Copyright 2017 - Custom text here
Filter
Display # 
Title Author Hits
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๑๗) พกฺ-เพลุ Written by Sowat 613
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๑๖) ผณฺ-เผณฺ Written by Sowat 500
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๑๕) ปกฺกฺ-โปสฺ Written by Sowat 448
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๑๔) นกฺกฺ-เนสฺ Written by Sowat 400
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๑๓) ธกฺ ธํกฺ-โธวุ Written by Sowat 480
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๑๒) ทกฺขุ-เทสุ Written by Sowat 487
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๑๑) ถกฺ-ถูฬฺ Written by Sowat 435
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๑๐) ตกฺ-ตูลฺ Written by Sowat 399
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๙) ฌขฺฌฺ-ฒิ Written by Sowat 379
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๘) ชกฺขฺ-เช Written by Sowat 391
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๗) ฉทฺ-โฉ Written by Sowat 395
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๖) จกฺ-จวิ Written by Sowat 398
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๕) ฆ-โฆรฺ Written by Sowat 396
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๔) คชฺ-โคตฺถฺ Written by Sowat 384
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๓) ขคฺคฺ-โขลฺ Written by Sowat 408
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๒) กกฺ-โกฏฺฏฺ Written by Sowat 461
พจนานุกรมธาตุ ๑ หมวดภูธาตุ (๑) อกฺ-โอหฺ Written by Sowat 2884
อาขยาตกัณฑ์ ๙_สรุปสูตรในอาขยาต - อักรานุกรมสูตร Written by Sowat 1365
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_การิตปัจจัย_ธาตุปัจจัย Written by Sowat 915
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_การิตปัจจัย_จุราทิคณะ Written by Sowat 799
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_การิตปัจจัย_ตนาทิคณะ Written by Sowat 841
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_การิตปัจจัย_คหาทิคณะ Written by Sowat 837
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_การิตปัจจัย_กิยาทิคณะ Written by Sowat 974
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_การิตปัจจัย_สวาทิคณะ Written by Sowat 737
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_การิตปัจจัย_ทิวาทิคณะ Written by Sowat 675
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_การิตปัจจัย_รุธาทิคณะ Written by Sowat 671
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_การิตปัจจัย_ภูวาทิ ๒ Written by Sowat 988
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_การิตปัจจัย_ภูวาทิ ๑ Written by Sowat 1338
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_ณย ปัจจัย Written by Sowat 636
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_อีย ปัจจัย Written by Sowat 744
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_อาย ปัจจัย Written by Sowat 686
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_ชิธาตุ (ชนะ) Written by Sowat 679
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_ปาธาตุ (ดื่ม) Written by Sowat 665
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_สุธาตุ (ฟัง) Written by Sowat 872
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_หรธาตุ (นำไป) Written by Sowat 787
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_ฆสธาตุ (กระหาย) Written by Sowat 710
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_ภุชธาตุ (หิว) Written by Sowat 741
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_มานธาตุ (พิจารณา) Written by Sowat 737
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_กิตธาตุ (เยียวยา) Written by Sowat 682
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_คุปธาตุ (รังเกียจ) Written by Sowat 696
อาขยาตกัณฑ์ ๙_ธาตุปปัจจยันตนย_ขาทิปัจจัย_ติชธาตุ (อดกลั้น) Written by Sowat 595
อาขยาตกัณฑ์ ๘_จุราทิคณ_สรุปกริยาศัพท์ Written by Sowat 1016
อาขยาตกัณฑ์ ๘_จุราทิคณ_คณธาตุ (นับ) Written by Sowat 690
อาขยาตกัณฑ์ ๘_จุราทิคณ_วิทธาตุ (เสวย) Written by Sowat 973
อาขยาตกัณฑ์ ๘_จุราทิคณ_ฆฏธาตุ (พยายาม) Written by Sowat 803
อาขยาตกัณฑ์ ๘_จุราทิคณ_ปาลธาตุ (รักษา) Written by Sowat 892
อาขยาตกัณฑ์ ๘_จุราทิคณ_มนฺตธาตุ (ปรึกษา) Written by Sowat 944
อาขยาตกัณฑ์ ๘_จุราทิคณ_จินฺตธาตุ (คิด) Written by Sowat 1012
อาขยาตกัณฑ์ ๘_จุราทิคณ_จุรธาตุ (ลัก) Written by Sowat 1151
อาขยาตกัณฑ์ ๗_ตนาทิคณ_สรุปกริยาศัพท์ Written by Sowat 967
อาขยาตกัณฑ์ ๗_ตนาทิคณ_อปธาตุ (ถึง) Written by Sowat 913
อาขยาตกัณฑ์ ๗_ตนาทิคณ_สกธาตุ (สามารถ) Written by Sowat 1185
อาขยาตกัณฑ์ ๗_ตนาทิคณ_กรธาตุ (ทำ) Written by Sowat 2122
อาขยาตกัณฑ์ ๗_ตนาทิคณ_ตนุธาตุ (แผ่) Written by Sowat 860
อาขยาตกัณฑ์ ๖_คหาทิคณ_สรุปกริยาศัพท์ Written by Sowat 913
อาขยาตกัณฑ์ ๖_คหาทิคณ_คหธาตุ (จับ) Written by Sowat 1024
อาขยาตกัณฑ์ ๕_กิยาทิคณ_สรุปกริยาศัพท์) Written by Sowat 952
อาขยาตกัณฑ์ ๕_กิยาทิคณ_ธูธาตุ (หวั่นไหว) Written by Sowat 808
อาขยาตกัณฑ์ ๕_กิยาทิคณ_ลูธาตุ (ตัด) Written by Sowat 794
อาขยาตกัณฑ์ ๕_กิยาทิคณ_มาธาตุ (นับ) Written by Sowat 978
อาขยาตกัณฑ์ ๕_กิยาทิคณ_ญาธาตุ (รู้) Written by Sowat 1518
อาขยาตกัณฑ์ ๕_กิยาทิคณ_จิธาตุ (สั่งสม) Written by Sowat 926
อาขยาตกัณฑ์ ๕_กิยาทิคณ_ชิธาตุ (ชนะ) Written by Sowat 881
อาขยาตกัณฑ์ ๕_กิยาทิคณ_กีธาตุ (ซึ้อขาย) Written by Sowat 921
อาขยาตกัณฑ์ ๔_สฺวาทิคณ_สรุปกริยาศัพท์ Written by Sowat 779
อาขยาตกัณฑ์ ๔_สฺวาทิคณ_สกธาตุ (สามารถ) Written by Sowat 843
อาขยาตกัณฑ์ ๔_สฺวาทิคณ_อปธาตุ (บรรลุ) Written by Sowat 751
อาขยาตกัณฑ์ ๔_สฺวาทิคณ_มิธาตุ (สอด) Written by Sowat 668
อาขยาตกัณฑ์ ๔_สฺวาทิคณ_วุธาตุ (ระวัง) Written by Sowat 653
อาขยาตกัณฑ์ ๔_สฺวาทิคณ_หิธาตุ (ไป) Written by Sowat 695
อาขยาตกัณฑ์ ๔_สฺวาทิคณ_สุธาตุ (ฟัง) Written by Sowat 1042
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_สรุปกริยาศัพท์ Written by Sowat 1581
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_ชนธาตุ (เกิด) Written by Sowat 786
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_กุปธาตุ (เคือง) Written by Sowat 845
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_สมุธาตุ (สงบ) Written by Sowat 974
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_ตุสธาตุ (ยินดี) Written by Sowat 851
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_ทาธาตุ (ถือเอา) Written by Sowat 828
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_มนธาตุ (รู้) Written by Sowat 830
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_นหธาตุ (ห่อ) Written by Sowat 961
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_วิธธาตุ (แทง) Written by Sowat 894
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_กุธธาตุ (โกรธ) Written by Sowat 995
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_ยุธธาตุ (รบ) Written by Sowat 824
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_พุธธาตุ (รู้) Written by Sowat 921
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_ปทธาตุ (ถึง) Written by Sowat 1319
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_สิวุธาตุ (เย็บ) Written by Sowat 812
อาขยาตกัณฑ์ ๓_ทิวาทิคณ_ทิวุธาตุ (เล่น) Written by Sowat 995
อาขยาตกัณฑ์ ๒_รุธาทิคณ_สรุปกริยาธาตุ Written by Sowat 1368
อาขยาตกัณฑ์ ๒_รุธาทิคณ_มุจธาตุ (พ้น) Written by Sowat 997
อาขยาตกัณฑ์ ๒_รุธาทิคณ_ภุชธาตุ (กิน) Written by Sowat 957
อาขยาตกัณฑ์ ๒_รุธาทิคณ_ยุชธาตุ (ประกอบ) Written by Sowat 1080
อาขยาตกัณฑ์ ๒_รุธาทิคณ_ภิทิธาตุ (แตก) Written by Sowat 976
อาขยาตกัณฑ์ ๒_รุธาทิคณ_ฉิทิธาตุ (ตัด) Written by Sowat 1146
อาขยาตกัณฑ์ ๒_รุธาทิคณ_รุธธาตุ (กั้น) Written by Sowat 1227
อาขยาตกัณฑ์ ๑_ภูวาทิคณ_สรุปสูตร Written by Sowat 1292
อาขยาตกัณฑ์ ๑_ภูวาทิคณ_สรุปธาตุและศัพท์กริยา Written by Sowat 1199
อาขยาตกัณฑ์ ๑_ภูวาทิคณ_ธาธาตุ-ทรงไว้ Written by Sowat 955
อาขยาตกัณฑ์ ๑_ภูวาทิคณ_ทาธาตุ-ให้ Written by Sowat 1738
อาขยาตกัณฑ์ ๑_ภูวาทิคณ_หาธาตุ-สละ Written by Sowat 1164
อาขยาตกัณฑ์ ๑_ภูวาทิคณ_หุธาตุ-บูชา Written by Sowat 1438
อาขยาตกัณฑ์ ๑_ภูวาทิคณ_หนธาตุ_ฆ่า Written by Sowat 1465
f t g m