รายการพระอภิธรรมวัดโพธิ์

โดยพระอาจารย์สมไชย รากโพธิ

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดเชตุพนฯ

ที่มาข้อมูล: http://www.archive.org/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑–๑๘ ที่หน้าต่าง เอ็มพีสาม ทางซ้ายมือ)

ชื่อชุด : อภิธัมมัตถสังคหะ จิตตสังคหะ (๒)

๑. สรุปอเหตุกจิต ๑๘

ความยาว ๓๑ นาที

๒. มหากุศลจิต ๘

ความยาว ๓๑ นาที

๓. เหตุทำให้มหากุศลจิตเกิดพร้อมโสมนัสเวทนา

ความยาว ๓๑ นาที

๔. เหตุทำให้มหากุศลจิตเป็นอสังขาริกและสสังขาริก

ความยาว ๓๑ นาที

๕. การจำแนกมหากุศลจิต ๘

ความยาว ๓๑ นาที

๖. การเกิดขึ้นของมหากุศลจิต ๘

ความยาว ๓๑ นาที

๗. อธิบายมหากุศลทีมีเวทนาเป็นอุเบกขา

ความยาว ๓๑ นาที

๘. ธรรมที่เป็นเหตุให้มหากุศลจิตเกิดได้ง่าย

ความยาว ๓๑ นาที

๙. ความหมายคำว่าบุญและกุศล

ความยาว ๓๑ นาที

๑๐. ทรงพยากรณ์ปัญหาของเทวดา

ความยาว ๓๑ นาที

๑๑. ความสำคัญของทานและผลแห่งทาน

ความยาว ๓๑ นาที

๑๒. ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง

ความยาว ๓๑ นาที

๑๓. อธิบายศีลและวิรัติ ๓ อย่าง

ความยาว ๓๑ นาที

๑๔. ศีล ๕ และองค์ประกอบ

ความยาว ๓๑ นาที

๑๕. อธิบายองค์แห่งศีลข้อ ๓ - ๕

ความยาว ๓๑ นาที

๑๖. อานิสงส์การรักษาศีล

ความยาว ๓๑ นาที

๑๗. ผู้มีศีลย่อมไปสู่สุคติภูมิ

ความยาว ๓๑ นาที

๑๘. อานิสงส์แห่งศีลข้อ ๔ – ๕ (ถ้าฟังไม่ได้กรุณาลิงค์ไปฟังที่นี่..คลิก)

ความยาว ๓๑ นาที