พระพุทธคุณ ๙ (อ.สมบัติ นนฺทิโก)

 

 

 

พระอาจารย์สมบัติ นนฺทิโก

 

ที่มาข้อมูล : http://www.archive.org/

http://www.bodhiyalai.org/

http://www.jozho.net/

ชื่อเรื่อง (โปรดคลิกเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑ – ๑๙ ที่หน้าต่าง MP3 ด้านซ้ายมือ)

ชุดที่ ๑ : พุทธคุณ

 1. พุทธคุณ ๑

 ว่าด้วยเรื่อง...อามคันธพราหมณ์

 1. พุทธคุณ ๒

 พระพุทธเจ้า ๓ ประเภท

 1. พุทธคุณ ๓

 จะชดใช้กรรมให้หมดสิ้นได้ไหม?

 1. พุทธคุณ ๔

 การตั้งอยู่ในธรรมทำอย่างไร?

 1. พุทธคุณ ๕

 จะละความเสียใจได้อย่างไร?

 1. พุทธคุณ ๖

 ความหมายคำว่า "อรหันต์"

 1. พุทธคุณ ๗

 ผู้ชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้า

 1. พุทธคุณ ๘

 นิพพานคืออะไร?

 1. พุทธคุณ ๙

 การแทงตลอดอริยสัจ

 1. พุทธคุณ ๑๐

 บริสุทธิศีล ๔ อริยทรัพย์ ๗

 1. พุทธคุณ ๑๑

 "สุคโต" ผู้เสด็จไปดีแล้วอย่างไร?

 1. พุทธคุณ ๑๒

 ประตูแห่งพระนิพพาน

 1. พุทธคุณ ๑๓

 พละ ๕ กำลังของผู้ปฏิบัติธรรม

 1. พุทธคุณ ๑๔

 สัตวโลกผู้เป็นไปตามกรรม

 1. พุทธคุณ ๑๕

 ขันธ์ ๕ มีโทษอย่างไร?

 1. พุทธคุณ ๑๖

 ความหาได้ยาก ๔ อย่าง

 1. พุทธคุณ ๑๗

 ท่อทานแห่งบุญกุศล ๔

 1. พุทธคุณ ๑๘

 การให้ทานที่มีผลมาก

 1. พุทธคุณ ๑๙

 อานุภาพแห่งพระพุทธคุณ

 

พระพุทธคุณ ๙ (อ.สมบัติ นนฺทิโก)