มงคลมนต์พิธี พระปริตรและมาติกา วัดป่าอภัยคีรี

Abhayagiri Buddhist Monastery, Redwood Valley, CA 95470, USA

www.abhayagiri.org 

 

. ชุมนุมเทวดา

ผริตฺวาน เมตฺตํ สเมตฺตา ภทนฺตา, อวิกฺขิตฺตจิตฺตา ปริตฺตํ ภณนฺตุ,

สคฺเค กาเม จ รูเป คิริสิขรตเฏ จนฺตลิกฺเข วิมาเน, ทีเป รฏฺเฐ จ

คาเม ตรุวนคหเน เคหวตฺถุมฺหิ เขตฺเต, ภุมฺมา จายนฺตุ เทวา ชลถลวิสเม

ยกฺขคนฺธพฺพนาคา, ติฏฺฐนฺตา สนฺติเก ยํ มุนิวรวจนํ สาธโว เม สุณนฺตุ.

ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา, ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา, ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา.

. ไตรสรณคมน์

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ.

ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ.

. นมการสิทธิคาถา

โย จกฺขุมา โมหมลาปกฏฺโฐ,

สามํ ว พุทฺโธ สุคโต วิมุตฺโต,

มารสฺส ปาสา วินิโมจยนฺโต,

ปาเปสิ เขมํ ชนตํ วิเนยฺยํ.

พุทฺธํ วรนฺตํ สิรสา นมามิ,

โลกสฺส นาถญฺจ วินายกญฺจ,

ตนฺเตชสา เต ชยสิทฺธิ โหตุ,

สพฺพนฺตรายา จ วินาสเมนฺตุ.

ธมฺโม ธโช โย วิย ตสฺส สตฺถุ,

ทสฺเสสิ โลกสฺส วิสุทฺธิมคฺคํ,

นิยฺยานิโก ธมฺมธรสฺส ธารี,

สาตาวโห สนฺติกโร สุจิณฺโณ.

ธมฺมํ วรนฺตํ สิรสา นมามิ,

โมหปฺปทาลํ อุปสนฺตทาหํ,

ตนฺเตชสา เต ชยสิทฺธิ โหตุ,

สพฺพนฺตรายา จ วินาสเมนฺตุุ.

สทฺธมฺมเสนา สุคตานุโค โย,

โลกสฺส ปาปูปกิเลสเชตา,

สนฺโต สยํ สนฺตินิโยชโก จ,

สฺวากฺขาตธมฺมํ วิทิตํ กโรติ.

สงฺฆํ วรนฺตํ สิรสา นมามิ,

พุทฺธานุพุทฺธํ สมสีลทิฏฺฐึ,

ตนฺเตชสา เต ชยสิทฺธิ โหตุ,

สพฺพนฺตรายา จ วินาสเมนฺตุ.

. นโมการอัฏฐกะ

นโม อรหโต สมฺมา-, สมฺพุทฺธสฺส มเหสิโน,

นโม อุตฺตมธมฺมสฺส, สฺวากฺขาตสฺเสว เตนิธ,

นโม มหาสงฺฆสฺสาปิ, วิสุทฺธสีลทิฏฺฐิโน,

นโม โอมาตฺยารทฺธสฺส, รตนตฺตยสฺส สาธุกํ,

นโม โอมกาตีตสฺส, ตสฺส วตฺถุตฺตยสฺสปิ,

นโม การปฺปภาเวน, วิคจฺฉนฺตุ อุปทฺทวา,

นโม การานุภาเวน, สุวตฺถิ โหตุ สพฺพทา,

นโม การสฺส เตเชน, วิธิมฺหิ โหมิ เตชวา.

. มงคลสูตร (ขุ. ขุ. )

อเสวนา จ พาลานํ, ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา,

ปูชา จ ปูชนียานํ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ปฏิรูปเทสวาโส จ, ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา,

อตฺตสมฺมาปณิธิ จ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ, วินโย จ สุสิกฺขิโต,

สุภาสิตา จ ยา วาจา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

มาตาปิตุอุปฏฺฐาน, ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห,

อนากุลา จ กมฺมนฺตา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ, ญาตกานญฺจ สงฺคโห,

อนวชฺชานิ กมฺมานิ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

อารตี วิรตี ปาปา, มชฺชปานา จ สญฺญโม,

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

คารโว จ นิวาโต จ, สนฺตุฏฺฐี จ กตญฺญุตา,

กาเลน ธมฺมสฺสวน, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ขนฺตี จ โสวจสฺสตา, สมณานญฺจ ทสฺสนํ,

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ, อริยสจฺจานทสฺสนํ,

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ, จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ,

อโสกํ วิรชํ เขมํ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

เอตาทิสานิ กตฺวาน, สพฺพตฺถมปราชิตา,

สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ, ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ.

. รัตนสูตร (ขุ. ขุ. )

ยงฺกิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา,

สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ,

น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน,

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ,

ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต,

น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ,

อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

ยมฺพทฺธเสฏฺโฐ ปริวณฺณยี สุจึ,

สมาธิมานนฺตริกญฺญมาหุ,

สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ,

อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

เย ปุคฺคลา อฏฺฐ สตํ ปสฏฺฐา,

จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ,

เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา,

เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน,

นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ,

เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห,

ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ,

วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ,

เต ขีณพีชา อวิรุฬฺหิฉนฺทา,

นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป,

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ,

เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.

. กรณียเมตตสูตร (ขุ. ขุ. ๒๕/๑๐)

เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ,

มานสมฺภาวเย อปริมาณํ,

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ,

อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตํ.

ติฏฺฐญฺจรํ นิสินฺโน วา,

สยาโน วา ยาวตสฺส วิคตมิทฺโธ,

เอวํ สตึ อธิฏฺเฐยฺย,

พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธมาหุ.

ทิฏฺฐิญฺจ อนุปคมฺม,

สีลวา ทสฺสเนน สมฺปนฺโน,

กาเมสุ วิเนยฺย เคธํ,

น หิ ชาตุ คพฺภเสยฺยํ ปุนเรตีติ.

. เทวตาอุยโยชนคาถา

ทุกฺขปฺปตฺตา จ นิทฺทุกฺขา, ภยปฺปตฺตา จ นิพฺภยา,

โสกปฺปตฺตา จ นิสฺโสกา, โหนฺตุ สพฺเพปิ ปาณิโน.

เอตฺตาวตา จ อมฺเหหิ, สมฺภตํ ปุญฺญสมฺปทํ,

สพฺเพ เทวานุโมทนฺตุ, สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา.

ทานํ ททนฺตุ สทฺธาย, สีลํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา,

ภาวนาภิรตา โหนฺตุ, คจฺฉนฺตุ เทวตาคตา.

สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา, ปจฺเจกานญฺจ ยํ พลํ,

อรหนฺตานญฺจ เตเชน, รกฺขํ พนฺธามิ สพฺพโส.

. โพชฌังคปริตร

โพชฺฌงฺโค สติสงฺขาโต, ธมฺมานํ วิจโย ตถา,

วิริยมฺปีติปสฺสทฺธิ, โพชฺฌงฺคา จ ตถาปเร,

สมาธุเปกฺขโพชฺฌงฺคา, สตฺเตเต สพฺพทสฺสินา,

มุนินา สมฺมทกฺขาตา, ภาวิตา พหุลีกตา,

สํวตฺตนฺติ อภิญฺญาย, นิพฺพานาย จ โพธิยา,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

เอกสฺมึ สมเย นาโถ, โมคฺคลฺลานญฺจ กสฺสปํ,

คิลาเน ทุกฺขิเต ทิสฺวา, โพชฺฌงฺเค สตฺต เทสยิ.

เต จ ตํ อภินนฺทิตฺวา, โรคา มุจฺจึสุ ตงฺขเณ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

เอกทา ธมฺมราชาปิ, เคลญฺเญนาภิปีฬิโต,

จุนฺทตฺเถเรน ตญฺเญว, ภณาเปตฺวาน สาทรํ,

สมฺโมทิตฺวา จ อาพาธา, ตมฺหา วุฏฺฐาสิ ฐานโส.

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

ปหีนา เต จ อาพาธา, ติณฺณนฺนมฺปิ มเหสินํ,

มคฺคาหตกิเลสา ว, ปตฺตานุปตฺติธมฺมตํ.

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา.

๑๐. รัตนัตตยัปปณาม

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ.

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก

โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ.

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา, เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ,

อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ.

๑๑. พุทฺธชัยมงคลคาถา

พาหุํสหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ,

คฺรีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ,

ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ,

โฆรมฺปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺขํ,

ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

นาฬาคิรึ คชวรํ อติมตฺตภูตํ,

ทาวคฺคจกฺกมสนีว สุทารุณนฺตํ,

เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

อุกฺขิตฺตขคฺคมติหตฺถสุทารุณนฺตํ,

ธาวนฺติโยชนปถงฺคุลิมาลวนฺตํ,

อิทฺธีภิสงฺขตมโน ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

กตฺวาน กฏฺฐมุทรํ อิว คพฺภินียา,

จิญฺจาย ทุฏฺฐวจนํ ชนกายมชฺเฌ,

สนฺเตน โสมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

สจฺจํ วิหาย มติสจฺจกวาทเกตุํ,

วาทาิภิโรปิตมนํ อติอนฺธภูตํ,

ปญฺญาปทีปชลิโต ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธึ,

ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต,

อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

ทุคฺคาหทิฏฺฐิภุชเคน สุทฏฺฐหตฺถํ,

พฺรหฺมํ วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธานํ,

ญาณาคเทน วิธินา ชิตวา มุนินฺโท,

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ.

เอตาปิ พุทฺธชยมงฺคลอฏฺฐคาถา,

โย วาจโน ทินทิเน สรเต มตนฺที,

หิตฺวานเนกวิิวิธานิ จุปทฺทวานิ,

โมกฺขํ สุขํ อธิคเมยฺย นโร สปญฺโญ.

๑๒. ชัยปริตร

มหาการุณิโก นาโถ, หิตาย สพฺพปาณินํ,

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา, ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, โหตุ เต ชยมงฺคลํ.

ชยนฺโต โพธิยา มูเล, สกฺยานํ นนฺทิวฑฺฒโน,

เอวํ ตฺวํ วิชโย โหหิ, ชยสฺสุ ชยมงฺคเล.

อปราชิตปลฺลงฺเก, สีเสปฐวิโปกฺขเร,

อภิเสเก สพฺพพุทฺธานํ, อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ.

สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ, สุปภาตํ สุหุฏฺฐิตํ,

สุขโณ สุมุหุตฺโต จ, สุยิฏฺฐํ พฺรหฺมจาริสุ.

ปทกฺขิณํ กายกมฺมํ, วาจากมฺมํ ปทกฺขิณํ,

ปทกฺขิณํ มโนกมฺมํ, ปณิธี เต ปทกฺขิเณ,

ปทกฺขิณานิ กตฺวาน, ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ.

๑๓. มงคลคลจักวาฬน้อย

สพฺพพุทฺธานุภาเวน สพฺพธมฺมานุภาเวน สพฺพสงฺฆานุภาเวน,

พุทฺธรตนํ ธมฺมรตนํ สงฺฆรตนํ ติณฺณํ รตนานํ อานุภาเวน,

จตุราสีติสหสฺสธมฺมกฺขนฺธานุภาเวน ปิฏกตฺตยานุภาเวน ชินสาวกานุภาเวน.

สพฺเพ เต โรคา, สพฺเพ เต ภยา, สพฺเพ เต อนฺตรายา, สพฺเพ เต อุปทฺทวา,

สพฺเพ เต ทุนฺนิมิตฺตา, สพฺเพ เต อวมงฺคลา วินสฺสนฺตุ.

อายุวฑฺฒโก ธนวฑฺฒโก สิริวฑฺฒโก ยสวฑฺฒโก พลวฑฺฒโก วณฺณวฑฺฒโก

สุขวฑฺฒโก โหตุ สพฺพทา.

ทุกฺขโรคภยา เวรา, โสกา สตฺตุ จุปทฺทวา,

อเนกา อนฺตรายาปิ, วินสฺสนฺตุ จ เตชสา.

ชยสิทฺธิ ธนํ ลาภํ, โสตฺถิ ภาคฺยํ สุขํ พลํ,

สิริ อายุ จ วณฺโณ จ, โภคํ วุฑฺฒี จ ยสวา,

สตวสฺสา จ อายู จ, ชีวสิทฺธี ภวนฺตุ เต.

๑๔. ภวตุ สัพพ์

ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพพุทฺธานุภาเวน, สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต.

ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพธมฺมานุภาเวน, สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต.

ภวตุ สพฺพมงฺคลํ, รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา,

สพฺพสงฺฆานุภาเวน, สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต.

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

.. มาติกา (อภิ. . ๓๔/)

กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา,

สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ธมฺมา ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ธมฺมา อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ธมฺมา,

วิปากา ธมฺมา วิปากธมฺมธมฺมา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา,

อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา,

สงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา ธมฺมา อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา ธมฺมา อสงฺกิลิฏฺฐาสงฺกิเลสิกา ธมฺมา,

สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ธมฺมา อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา,

ปีติสหคตา ธมฺมา สุขสหคตา ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา,

ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา เนวทสฺสเนน น ภาวนายปหาตพฺพา ธมฺมา,

ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา

เนวทสฺสเนน น ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา,

อาจยคามิโน ธมฺมา อปจยคามิโน ธมฺมา เนวาจยคามิโนนาปจยคามิโน ธมฺมา,

เสกฺขา ธมฺมา อเสกฺขา ธมฺมา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ธมฺมา,

ปริตฺตา ธมฺมา มหคฺคตา ธมฺมา อปฺปมาณา ธมฺมา,

ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา มหคฺคตารมฺมณา ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมณา ธมฺมา,

หีนา ธมฺมา มชฺฌิมา ธมฺมา ปณีตา ธมฺมา,

มิจฺฉตฺตนิยตา ธมฺมา สมฺมตฺตนิยตา ธมฺมา อนิยตา ธมฺมา,

มคฺคารมฺมณา ธมฺมา มคฺคเหตุกา ธมฺมา มคฺคาธิปติโน ธมฺมา,

อุปฺปนฺนา ธมฺมา อนุปฺปนฺนา ธมฺมา อุปฺปาทิโน ธมฺมา,

อตีตา ธมฺมา อนาคตา ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา,

อตีตารมฺมณา ธมฺมา อนาคตารมฺมณา ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา,

อชฺฌตฺตา ธมฺมา พหิทฺธา ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา,

อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา พหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา,

สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา.

.. ปัจจัย ๒๔ (อภิ. . ๔๐/)

เหตุปจฺจโย อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย

อนนฺตรปจฺจโย สมนนฺตรปจฺจโย สหชาตปจฺจโย

อญฺญมญฺญปจฺจโย นิสฺสยปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจโย

ปุเรชาตปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจโย อาเสวนปจฺจโย

กมฺมปจฺจโย วิปากปจฺจโย อาหารปจฺจโย

อินฺทฺริยปจฺจโย ฌานปจฺจโย มคฺคปจฺจโย

สมฺปยุตฺตปจฺจโย วิปฺปยุตฺตปจฺจโย อตฺถิปจฺจโย

นตฺถิปจฺจโย วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจโย.

.. วิปัสสนาภูมิปาฐะ

ปญฺจกฺขนฺธา : รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ สญฺญากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิญฺญาณกฺขนฺโธ.

ทฺวาทสายตนานิ : จกฺขฺวายตนํ รูปายตนํ, โสตายตนํ สทฺทายตนํ, ฆานายตนํ คนฺธายตนํ,

ชิวฺหายตนํ รสายตนํ, กายายตนํ โผฏฺฐพฺพายตนํ, มนายตนํ ธมฺมายตนํ.

อฏฺฐารส ธาตุโย : จกฺขุธาตุ รูปธาตุ จกฺขุวิญฺญาณธาตุ, โสตธาตุ สทฺทธาตุ โสตวิญฺญาณธาตุ,

ฆานธาตุ คนฺธธาตุ ฆานวิญฺญาณธาตุ, ชิวฺหาธาตุ รสธาตุ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุ, กายธาตุ

โผฏฺฐพฺพธาตุ กายวิญฺญาณธาตุ, มโนธาตุ ธมฺมธาตุ มโนวิญฺญาณธาตุ.

พาวีสตินฺทฺริยานิ : จกฺขุนฺทฺริยํ โสตินฺทฺริยํ ฆานินฺทฺริยํ ชิวฺหินฺทฺริยํ กายินฺทฺริยํ มนินฺทฺริยํ,

อิตฺถินฺทฺริยํ ปุริสินฺทฺริยํ ชีวิตินฺทฺริยํ, สุขินฺทฺริยํ ทุกฺขินฺทฺริยํ โสมนสฺสินฺทฺริยํ โทมนสฺสินฺทฺริยํ

อุเปกฺขินฺทฺริยํ, สทฺธินฺทฺริยํ วิริยินฺทฺริยํ สตินฺทฺริยํ สมาธินฺทฺริยํ ปญฺญินฺทฺริยํ,

อนญฺญตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยํ อญฺญินฺทฺริยํ อญฺญาตาวินฺทฺริยํ.

จตฺตาริ อริยสจฺจานิ : ทุกฺขํ อริยสจฺจํ, ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ, ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ,

ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ.

.. ปฏิจจสมุปปาท (วิ. มหา. /)

"อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ,

นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา,

เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว,

ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ;

เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ".

"อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ,

วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ,

ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ,

อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชรามรณํ

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ“.

.. กรณียเมตตสูตร (ขุ. ขุ. ๒๕/๑๐)

กรณียมตฺถกุสเลน, ยนฺตํ สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ,

สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ, สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี.

สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ, อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ,

สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ, อปฺปคพฺโภ กุเลสฺวนนุคิทฺโธ.

น จ ขุทฺทํ สมาจเร กิญฺจิ, เยน วิญฺญู ปเร อุปวเทยฺยุํ,

สุขิโน ว เขมิโน โหนฺตุ, สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.

เยเกจิ ปาณภูตตฺถิ, ตสา วา ถาวรา วนวเสสา,

ทีฆา วา เย ว มหนฺตา, มชฺฌิมา รสฺสกา อณุกถูลา.

ทิฏฺฐา วา เย ว อทิฏฺฐา, เย ว ทูเร วสนฺติ อวิทูเร,

ภูตา ว สมฺภเวสี ว, สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.

น ปโร ปรํ นิกุพฺเพถ, นาติมญฺเญถ กตฺถจิ น กญฺจิ,

พฺยาโรสนา ปฏีฆสญฺญ, นาญฺญมญฺญสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย.

มาตา ยถา นิยํ ปุตฺต-, มายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข,

เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ, มานสํ ภาวเย อปริมาณํ.

เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมิ, มานสํ ภาวเย อปริมาณํ,

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ, อสมฺพาธํ อเวรมสปตฺตํ.

ติฏฺฐํ จรํ นิสินฺโน ว, สยาโน ยาวตาสฺส วิตมิทฺโธ,

เอตํ สตึ อธิฏฺเฐยฺย, พฺรหฺมเมตํ วิหารมิธ มาหุ.

ทิฏฺฐิญฺจ อนุปคมฺม, สีลวา ทสฺสเนน สมฺปนฺโน,

กาเมสุ วิเนยฺย เคธํ, น หิ ชาตุคฺคพฺภเสยฺยํ ปุนเรติ.

อนิจฺจา วต สงฺขารา, อุปฺปาทวยธมฺมิโน,

อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ, เตสํ วูปสโม สุโข.

อนิจฺจา วต สงฺขารา, อุปฺปาทวยธมฺมิโน,

อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ, เตสํ วูปสโม สุโข.

อนิจฺจา วต สงฺขารา, อุปฺปาทวยธมฺมิโน,

อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ, เตสํ วูปสโม สุโข.