รตนตฺตยปูชา

 

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา,

พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ. (กราบ)

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม,

ธมฺมํ นมสฺสามิ. (กราบ)

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

สงฺฆํ นมามิ. (กราบ

 

 ปุพฺพภาคนมการ


(หนฺท มยํ พุทฺธสฺส ภควโต ปุพฺพภาคนมการํ กโรม เส.)

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 

พุทฺธานุสฺสติ


(หนฺท มยํ พุทฺธานุสฺสตินยํ กโรม เส)
 

ตํ โข ปน ภควนฺตํ เอวํ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต,

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ,

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู,

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ,

สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ.
 

 

พุทฺธาภิคีติ

(หนฺท มยํ พุทฺธาภิคีตึ กโรม เส)

 

พุทฺธวารหนฺตวรตาทิคุณาภิยุตฺโต,

สุทฺธาภิญาณกรุณาหิ สมาคตตฺโต,

โพเธสิ โย สุชนตํ กมลํว สูโร,

วนฺทามหํ ตมรณํ สิรสา ชิเนนฺทํ.
 

พุทฺโธ โย สพฺพปาณีนํ, สรณํ เขมมุตฺตมํ,

ปฐมานุสฺสติฏฺฐานํ, วนฺทามิ ตํ สิเรนหํ.

พุทฺธสฺสาหสฺมิ ทาโส (ทาสี) ว, พุทฺโธ เม สามิกิสฺสโร,

พุทฺโธ ทุกฺขสฺส ฆาตา จ, วิธาตา จ หิตสฺส เม.

พุทฺธสฺสาหํ นิยฺยาเทมิ, สรีรญฺชีวิตญฺจิทํ,

วนฺทนฺโตหํ (ตีหํ) จริสฺสามิ, พุทฺธสฺเสว สุโพธิตํ.
 

นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ, พุทฺโธ เม สรณํ วรํ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, วฑฺเฒยฺยํ สตฺถุสาสเน.

พุทฺธํ เม วนฺทมาเนน (มานาย), ยํ ปุญฺญํ ปสุตํ อิธ,

สพฺเพปิ อนฺตรายา เม, มาเหสุํ ตสฺส เตชสา.
 

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา,

พุทฺเธ กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ,

พุทฺโธ ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนฺตํ,

กาลนฺตเร สํวริตุํว พุทฺเธ.

 

 

ธมฺมานุสฺสติ


(หนฺท มยํ ธมฺมานุสฺสตินยํ กโรม เส)
 

สฺวาขาโต ภควตา ธมฺโม,

สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก,

เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก,

ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ.

 

 

ธมฺมาภิคีติ


(หนฺท มยํ ธมฺมาภิคีตึ กโรม เส)
 

สฺวาขาตตาทิคุณโยควเสน เสยฺโย,

โย มคฺคปากปริยตฺติวิโมกฺขเภโท,

ธมฺโม กุโลกปตนา ตทธาริธารี,

วนฺทามหํ ตมหรํ วรธมฺมเมตํ.
 

ธมฺโม โย สพฺพปาณีนํ, สรณํ เขมมุตฺตมํ,

ทุติยานุสฺสติฏฺฐานํ, วนฺทามิ ตํ สิเรนหํ,

ธมฺมสฺสาหสฺมิ ทาโส (ทาสี) ว, ธมฺโม เม สามิกิสฺสโร,

ธมฺโม ทุกฺขสฺส ฆาตา จ, วิธาตา จ หิตสฺส เม.

ธมฺมสฺสาหํ นิยฺยาเทมิ, สรีรญฺชีวิตญฺจิทํ,

วนฺทนฺโตหํ (ตีหํ) จริสฺสามิ, ธมฺมสฺเสว สุธมฺมตํ.
 

นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ, ธมฺโม เม สรณํ วรํ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, วฑฺเฒยฺยํ สตฺถุสาสเน.

ธมฺมํ เม วนฺทมาเนน (มานาย), ยํ ปุญฺญํ ปสุตํ อิธ,

สพฺเพปิ อนฺตรายา เม, มาเหสุํ ตสฺส เตชสา.
 

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา,

ธมฺเม กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ,

ธมฺโม ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนฺตํ,

กาลนฺตเร สํวริตุํว ธมฺเม.

 

 

สงฺฆานุสฺสติ


(หนฺท มยํ สงฺฆานุสฺสตินยํ กโรม เส)
 

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐปุริสปุคฺคลา,

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ,

อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย,

ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย,

อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ.

 

 

สงฺฆาภิคีติ


(หนฺท มยํ สงฺฆาภิคีตึ กโรม เส)
 

สทฺธมฺมโช สุปฏิปตฺติคุณาทิยุตฺโต,

โยฏฺฐพฺพิโธ อริยปุคฺคลสงฺฆเสฏฺโฐ,

สีลาทิธมฺมปวราสยกายจิตฺโต,

วนฺทามหํ ตมริยาน คณํ สุสุทฺธํ.

 

สงฺโฆ โย สพฺพปาณีนํ, สรณํ เขมมุตฺตมํ,

ตติยานุสฺสติฏฺฐานํ, วนฺทามิ ตํ สิเรนหํ,

สงฺฆสฺสาหสฺมิ ทาโส (ทาสี) ว, สงฺโฆ เม สามิกิสฺสโร,

สงฺโฆ ทุกฺขสฺส ฆาตา จ, วิธาตา จ หิตสฺส เม.

สงฺฆสฺสาหํ นิยฺยาเทมิ, สรีรญฺชีวิตญฺจิทํ,

วนฺทนฺโตหํ (ตีหํ) จริสฺสามิ, สงฺฆสฺโสปฏิปนฺนตํ.
 

นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ, สงฺโฆ เม สรณํ วรํ,

เอเตน สจฺจวชฺเชน, วฑฺเฒยฺยํ สตฺถุสาสเน.

สงฺฆํ เม วนฺทมาเนน (มานาย), ยํ ปุญฺญํ ปสุตํ อิธ,

สพฺเพปิ อนฺตรายา เม, มาเหสุํ ตสฺส เตชสา.
 

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา,

สงฺเฆ กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ,

สงฺโฆ ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนฺตํ,

กาลนฺตเร สํวริตุํว สงฺเฆ.

 

 

อุทฺทิสฺสนาธิฏฺฐานคาถา


(หนฺท มยํ อุทฺทิสฺสนาธิฏฺฐานคาถาโย ภณาม เส)
 

อิมินา ปุญฺญกมฺเมน, อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา,

อาจริยูปการา จ, มาตา ปิตา จ ญาตกา.

สุริโย จนฺทิมา ราชา, คุณวนฺตา นราปิ จ,

พฺรหฺมมารา จ อินฺทา จ, โลกปาลา จ เทวตา.

ยโม มิตฺตา มนุสฺสา จ, มชฺฌตฺตา เวริกาปิ จ,

สพฺเพ สตฺตา สุขี โหนฺตุ, ปุญฺญานิ ปกตานิ เม,

สุขํ จ ติวิธํ เทนฺตุ, ขิปฺปํ ปาเปถ โวมตํ.

 

อิมินา ปุญฺญกมฺเมน, อิมินา อุทฺทิเสน จ,

ขิปฺปาหํ สุลเภ เจว, ตณฺหุปาทานเฉทนํ.

เย สนฺตาเน หินา ธมฺมา, ยาว นิพฺพานโต มมํ,

นสฺสนฺตุ สพฺพทา เยว, ยตฺถ ชาโต ภเว ภเว.

อุชุจิตฺตํ สติปญฺญา, สลฺเลโข วิริยมฺหินา,

มารา ลภนฺตุ โนกาสํ, กาตุญฺจ วิริเยสุ เม.

พุทฺธาทิปวโร นาโถ, ธมฺโม นาโถ วรุตฺตโม,

นาโถ ปจฺเจกพุทฺโธ จ, สงฺโฆ นาโถตฺตโร มมํ.

เตโสตฺตมานุภาเวน, มาโรกาสํ ลภนฺตุ มา.

 

         จบทำวัตรเย็น