Copyright 2017 - Custom text here

วุตฺโตทย

วุตฺฺโตทยปาฐ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส


1. ปฐมปริจฺเฉท

สญฺญาปริภาสานิทฺเทส

รตนตฺตยปฺปณาม

1. นมตฺถุ ชนสนฺตาน-, ตมสนฺตานเภทิโน;
ธมฺมุชฺชลนฺตรุจิโน, มุนินฺโททาตโรจิโน.


นิมิตฺต

2. ปิงฺคลาจริยาทีหิ, ฉนฺทํ ย มุทตํ ปุรา;
สุทฺธมาคธิกานํ ตํ, น สาเธติ ยถิจฺฉิตํ.

คนฺถปริมาณ

3. ตโต มาคธภาสาย, มตฺตาวณฺณวิเภทนํ;
ลกฺขฺยลกฺขณสํยุตฺตํ, ปสนฺนตฺถปทกฺกมํ.

อภิธานาทิ

4. อิทํ วุตฺโตทยํ นาม, โลกิยจฺฉนฺทนิสฺสิตํ;
อารภิสฺสมหํ ทานิ, เตสํ สุขวิพุทฺธิยา.

คณสงฺเกตสญฺญา

5. สพฺพคฺลา มฺนาทิคลหู, ภฺยามชฺฌนฺตครู ชสา;
มชฺฌนฺตลา รเตเตฏฺฐ, คณา โค ครุ โล ลหุ.

คณนิยม

6. ภ,ช,สา สพฺพค,ลหู, ปญฺจิ’เม สณฺฐิตา คณา;
อริยาทิมฺหิ วิญฺเญยฺยา, คโณ อิธ จตุ’กฺกโล.

ครุ-ลหุสรูป

7. สํโยคา’ทิ จ, ทีโฆ จ, นิคฺคหีตปโร จ, โย;
ครุ, วงฺโก, ปาทนฺโต,วา, รสฺโส’ญฺโญ มตฺติโก ลุ’ชุ.

8. ปเร ปาทาทิสํโยเค, โย ปุพฺโพ ครุก’กฺขโร;
ลหุ ส กฺวจิ วิญฺเญยฺโย, ตทุทาหรณํ ยถา.

9. ทสฺสนรสา’นุภาวเน, นิพทฺธเคธา ชินสฺส’ยํ ชนตา;
วิมฺหยชนนี สญฺญต, กฺริยา นุ กํ นา’นุรญฺชยติ.

10. วิญฺเญยฺยา โลกโต สญฺญา, สมุทฺโท,สุ,รสาทินํ.
ปาโทเญยฺโย จตุตฺถํ’โส, ปทจฺเฉโท ยตี ภเว.

11. สม,มฑฺฒสมํ, วุตฺฺตํ, วิสมํ จา’ปรํ ติธา.
สมา ลกฺขณโต ปาทา, จตฺตาโร ยสฺส ตํ สมํ.

12. ยสฺส’นฺติเมน ทุติโย, ตติเยนา’ทิโม สโม;
ต’ทฑฺฒสม, มญฺญํ ตุ, ภินฺน ลกฺขณ ปาทิกํ.

13. ปาท’เมกกฺขรา’รพฺภ, ยาว ฉพฺพีสต’กฺขรา;
ภเว ปาเทหิ ตํ ฉนฺทํ, นานานาโม’ทิตํ ตโต.

14. ทณฺฑกา จณฺฑวุฏฺฐยา’ทิ, ปาเทหิ ฉหิ, ตีหิ ตุ.
‘คาถา’ติ จ ปรตฺเถ’วํ, ฉนฺโท สญฺญา ปกาสิตา.

15. อนนฺตโร’ทิตํ จ’ญฺญ, เมตํ สามญฺญ นามโต;
‘คาถา’อิจฺเจว นิทฺทิฏฺฐํ, มุนินฺทวจเน ปน.

16. วิเสสนามโต กิญฺจิ, คเหตฺวา สพฺพโถ’จิตํ;
ทสฺสยิสฺสาม’หํ เต’ตฺถ, นามานา’วิ ภวิสฺสเร.

อิติ วุตฺฺโตทเย ฉนฺทสิ สญฺญาปริภาสา นิทฺเทโส นาม

ปฐโม ปริจฺเฉโท.2. ทุติยปริจฺเฉท 
มตฺตาวุตฺฺตินิทฺเทส

คณนิยม
17. ฉฏฺโฐ’ขิลลหุ,โช วา, คยุตา’ญฺเญ,ฉ’คฺคณา,น โช วิสเม,;
อริยาย’นฺตฑฺเฒ โล, ฉฏฺโฐ,’นฺเต โค,คณา ฉ’ญฺเญ.

ยตินิยม
18. ปฐมฑฺเฒ ฉฏฺโฐ เจ, สพฺพลเห,’ตฺถา’ทิลหุนิ ภวติยติ;
ตปฺปรโก,นฺเตปิ, สเจ, จริเมปิ, ภวติ จตุตฺโถ’นฺเต.

19. อริยาสามญฺญํ เจ, ปุพฺโพ’ทิต ลกฺขณํ ภเว ยสฺสา.

20. อาทิม’มถ ปาทยุคํ, ยสฺสา ตฺยํ’เสหิ สา ปถฺยา.

21. ยตฺถ คณตฺตย มุลฺลงฺฆิ, โย’ภยตฺถา’ทิโม ภเว วิปุลา.

22. ครุมชฺฌโค ชกาโร, จตุตฺถโก ทุติยโก จปลา.

23. จปลา’คตา’ขิลํ เจ, ทลา’ทิมํ ลกฺขณํ ภชติ ยสฺสา;
ปถฺยาลกฺขณ’มญฺญํ, มุขจปลา นาม สา ภวติ.

24. ปถฺยาย ลกฺขณํ เจ, ปฐมฑฺเฒ ลกฺขณํ ตุ จปลาย;
ทุติเย ทเล’ถ ยสฺสา, ปกิตฺติตา สา ชฆนจปลา.

อริยาชาติโย.

25. สพฺพํปฐมทเล ยทิ, ลกฺขณ’มริยาย วุตฺฺต’มุภเยสุ;
ยสฺสา ทเลสุ ยุตฺตํ, วุตฺฺตา สา คีติ วุตฺฺต ยติ ลลิตา.

26. อริยายํ ทุติย’ฑฺเฒ, คทิตา’ขิลลกฺขณํ ยํ ตํ;
ภวติ ทเลสุ’ภเยสุปิ, ยทิ ยสฺสา สา’ย มุปคีติ.

27. อริยาย’ฑฺฒทฺวิตยํ, ปุพฺโพทิต ลกฺขโณ’เปตํ;
วิปริยเยนา’ภิหิตํ, ยสฺสา สมฺภวติ เจ’ห โส’คฺคีติ.

28. อริยาปุพฺพ’ฑฺฒํ ยทิ, ครุเน’เกนา’ธิเกน นิธเน ยุตฺตํ;
ยทิ ปุพฺพ’ฑฺฒสมานํ, ทล มิตรํ โจ’ทิตา’ย’มริยาคีติ.

คีติชาติโย.

29. วิสเม ฉ สิยุํ กลา มุเข, สเม ตฺว’ฏฺฐ, ร,ล,คา, ตโต’ปริ;
เวตาลียํ ต มุจฺจเต, ลหุ ฉกฺกํ น นิรนฺตรํ สเม.

30. เวตาลีโยปมํ มุเข ตํ, โอปจฺฉนฺทสกํ ร,ยา ย’ทนฺเต.

31. อาปาตลิกา กถิตา’ยํ, ภคคา’นฺเต ยทิ ปุพฺพมิว’ญฺญํ.

32. ยทา’ทิโต ทกฺขิณนฺติกา, ฐิเต’ตฺถ ปาเทสฺวา’ขิเลสุ โช.

33. ‘อุทิจฺจวุตฺฺตี’ติ วุจฺจเต, โช จา’โท วิสเมสุ สณฺฐิโต.

34. ปุพฺพตฺถ, สเมสุ เจ ค, ชา, ‘ปจฺจวุตฺฺติ’ รุทิตา’ติ สณฺฐิตา.

35. สมาสมา’ตฺรา’ทินํ สมา, สํยุตา ภวติ ตํ ปวตฺตกํ.

36. อสฺส สา สม กตา’ ปรนฺติกา.

37. ตท’ญฺญชา จารุหาสินี.

เวตาลียชาติโย.

38. ทฺวิก วิหต วสุ ลหุ อจลธิติ ริ’ห.

39. มตฺตาสมกํ นวโม ลฺค’นฺเต.

40. โช นฺลา’ ถวา’ณฺณวา วิสิโลโก.

41. ตทฺวยโต วานวาสิกา’ขฺยา.

42. ปญฺจ,ฏฺฐ,นวสุ ยทิ โล จิตฺรา.

43. ค,ลฺยา’ฏฺฐหิ เจ’สา วุ’ปจิตฺรา.

44. ย’มตีต ลกฺขณ วิเสส ยุตํ, (จิตฺรา)
มตฺตา สมา’ทิ ปาทา’ภิหิตํ; (วิสิโลก)
อนิยต วุตฺฺต ปริมาณ สหิตํ, (วานวาสิกา)
ปถิตํ ชเนสุ ปาทากุลกํ. (วิสิโลก)

มตฺตาสมก ชาติโย.

45. วินา วณฺเณหิ มตฺตา คา, วินา วณฺณา ครูหิ ตุ;
วินา ลหูหิ ครโว, ทเล ปถฺยาทิโน มตา.

อิติ วุตฺฺโตทเย ฉนฺทสิ มตฺตาวุตฺฺตินิทฺเทโส นาม
ทุติโย ปริจฺเฉโท.
3. ตติยปริจฺเฉท

สมวุตฺฺตินิทฺเทส

46. ตฺยา’ เจ ตนุมชฺฌา.
คายตฺตี.

47. กุมาร ลลิตา ชฺสฺคา.
อุณฺหิกา.

48. จิตฺรปทา ยทิ ภา คา.
49. โม โม โค โค วิชฺชุมฺมาลา.
50. ภา ต, ล, คา มาณวกํ.
51. คฺลา สมานิกา ร,ชา จ.
52. ปมาณิกา ช, รา ล, คา.
อนุฏฺฐุภา.

53. รา น,สา ยทิ หลมุขี.
54. ภุชค สุสุ สฏา นา โม.
พฺรหตี.

55. มฺสาชฺคา สุทฺธวิราชิตํ มตํ.
56. มฺนา โย โค ยทิ ปณโว ขฺยาโต.
57. มฺภา ส,คยุตฺตา รุมฺมวตี สา.
58. เญยฺยา มตฺตา ม, ภ, ส, คยุตฺตา.
59. จมฺปกมาลา เจ ภ, ม, สา โค ‚.
60. น, ร, ช, เคหิ สา มโนรมา.
61. อุพฺภาสกํ ตํ เจ โต ม, รา ลฺจ.
62. โต ชา ครุนา’ย’มุปฏฺฐิตา.
ปนฺติ.

63. อินฺทาทิกา ตา วชิรา ช, คา โค.
64. อุปาทิกา สา’ว ช,ตา ช,คา โค.
65. อนนฺตโร’ทีริต ลกฺขณา เจ, (อุเปนฺทวชิร)
ปาทา วิมิสฺสา อุปชาติโย ตา. (อินฺทวชิร)
เอวํ กิล’ญฺญาสุปิ มิสฺสิตาสุ, (อินฺทวชิร)
วทนฺติ ชาติสฺวิท’ เมว นามํ. (อุเปนฺทวชิร)
66. น, ช, ช, ล, คา คทิตา สุมุขี.
67. โทธก มิจฺฉติ เจ ภ,ภ,ภา คา.
68. เวท,สฺเสหิ,ธฺตา ตฺคคา,สาลินี สา.
69. วาโตมฺมี สา, ยติ สา มฺภา ต, คา โค.
70. ภา ต, น, คา โค’สุ, รส สิรี สา.
71. โร น, รา อิห รโถทฺธตา ล, คา.
72. สฺวาคเต’ติ ร, น, ภา ครุกา ทฺเว.
73. น,น,ร,ลหุ,ครูหิ ภทฺทิกา.
ติฏฺฐุภา.

74. วทนฺติ วํสฏฺฐมิ’ทํ ช, ตา ช, รา.
75. สา อินฺทวํสา ขลุ ยตฺถ ตา ช,รา.
76. อิธ โตฏก มมฺพุธิ,เสหิ มิตํ.
77. ทุตวิลมฺพิต มาห น, ภา ภ,รา.
78. วสุ ยุค วิรตี นา,มฺยา’ ปุโฏ’ยํ.
79. น, ย, สหิตา นฺยา’ กุสุมวิจิตฺตา.
80. ภุชงฺค’ปฺปยาตํ ภเว เวท, เยหิ.
81. น, ภ, ช, เรหิ ภวติ’ปฺปิยํวทา.
82. วุตฺฺตา สุธีหิ ลลิตา ต, ภา ช, รา.
83. ปมิตกฺขรา ส, ช, ส,เสหุ’ทิตา.
84. น,น,ภ,ร,สหิตา’ภิหิตุ’ชฺชลา.
85. ปญฺจ’สฺส’จฺฉินฺนา, เวสฺสเทวี ม,มา ยา.
86. ภวติ หิ ตามรสํ น, ช, ชา โย.
87. ‘กมลา’ติ เญยฺยา ส,ย,เสหิ โย เจ.
ชคตี.

88. มฺนา ชฺรา โค, ติทสยติ’ปฺปหสฺสิณี สา.
89. จตุ,คฺคเห,หิ’ห รุจิรา, ช,ภา สฺช,คา.
อติชคตี.

90. น,น,ร,ส,ลหุ,คา,สเรหิ’ปราชิตา.
91. น,น,ภ,น,ล,คิ’ติ,ปฺปหรณกลิกา.
92. วุตฺฺตา วสนฺตติลกา ต,ภ,ชา ช,คา โค.
สกฺกรี.

93. ทฺวิหต หย ลหุ ร’ถ คิ’ติ สสิกลา.
94. วสุ,หย,ยติ ริ’ห,มณิคุณนิกโร.
95. น,น,ม,ย,ย,ยุตา’ยํ,มาลินี โภคิ’สีหิ.
96. ภวติ น,ชา,ภ,ชา รสหิตา ปภทฺทกํ.
อติสกฺกรี.

97. น,ช,ภ,ช,รา สทา ภวติ วาณินี ค, ยุตฺตา.
อฏฺฐิ.

98. ย, มา โน โส ภลฺคา, รส, หรวิรามา สิขรณี.
99. รส, ยุคิ, สิโต, โน โส มฺรา สฺลา, คฺย’ทา หริณี ตทา.
100. มนฺทกฺกนฺตา, ม,ภ,น,ต,ต,คา, โค ยุคุ,ตฺว,สฺสเกหิ.
อจฺจฏฺฐิ.

101. โม โต โน โย ยา, กุสุมิตลตา, เวลฺลิตา’ กฺขุ,ตฺวิ,สีหิ.
ธุติ.

102. รสุ,ตฺว,สฺเสหิ ยฺมา, น,ส,ร,ร,ครู, เมฆวิปฺผุชฺชิตา สา.
103. อกฺกสฺเสหิ ยติ มฺส,ชาส,ต,ต,คา, สทฺทูลวิกฺกีฬิตํ.
อติธุติ.

104. วุตฺฺต มีทิสํ ตุ นามโต ร,ชา ร,ชา ร,ชา ครู,ลหู จ.
กติ.

105. มฺรา ภฺนา โย โย’ตฺร เยน,ตฺติ,มุนิ, ยติยุตา, สนฺธรา กิตฺติตา’ยํ.
ปกติ.

106. โอ น,ร,นา ร,นา จ ถ ครู ทส,กฺก,วิรมญฺหิ ภทฺทก’มิทํ.
อากติ.

อิติ วุตฺฺโตทเย ฉนฺทสิ สมวุตฺฺตินิทฺเทโส นาม
ตติโย ปริจฺเฉโท.
4. จตุตฺถปริจฺเฉท

อฑฺฒสมวุตฺฺตินิทฺเทส

107. วิสเม ยทิ สา ส,ล,คา สเม,
ภ,ตฺตยโต ครุกา วุ’ปจิตฺตํ.

108. ภ,ตฺตยโต ยทิ คา ทุตมชฺฌา.
ยทิ ปุนเร’ว ภวนฺติ น, ชา ชฺยา.

109. ยทิ ส,ตฺติตยํ ครุยุตฺตํ,
เวควตี ยทิ ภ,ตฺติตยา คา.

110. โต โช วิสเม รโต ครู เจ;
สฺมา ชฺคา ภทฺทวิราช เมตฺถ โค เจ.

111. วิสเม ส, ชา ส,ครุ,ยุตฺตา;
เกตุมตี สเม ภ,ร,น,คา โค.

112. อาขฺยานกี ตา วิสเม ช, คา โค. (อินฺทวชิร)
ช,ตา ช,คา โค ตุ สเม’ถ ปาเท. (อุเปนฺทวชิร)

113. ช,ตา ช,คา โค วิสเม สเม ตุ; (อุเปนฺทวชิร)
ตา โช ค,คา เจ วิปรีตปุพฺพา. (อินฺทวชิร)

114. ส,ส,โต ส,ล,คา วิสเม สเม;
น,ภ,ภ,รา ภวเต หริณปฺลุตา.

115. ยทิ น,น,ร,ล,คา น,ชา ช,รา,
ยทิ จ ตทา’ปรวตฺต มิจฺฉติ.

116. วิสม มุปคตา น,นา ร,ยา เจ;
น,ช,ช,ร,คา สมเก จ ปุปฺผิตคฺคา.

ทฺวยํ มิทํ เวตาลีย’ปฺปเภโท.

117. สา ยวาทิกา มตี ร,ชา ร,ชา ตฺว,
สเม สเม ช,รา ช,รา ครู ภเวยฺยุํ.

อิติ วุตฺฺโตทเย ฉนฺทสิ อฑฺฒสมวุตฺฺตินิทฺเทโส นาม
จตุตฺโถ ปริจฺเฉโท.
5. ฺจมปริจฺเฉท

วิสมวุตฺฺตินิทฺเทส

118. น’ฏฺฐกฺขเรสุ ปาเทสุ, สฺนา’ทิมฺหา โย’ณฺณวา วตฺตํ.
119. สเมสุ สินฺธุโต เชน, ปถฺยาวตฺตํ ปกิตฺติตํ.
120. โอเชสุ เชน สินฺธุโต, ต’เมว วีปรีตา’ทิ.
121. น,กาโร เจ ชลธิโต, จปลาวตฺต’มิจฺเจ’ตํ.
122. สเม โล สตฺตโม ยสฺสา, วิปุลา ปิงฺคลสฺส สา.
123. เสตวสฺสา’ขิเลสุปิ.
124. เภน’ณฺณวา ภ’พฺพิปุลา.
125. เอว’มญฺญา โร จตุตฺถา.
126. โน’ณฺณวา เจ นวิปุลา.
127. โต’ณฺณวา ตถา’ญฺญา สิยา.

วตฺต’ปฺปเภโท.

128. นทิสฺสเต’ตฺถ ยํ ฉนฺทํ, ปโยเค ทิสฺสเต ยทิ;
วิสม’กฺขรปาทํ ตํ, คาถา สามญฺญนามโต.

อิติ วุตฺฺโตทเย ฉนฺทสิ วิสมวุตฺฺติ นิทฺเทโส นาม
ปญฺจโม ปริจฺเฉโท.
6. ฉฏฺฐปริจฺเฉท

ฉปฺปจฺจยวิภาค

ปตฺถารนย

129. ปตฺถาเร สพฺพเค ปาเท, ปุพฺพคา’โธ ลฺป’เร สมา;
ปุพฺเพ ครุ เต จ มิเม, กตฺตพฺพา ยาว สพฺพลา.

นฏฺฐนย

130. นฏฺฐสฺส โย ภเวยฺย’งฺโก, ตสฺมึ โล’ทฺธิกเต สเม;
วิสเม ตฺเว’กสหิเต, ภเวยฺย’ทฺธิกเต ครุ.

อุทฺทิฏฺฐนย

131. เอกา’ทินุกฺกเมน’งฺเก, ปุพฺพาโธ ทฺวิคุเณ ลิเข;
มิสฺสเกหิ ลหุฏฺเฐหิ, เส’เกหุ’ทฺทิฏฺฐกํ ภเว.

สพฺพคลกฺริยนย

132. วุตฺฺต’กฺขร สมา สงฺขฺยา, ลิกฺขฺย เสโก’ปรู’ปริ;
เอเกกหีน เมกาทิ, นุ’ฏฺฐาเน สพฺพคาทิกํ.

วุตฺฺตสงฺขฺยานย

133. ครุกฺริยา’งฺก สนฺโทเห, ภเว สงฺขฺยา วิมิสฺสิเต;
อุทฺทิฏฺฐ’งฺก สมาหาโร, เส’โก เว’มํ สมา’นเย.

วุตฺฺตอทฺธานย

134. สงฺขฺเยว ทฺวิคุเณ’กูนา, วิตฺถารา’ยามสมฺภวา;
วุตฺฺตสฺส’ทฺธ’นฺตรานญฺจ, ครุลานญฺจ องฺคุลํ.


อิติ วุตฺฺโตทเย ฉนฺทสิ ฉปฺปจฺจยวิภาโค นาม

ฉฏฺโฐ ปริจฺเฉโท.
นิคมน

135. เสล’นฺตรา’ยตน วาสิก สีล’ตฺเถร,
ปาโท ครุ คฺคุณครุ ชฺชยตํ มเม’โส;
ยสฺส ปฺปภาว’มวลมฺพ มเย’ทิโสปิ,
สมฺปาทิโต’ภิมต สิทฺธิธิกโร ปรตฺโถ.

136. ปรตฺถ สมฺปาทนโต, ปุญฺเญนา’ธิคเตน’หํ;
ปรตฺถ สมฺปาทนโก, ภเวยฺยํ ชาติ ชาติยํ.

137. อวโลกิต มตฺเตน, ยถา ฉปฺปจฺจยา มยา;
สาธิตา สาธยนฺเต’ว, มิจฺฉิตตฺถมฺปิ ปาณิโนติ.

อิติ สงฺฆรกฺขิตมหาสามิตฺเถเรน วิรจิตํf t g m