้งเจตน์จำนง รักษาไว้ให้มั่นคง สถิตย์กายใจตลอดกาล

หลักชาวพุทธ ภูมิธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคม


คลิกดาวน์โหลดแผ่นพับความรู้หลักชาวพุทธได้ที่นี่

หลักชาวพุทธ ภูมิธรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคม

 

*เพลงหลักชาวพุทธ*