รายการพระอภิธรรมวัดโพธิ์

โดยพระอาจารย์สมไชย รากโพธิ

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดเชตุพนฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.archive.org/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑–๑๘ ที่หน้าต่าง MP3 ทางซ้ายมือ)

ชื่อชุด : อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ ๑ - อัญญสมานเจตสิก ๑๓

๑. พระธรรมเทสนา ๒ อย่าง

ความยาว ๓๐:๕๐ นาที

๒. สมมุติสัจ ปรมัตถสัจ

ความยาว ๓๐:๕๐ นาที

๓. เจตสิก ๕๒ ดวง ๓ ราศี

ความยาว ๓๑:๐๑ นาที

๔. สามัญลักษณะ ๓ ประการ สภาวลักษณะ ๔ ประการ

ความยาว ๓๐:๔๙ นาที

๕. อารมณ์ ๓ ผัสสเจตสิก

ความยาว ๓๑:๐๕ นาที

๖. เวทนาเจตสิก

ความยาว ๓๑:๓๔ นาที

๗. เวทนา ๓

ความยาว ๓๑:๐๒ นาที

๘. สัญญาเจตสิก

ความยาว ๓๑:๐๕ นาที

๙. เจตนาเจตสิก

ความยาว ๓๐:๓๐ นาที

๑๐. เอกัคคตาเจตสิก

ความยาว ๓๑:๐๙ นาที

๑๑. ชีวิตินทรียเจตสิก

ความยาว ๓๑:๒๒ นาที

๑๒. มนสิการเจตสิก

ความยาว ๓๑:๐๙ นาที

๑๓. เหตุทำให้เกิดโยนิโสมนสิการ

ความยาว ๓๐:๕๐ นาที

๑๔. วิตกเจตสิก

ความยาว ๓๑:๐๑ นาที

๑๕. อธิโมกขเจตสิก

ความยาว ๓๐:๕๐ นาที

๑๖. วิจารเจสิก

ความยาว ๓๑:๐๑ นาที

๑๗. วิริยเจตสิก

ความยาว ๒๙:๕๘ นาที

๑๘. ปีติเจตสิก

หมายเหตุ: ฉันทเจตสิก นั้น ไฟล์เสียงไม่สมบูรณ์ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ความยาว ๓๑:๑๐ นาที